Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

VZN_č.149_2021

VZN 149/2021  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č.
134/2019 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov č. 144/2020
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov

Schválené: 16.8.2021

Účinnosť: 1.9.2021

 

VZN_č.148_2021

VZN_č.147_2020 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Leopoldov č. 109/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Leopoldov

Schválené: 22.2.2021

Účinnosť: 1.4.2021

 

VZN_č.147_2020

VZN_č.147_2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov

Schválené: 14.12.2020

Účinnosť: 1.1.2021 

 

VZN_č.146_2020

VZN_č.146_2020 o dani z nehnuteľnosti

Schválené: 14.12.2020

Účinnosť: 1.1.2021

 

VZN_č.145_2020

VZN_č.145_2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

schválené: 14.12.2020

účinnosť: 1.1.2021

 

VZN_č.144_2020

VZN_č.144_2020 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 134/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov

schválené: 17.8.2020

účinnosť: 1.9.2020

 

VZN_č.143_2020

VZN_č.143_2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území mesta Leopoldov

schválené: 11.5.2020

účinnosť: 4.6.2020

 

 

VZN_č.142_2020

VZN_č.142_2020 ktorým sa merní všeobecne záväzné nariadenie č. 115/2016 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Leopoldove

schválené:  24.2.2020 

účinnosť: 17.3.2020

 

 

VZN_č.141_2019

VZN_č.141_2019 o dani z nehnuteľnosti

schválené: 9.12.2019

účinnosť: 1.1.2020

 

VZN_č.140_2019

VZN_č.140_2019 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Č. 110/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

schválené: 9.12.2019

účinnosť: 1.1.2020

 

VZN_č.139_2019

VZN_č.139_2019 o miestnom poplatku za rozvoj

schválené: 9.12.2020

účinnosť:1.1.2020

 

VZN_č.138_2019

VZN_č.138_2019 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov

schválené: 9.12.2019 

účinnosť: 1.1.2020

 

VZN_č.137_2019

VZN_č.137_2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov.

schválené: 9.12.2019

účinnosť: 1.1.2020


VZN_č.136_2019

VZN_č.136_2019, ktorého predmetom je vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 05/2018 Územného plánu mesta Leopoldov, na základe schválenia Zmien a doplnkov 05/2018 Územného plánu mesta Leopoldov. 

Príloha k VZN č.136_2019

schválené: 11. 11. 2019 

účinnosť: 31.11.2020

 

VZN_č.135_2019

VZN_č.135_2019, ktorým sa zrušujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva a Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva

schválené: 19.08.2019

účinnosť: 08.09.2019

 

VZN_č.134_2019

VZN_č.134_2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach)

schválené: 24.06.2019

účinnosť: 01.09.2019

 

 

VZN_č.133_2018

VZN_č.133_2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 110/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

schválené: 12.12.2018

účinnosť: 1.1.2019

 

VZN_č.132_2018

VZN_č.132_2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov

schválené: 10.12.2018

účinnosť: 1.1.2019

 

 

VZN_č.131_2018

VZN_č.131_2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

 • schválené: 10.12.2018
 • účinnosť: 1.1.2019

 

VZN_č.130_2018 

VZN č. 130/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 123/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka Školských zariadení so sídlom na území meste Leopoldov

 • schválené: 20.08.2018
 • účinnosť: 06.09.2018 

 

 

VZN_č.129_2018 

VZN č. 129/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Leopoldov L 122/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom Je mesto Leopoldov

 • schválené: 16.07.2018
 • účinnosť: 01.09.2018

 


VZN_č.128_2018


VZN č. 128/2018 o umiestňovaní volebných plagátov

 • schválené: 16.07.2018
 • účinnosť: 1.9.2018

 


VZN_č.127_2018

VZN č. 127/2018 O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov

 • schválené: 28.05.2018
 • účinnosť: 13.6.2018

 

VZN_č.126_2018

VZN č. 1256/2018 O poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldove

 • schválené: 28.05.2018
 • účinnosť: 13.6.2018

 

VZN_č.125_2018

VZN č. 125/2018 vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov, na základe schválenia Zmien a doplnkov 04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov

 • schválené: 28.05.2018
 • účinnosť: 13.6.2018

 

 VZN_č.124_2018

VZN č. 124/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby

 • schválené: 26.03.2018
 • účinnosť: 01.05.2018

 

 

VZN_č.123_2017

VZN č. 123/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov.

