Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

dom sociálnych služieb

FÁZA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A RIEŠEIA

 • Architektonická/urbanistická štúdia: 08/2017.
 • DUR – dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia: bez realizácie.
 • Územné konanie: bez realizácie.
 • DSP – dokumentácia pre získanie stavebného povolenia: 01/2018.
 • Stavebné konanie: 03/2017.
 • DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby: 03/2018.
 • Výber dodávateľa: 05/2018.

Autori: SPDe, s.r.o.

 

charakteristika

Hlavným cieľom projektu bolo zavedenie systému sociálnej starostlivosti v meste Leopoldov. Uvedený cieľ vyplýva predovšetkým zo snahy mesta Leopoldov prispieť k rozvoju sociálnej starostlivosti o nevládnych a sociálne vylúčených občanov.

Miestom realizácie projektu bola Štúrova ulica č. 454/2, 920 41 Leopoldov.

Hlavné aktivity projektu:

 • HA A1 Zriadenie domu sociálnych služieb v meste Leopoldov.
 • HA A2 Obstaranie interiérového vybavenia.
 • HA A3 Zníženie energetickej náročnosti budovy.

 

Merateľné ukazovatele

 • Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb – 23 miest.
 • Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vznikli vďaka podpore – 1 zariadenie.
 • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách – 47 724 kWh/rok.
 • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 14,9 t ekviv. CO2.
 • Podlahová plocha nových verejných budov – 453,78 m2.
 • Počet nových verejných budov – 1.
 • Počet renovovaných verejných budov – 1.
 • Podlahová plocha renovovaných verejných budov – 453,78 m2.

Harmonogram realizácie projektu: 02/2021 – 04/2022.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 474 730,30 EUR.

Zazmluvnená výška NFP: 1 400 993,78 EUR.

 

Dom sociálnych služieb pre mesto Leopoldov vznikol rekonštrukciou existujúceho objektu bývalej budovy policajnej stanice a dvoch bytových jednotiek na Štúrovej ulici v Leopoldove. 

Existujúci objekt slúžiaci v minulosti pre oddelenie VB a ako dve samostatné bytové jednotky sa pôdorysne, ani výškovo zásadne nezmenil – nenavrhovala sa prístavba ani nadstavba objektu, objekt sa v duchu návrhu Architektonickej štúdie len nepatrne zväčšil z titulu návrhu parametrov stavebných konštrukcií spĺňajúcich aktuálne platnú legislatívu a technické normy a prejavujúci sa nárastom hrúbok stavebných konštrukcií (napr. splnenie aktuálnych tepelnotechnických požiadaviek a pod.). Môžeme teda konštatovať, že pôvodné urbanistické riešenie ostalo nezmenené – aj v budúcnosti objekt ostane solitér s aktuálnymi pôdorysnými a výškovými parametrami situovaný v zeleni záhrady v rámci štruktúry IBV s drobnou mierkou. 

Realizáciou návrhu došlo k čiastočnej zmene v logike vstupov do objektu. Okrem existujúceho hlavného vstupu zo Štúrovej ulice pribudol bezbariérový vstup s výťahom zabezpečujúcim bezproblémovú bezbariérovú obsluhu všetkých podlaží objektu a bezbariérové prepojenie objektu s okolím. Pre lepšiu bezbariérovú dostupnosť objektu sú vo dvore situované 2 parkovacie miesta pre ZŤP, prístupné cez posuvnú vjazdovú bránu. Ďalších 8 voľne prístupných parkovacích miest pre návštevníkov a zamestnancov je situovaných pred objektom na Štúrovej ulici.

V dvorovej časti parcely pri objekte bola posilnená rekreačná funkcia zeleného dvora, zelenej záhrady. Užšie sa prepojila suterénna časť objektu – priestorov na odpočinok naviazaných na terapie na danom podlaží. Prepojenie vzniklo prostredníctvom príjemnej viacfunkčnej terasy s možnosťou uplatnenia slnečného tienenia. Na terase okrem odpočinku môžu prebiehať ďalšie aktivity ako napr. posedenie, počas dobrého počasia skupinové cvičenie v exteriéri alebo kultúrne podujatia – čítanie, malé predstavenie, koncert a podobne. Takéto využitie terasy umožňuje aj konfigurácia vyrovnávacích rámp, schodov a stupňov na sedenie situovaných v dotyku na terasu.

Na prízemí sa nachádza schodisko s výťahom, priestory suchej a mokrej rehabilitácie, šatne a hygienické zázemie pre mužov a ženy, vrátane šatní a hygieny pre ZŤP, oddychové miestnosti, exteriérová terasa, technický priestor (kotolňa alebo priestor pre tepelné čerpadlo a chladenie a pod.), sklad.

Na prvom poschodí sú hlavné vstupy do objektu, schodisko s výťahom, výdaj stravy – odbytová časť a zázemie, vrátane skladu, šatní a hygieny pre zamestnancov gastra, spoločenská miestnosť, oddychová miestnosť, hygiena pre mužov a ženy, vrátane WC pre ZŤP.

Na druhom poschodí je schodisko s výťahom, priestory odľahčovacej služby, administratíva vrátane zázemia – hygieny, kuchynky a šatňovej časti pre zamestnancov administratívy, šatňa a hygiena ostatného personálu Domu sociálnych služieb.


Vizualizácia Dom sociálnych služieb - dekoratívna grafika 

 

SÚBORY NA STIAHNUTIEa ďalšie informácie

Situácia  (3458 kB)

Pohľady 1 (353 kB)

Pohľady 2  (318 kB)

Vizualizácia 1   (8932 kB)

Vizualizácia 2  (10 424 kB)

Vizualizácia 3  (13 352 kB)

Vizualizácia 4  (16 726 kB)

Sprievodná správa   (1015 kB)

Dom sociálnych služieb – stručná charakteristika    (195 kB)

 

FOTODOKUMENTÁCIA

Kompletná fotogaléria z realizácie projektu.

Pôvodný stav.

Súčasný stav objektu - dekoratívna grafika 

Realizácia.

Dom sociálnych služieb - rekonštrukcia, dekoratívna grafika Dom sociálnych služieb - rekonštrukcia, dekoratívna grafikaDom sociálnych služieb - rekonštrukcia, dekoratívna grafika Dom sociálnych služieb - rekonštrukcia, dekoratívna grafika

Po výstavbe/rekonštrukcii.

Dekoratívna grafika Dekoratívna grafika