Ekonomický referát

Učtáreň

Alena Molnárová (ekonóm, účtovník)

Tel. č.: 033/28 527 21

Email: alena.molnarova@leopoldov.sk, uctaren@leopoldov.sk

 

Ing. Lenka Martinkovičová (ekonóm, účtovník) 

Tel. č.: 033/28 527 21 

Email: lenka .martinkovicova@leopoldov.sk

 

Dane a poplatky:

Gabriela Halasová (účtovník)

Tel. č.: 033/28 527 15, 0911 903 705

Email: gabriela.halasova@leopoldov.skpoplatky@leopoldov.sk

 

Ľudmila Blašková (účtovník) 

Tel. č.: 033/28 527 16, 0911 903 705

Email: ludmila.blaskova@leopoldov.sk


Ekonomický referát:

 • mzdová agenda,
 • personálna agenda,
 • pokladňa,
 • dane a poplatky,
 • účtovníctvo,
 • evidencia majetku,
 • financovanie školstva,
 • rozpočet.

 

Úsek mzdovej a personálnej agendy:

 • komplexne zabezpečuje mzdovú agendu zamestnancov mesta, spracováva odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru, odmeny členov MZ, komisií a spracováva mesačné výkazy do poisťovní;
 • uskutočňuje zúčtovanie platov a všetkých odvodov do fondov;
 • spracúva štatistické údaje;
 • vypracúva dohody o mimopracovnej činnosti a vedie ich evidenciu vrátane elektronickej evidencie;
 • pripravuje pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti;
 • sleduje tvorbu a čerpanie sociálneho fondu;
 • vykonáva zálohové platby daní z príjmov zo závislej činnosti a ich ročné zúčtovanie;
 • zabezpečuje personálnu agendu a činnosti vyplývajúce zo zamestnávateľskej funkcie (vedie osobné spisy  zamestnancov, vypracováva pracovné zmluvy a k nim všetky potrebné náležitosti);
 • zabezpečuje čiastočnú personálnu a mzdovú agendu opatrovateľkám;
 • vypracúva oznámenie o výške a zložení funkčného platu podľa pokynov prednostu;
 • vykonáva kontrolu čestného vyhlásenia na účely určenia započítanej praxe a vypočítava započítanú odbornú prax pre zaradenie zamestnancov do platového stupňa;
 • 2x ročne vykonáva kontrolu zaradenia do platových tried v spolupráci s prednostom;
 • vedie personálnu agendu riaditeľov škôl;
 • pri skončení pracovného pomeru pripravuje všetky potrebné podklady (výpoveď, dohoda, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe a pod.);
 • eviduje a vypracúva všetky podklady v prípade zmeny dohodnutých pracovných podmienok v pracovnej zmluve (napr. zmena pracovného času, zmena miesta výkonu práce a pod.);
 • vedie evidenciu a výdaj stravných lístkov zamestnancov;
 • likviduje cestovné výdavky v zmysle príslušných predpisov;
 • zabezpečuje zúčtovanie odmien v rámci aktivačnej činnosti, resp. inej formy výkonu verejnoprospešných prác v koordinácii s ÚPSVaR.

 

Úsek pokladne:

 • realizuje pokladničné operácie v zmysle platných predpisov vyhotovením príjmových a výdavkových dokladov, mesačne predkladá ich vyúčtovanie a vedie pokladničnú knihu;
 • vypláca príspevky v hotovosti neziskovým organizáciám podľa rozpočtu a vypláca sociálne dávky jednotlivcom podľa schválenia MZ;
 • vydáva a vedie evidenciu rybárskych lístkov;
 • výber miestnych daní;
 • zabezpečuje vyberanie platieb od FO a PO a komplexné spracovanie agendy pokladne.