 • schválené: 11.12.2017
 • účinnosť: 01.01.2018

 

VZN_č.121_2017

VZN č. 121/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta Leopoldov

 • schválené: 31.08.2017
 • účinnosť: 14.09.2017

  

VZN_č.120_2017

VZN č. 120/2017 o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí

 • schválené: 13.06.2017
 • účinnosť: 29.06.2017

 

VZN_č.118_2016

VZN č. 118/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov

Príloha na stiahnutie:

Príloha_č. 1_k_VZN_118_2016

Príloha_č. 2_k_VZN_118_2016

Príloha_č. 3_k_VZN_118_2016

Príloha_č. 4_k_VZN_118_2016

 • Schválené dňa: 12.12.2016
 • Účinnosť od: 1.1.2017

 

VZN_č.117_2016

VZN č. 117/2016 Vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2016 Územného plánu mesta Leopoldov, na základe schválenia Zmien a doplnkov 03/2016 Územného plánu mesta

Príloha na stiahnutie:

Príloha_č.1_k_VZN_117_2016

 • Schválené dňa: 3.10.2016
 • Účinnosť od: 22.10.2016

 

VZN_č.116-2016

VZN č. 116/2016 ktorým sa ruší VZN č. 28/98 o podnikaní na území mesta

 • Schválené dňa: 15.8.2016
 • Účinnosť od: 31.8.2016

 

VZN_č.115_2016

VZN č. 115/2016 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Leopoldove

 • Schválené dňa: 20.6.2016
 • Účinnosť od: 1.9.2016

 

VZN_č.114_2016

 VZN č. 114/2016 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Leopoldov

 • Schválené dňa: 20.6.2016
 • Účinnosť od: 6.7.2016

 

VZN_č.113_2016

VZN č. 113/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Leopoldov

 • Schválené dňa: 20.6.2017
 • Účinnosť od: 6.7.2016

 

VZN_č.112_2016

VZN č. 112/2016 Požiarny poriadok mesta Leopoldov

Príloha na stiahnutie:

Príloha_č. 1_k_VZN_112_2016

Príloha_č. 2_k_VZN_112_2016

Príloha_č. 3_k_VZN_112_2016

Príloha_č. 4_k_VZN_112_2016

 • Schválené dňa: 30.5.2016
 • Účinnosť od: 15.6.2016

 

VZN_č.111_2016

VZN č. 111/2016 Vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov

Príloha na stiahnutie:

Príloha_č. 1_k_VZN_111_2016

 • Schválené dňa: 29.4.2016
 • Účinnosť od: 24.5.2016

 

VZN_č.110_2015 

VZN Č. 110/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • Schválené dňa: 7.12.2015
 • Účinnosť od: 1.1.2016

 

VZN_č.109_2015

VZN č. 109/2015 o miestnych daniach

 • Schválené dňa: 7.12.2015
 • Účinnosť od: 1.1.2016

 

VZN_č.108_2015

VZN č. 108/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov

 • Schválené dňa: 7.12.2015
 • Účinnosť od: 1.1.2016

 

VZN_č.104_2015 

VZN č. 104/2015 ktorým sa dopĺňa VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov

 • Schválené dňa: 24.3.2015
 • Účinnosť od: 9.4.2015

 

VZN_č.103_2015

VZN č. 103/2015 ktorým sa ruší VZN č. 86/2012 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Leopoldov 

 • Schválené dňa: 16.1.2015
 • Účinnosť od: 3.2.2015

 

VZN_č.99_2014

VZN č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti

 • Schválené dňa: 9.12.2014
 • Účinnosť od: 1.1.2015

 

VZN_č._97_2014

VZN č. 97/2014 o plagátových plochách v predvolebnom období ktorým sa mení VZN č. 69/2009 o plagátových plochách o predvolebnom období

