Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Ekonomický referát

Učtáreň

Ing. Zuzana Gregorová
Tel. č.: +42133/285 27 21, +421911 242 690
Email: zuzana.gregorova@leopoldov.sk

 

Vanesa Kurucová

Tel. č.: +42133/285 27 21, +421911 242 690

Email: vanesa.kurucova@leopoldov.sk

 

Dane a poplatky

Gabriela Halasová (účtovník)

Tel. č.: 033/28 527 15, +421911 903 705

Email: gabriela.halasova@leopoldov.skpoplatky@leopoldov.sk

 

Ľudmila Blašková (účtovník) 

Tel. č.: 033/28 527 16, +421911 903 705

Email: ludmila.blaskova@leopoldov.sk


Ekonomický referát:

 • mzdová agenda,
 • personálna agenda,
 • pokladňa,
 • dane a poplatky,
 • účtovníctvo,
 • evidencia majetku,
 • financovanie školstva,
 • rozpočet.

 

Úsek mzdovej a personálnej agendy:

 • komplexne zabezpečuje mzdovú agendu zamestnancov mesta, spracováva odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru, odmeny členov MZ, komisií a spracováva mesačné výkazy do poisťovní;
 • uskutočňuje zúčtovanie platov a všetkých odvodov do fondov;
 • spracúva štatistické údaje;
 • vypracúva dohody o mimopracovnej činnosti a vedie ich evidenciu vrátane elektronickej evidencie;
 • pripravuje pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti;
 • sleduje tvorbu a čerpanie sociálneho fondu;
 • vykonáva zálohové platby daní z príjmov zo závislej činnosti a ich ročné zúčtovanie;
 • zabezpečuje personálnu agendu a činnosti vyplývajúce zo zamestnávateľskej funkcie (vedie osobné spisy  zamestnancov, vypracováva pracovné zmluvy a k nim všetky potrebné náležitosti);
 • zabezpečuje čiastočnú personálnu a mzdovú agendu opatrovateľkám;
 • vypracúva oznámenie o výške a zložení funkčného platu podľa pokynov prednostu;
 • vykonáva kontrolu čestného vyhlásenia na účely určenia započítanej praxe a vypočítava započítanú odbornú prax pre zaradenie zamestnancov do platového stupňa;
 • 2x ročne vykonáva kontrolu zaradenia do platových tried v spolupráci s prednostom;
 • vedie personálnu agendu riaditeľov škôl;
 • pri skončení pracovného pomeru pripravuje všetky potrebné podklady (výpoveď, dohoda, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe a pod.);
 • eviduje a vypracúva všetky podklady v prípade zmeny dohodnutých pracovných podmienok v pracovnej zmluve (napr. zmena pracovného času, zmena miesta výkonu práce a pod.);
 • vedie evidenciu a výdaj stravných lístkov zamestnancov;
 • likviduje cestovné výdavky v zmysle príslušných predpisov;
 • zabezpečuje zúčtovanie odmien v rámci aktivačnej činnosti, resp. inej formy výkonu verejnoprospešných prác v koordinácii s ÚPSVaR.

 

Úsek pokladne:

 • realizuje pokladničné operácie v zmysle platných predpisov vyhotovením príjmových a výdavkových dokladov, mesačne predkladá ich vyúčtovanie a vedie pokladničnú knihu;
 • vypláca príspevky v hotovosti neziskovým organizáciám podľa rozpočtu a vypláca sociálne dávky jednotlivcom podľa schválenia MZ;
 • vydáva a vedie evidenciu rybárskych lístkov;
 • výber miestnych daní;
 • zabezpečuje vyberanie platieb od FO a PO a komplexné spracovanie agendy pokladne.

 

Úsek daní a poplatkov:

 • zabezpečuje kontrolu v zmysle zákona o správe daní a poplatkov;
 • zabezpečuje overovanie úplnosti evidencie alebo registrácie daňových subjektov;
 • zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu VZN v oblasti daní a poplatkov;
 • zabezpečuje samostatné vybavovanie komplexnej agendy na úseku daní a poplatkov;
 • metodicky usmerňuje a informuje daňovníkov na úseku dane z nehnuteľností;
 • vedie daň z nehnuteľnosti (prijíma daňové priznania od fyzických a právnických osôb, vedie evidenciu, vyhotovuje rozhodnutia, vyberá daň z nehnuteľnosti v hotovosti, mesačne vyhodnocuje úhrady z daní, kontroluje oslobodenie a zľavy z dane, vykonáva miestne zisťovanie a vyhotovuje štatistické výkazy, spracováva daňové priznania od daňovníkov, vykonáva výpočet dane z nehnuteľnosti);
 • vyberá miestne poplatky;
 • vyhotovuje platobné výmery za komunálny odpad, vyberá poplatky za komunálny odpad v hotovosti;
 • vyrubuje, vyberá a vymáha miestnu daň za psa a vedie evidenciu majiteľov psov;
 • ukladá sankcie (úroky z omeškania) v súlade s ustanoveniami zákona o správe daní, v prípade, že daň nebola uhradená v lehote splatnosti alebo v stanovenej sume;
 • vedie evidenciu sankčných úrokov a pokút;
 • vykonáva zistenia o ilegálnych stavbách – na mapovom portáli mesta a miestnym zisťovaním;
 • podáva návrhy na vykonanie exekúcií proti povinným – daňovým dlžníkom a spolupracuje s exekútorskými úradmi;
 • zabezpečuje evidenciu daňových pohľadávok a upomínanie dlžníkov

 

Úsek účtovníctva:

 • zabezpečuje komplexné spracovanie agendy účtovníctva, obeh účtovných dokladov a úhradu výdavkov mesta;
 • koordinuje úhradu výdavkov z hľadiska formálnej správnosti s jednotlivými referátmi mestského úradu;
 • zabezpečuje evidenciu nedaňových pohľadávok a upomínanie dlžníkov;
 • zodpovedá za zabezpečenie finančných tokov medzi mestom a organizáciami napojenými na rozpočet mesta;
 • účtuje prírastky a úbytky majetku mesta;
 • vedie účtovné knihy;
 • vyhotovuje výkazy;
 • zodpovedá za účtovný stav inventarizácie;
 • vykonáva inventarizáciu;
 • vedie platobný a zúčtovací styk s peňažnými ústavmi;
 • spravuje bankové účty a fondy;
 • metodicky usmerňuje a informuje na úseku účtovníctva

 

Úsek evidencie majetku:

 • vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku (zaraďovanie, likvidácia, prevody, odpisy);
 • zabezpečuje inventarizáciu;
 • sleduje stav hmotného majetku;
 • spracúva návrhy na vyradenie prebytočného a opotrebovaného majetku;
 • eviduje splátky nájomného za užívanie nebytových priestorov;
 • zabezpečuje evidenciu majetku mesta, zodpovedá za jeho spracovanie v elektronickej forme

 

Úsek financovania školstva:

 • účelovo rozpisuje finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a vykonáva všetky potrebné úkony na zabezpečenie finančných prostriedkov, vedie evidenciu čerpania záväzných limitov a transferov rozpočtových organizácií.

 

Úsek rozpočtu:

 • vyhotovuje výkazy;
 • vykonáva peňažné operácie podľa zmlúv o združení finančných prostriedkov;
 • pracuje s rozpočtovým informačným systémom samosprávy;
 • metodicky usmerňuje a informuje na úseku rozpočtovníctva;
 • zabezpečuje a riadi finančné vysporiadanie vzťahov k štátnemu rozpočtu;
 • vykonáva ročný rozbor hospodárenia mesta a ním riadených operácií po skončení rozpočtového roka.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.