 

Úsek daní a poplatkov:

 • zabezpečuje kontrolu v zmysle zákona o správe daní a poplatkov;
 • zabezpečuje overovanie úplnosti evidencie alebo registrácie daňových subjektov;
 • zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu VZN v oblasti daní a poplatkov;
 • zabezpečuje samostatné vybavovanie komplexnej agendy na úseku daní a poplatkov;
 • metodicky usmerňuje a informuje daňovníkov na úseku dane z nehnuteľností;
 • vedie daň z nehnuteľnosti (prijíma daňové priznania od fyzických a právnických osôb, vedie evidenciu, vyhotovuje rozhodnutia, vyberá daň z nehnuteľnosti v hotovosti, mesačne vyhodnocuje úhrady z daní, kontroluje oslobodenie a zľavy z dane, vykonáva miestne zisťovanie a vyhotovuje štatistické výkazy, spracováva daňové priznania od daňovníkov, vykonáva výpočet dane z nehnuteľnosti);
 • vyberá miestne poplatky;
 • vyhotovuje platobné výmery za komunálny odpad, vyberá poplatky za komunálny odpad v hotovosti;
 • vyrubuje, vyberá a vymáha miestnu daň za psa a vedie evidenciu majiteľov psov;
 • ukladá sankcie (úroky z omeškania) v súlade s ustanoveniami zákona o správe daní, v prípade, že daň nebola uhradená v lehote splatnosti alebo v stanovenej sume;
 • vedie evidenciu sankčných úrokov a pokút;
 • vykonáva zistenia o ilegálnych stavbách – na mapovom portáli mesta a miestnym zisťovaním;
 • podáva návrhy na vykonanie exekúcií proti povinným – daňovým dlžníkom a spolupracuje s exekútorskými úradmi;
 • zabezpečuje evidenciu daňových pohľadávok a upomínanie dlžníkov

 

Úsek účtovníctva:

 • zabezpečuje komplexné spracovanie agendy účtovníctva, obeh účtovných dokladov a úhradu výdavkov mesta;
 • koordinuje úhradu výdavkov z hľadiska formálnej správnosti s jednotlivými referátmi mestského úradu;
 • zabezpečuje evidenciu nedaňových pohľadávok a upomínanie dlžníkov;
 • zodpovedá za zabezpečenie finančných tokov medzi mestom a organizáciami napojenými na rozpočet mesta;
 • účtuje prírastky a úbytky majetku mesta;
 • vedie účtovné knihy;
 • vyhotovuje výkazy;
 • zodpovedá za účtovný stav inventarizácie;
 • vykonáva inventarizáciu;
 • vedie platobný a zúčtovací styk s peňažnými ústavmi;
 • spravuje bankové účty a fondy;
 • metodicky usmerňuje a informuje na úseku účtovníctva

 

Úsek evidencie majetku:

 • vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku (zaraďovanie, likvidácia, prevody, odpisy);
 • zabezpečuje inventarizáciu;
 • sleduje stav hmotného majetku;
 • spracúva návrhy na vyradenie prebytočného a opotrebovaného majetku;
 • eviduje splátky nájomného za užívanie nebytových priestorov;
 • zabezpečuje evidenciu majetku mesta, zodpovedá za jeho spracovanie v elektronickej forme

 

Úsek financovania školstva:

 • účelovo rozpisuje finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a vykonáva všetky potrebné úkony na zabezpečenie finančných prostriedkov, vedie evidenciu čerpania záväzných limitov a transferov rozpočtových organizácií.

 

Úsek rozpočtu:

 • vyhotovuje výkazy;
 • vykonáva peňažné operácie podľa zmlúv o združení finančných prostriedkov;
 • pracuje s rozpočtovým informačným systémom samosprávy;
 • metodicky usmerňuje a informuje na úseku rozpočtovníctva;
 • zabezpečuje a riadi finančné vysporiadanie vzťahov k štátnemu rozpočtu;
 • vykonáva ročný rozbor hospodárenia mesta a ním riadených operácií po skončení rozpočtového roka.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.