 • Schválené dňa: 8.9..2014
 • Účinnosť od: 25.9.2014

 

VZN_č._91_2013

VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov

Príloha na stiahnutie:

Žiadosť_o_grant_2014

Žiadosť_fp_2014

 • Schválené dňa: 21.1.2013
 • Účinnosť od: 11.2.2013

 

VZN_č._87_2012

VZN č. 87/2012 ktorým sa mení VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov

 • Schválené dňa: 10.12.2012
 • Účinnosť od: 1.1.2013

 

VZN_č._84_2011

VZN č. 84/2011 ktorým sa mení VZN č. 71/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Leopoldov

 • Schválené dňa: 14.12.2011
 • Účinnosť od: 5.12.2011

 

VZN_č._81_2011

VZN č. 81/2011 ktorým sa mení VZN č. 63/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov

 • Schválené dňa: 21.2.2011
 • Účinnosť od: 9.3.2011

 

VZN_č._80_2010

 VZN č. 80/2010 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce - mesta Leopoldov

Príloha na stiahnutie:

Príloha č.1 k VZN č._80_2010

 • Schválené dňa: 6.12.2010
 • Účinnosť od: 22.12.2010

 

VZN_č._76-2010

VZN č. 76/2010 O poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldove

 • Schválené dňa: 22.2.2010
 • Účinnosť od: 10.3.2010

 

VZN_č._71_2009

VZN č. 71/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Leopoldov

 • Schválené dňa: 9.11.2009
 • Účinnosť od: 11.12.2009

 

VZN_č._70_2009

VZN č. 70/2009 o poskytovaní sociálnych služieb

 • Schválené dňa: 12.10.2009
 • Účinnosť od: 1.1.2010

 

VZN_č._69_2009

VZN č. 69/2009 o plagátových plochách v predvolebnom období

 • Schválené dňa: 11.5.2009
 • Účinnosť od: 26.5.2009

 

VZN_č._58_2007

VZN č. 58/2007 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Leopoldov a trhový poriadok

 • Schválené dňa: 25.6.2007
 • Účinnosť od: 13.7.2007
Príloha na stiahnutie:

Dodatok_č._1_k_VZN_č._58_2007  

 • Schválené dňa: 20.7.2007
 • Účinnosť od: 7.8..2007

Dodatok_č._2_k_VZN_č._58_2007

 • Schválené dňa: 8.9.2008
 • Účinnosť od: 23.9.2008

 

VZN_č._52_2005

VZN č. 52/2005 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce – mesta

 • Schválené dňa: 7.3.2005
 • Účinnosť od: 23.3.2005

 

VZN_č._45_2004

VZN č. 45/2004 určení školských obvodov Základnej školy Leopoldov

 • Schválené dňa: 8.3.2004
 • Účinnosť od: 24.3.2004

Príloha na stiahnutie:

Dodatok_č.1_k_VZN_č.45_2004

 • Schválené dňa: 8.9.2008
 • Účinnosť od: 24.9.2008

 

VZN_č._34_2000

VZN č. 34/2000 o spôsobe prevodu bytových a nebytových priestorov v majetku mesta Leopoldov

 • Schválené dňa: 6.11.2000
 • Účinnosť od: 22.11.2000

 

VZN_č._33_2000

VZN č. 33/2000 o udeľovaní ocenení mesta Leopoldov

 • Schválené dňa: 5.6.2000
 • Účinnosť od: 21.6.2000

 

VZN_č._32_2000

VZN č. 32/2000 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Leopoldov

 • Schválené dňa: 14.2.2000
 • Účinnosť od: 1.3.2000

 

VZN_č._22_1996

VZN č. 22/1996 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území mesta

 • Schválené dňa: 28.10.1996
 • Účinnosť od: 12.11.1996

Príloha na stiahnutie:

Dodatok_č.1_k_VZN_č.22-1996

 • Schválené dňa: 8.9.1997
 • Účinnosť od: 24.9.1997

Dodatok_č.2_k_VZN_č.22-1996

 • Schválené dňa: 8.9.2003
 • Účinnosť od: 24.9.2003

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.