Prednosta

Prednosta: 
Táto pozícia nie je momentálne obsadená.

MsÚ vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenováva a odvoláva primátor mesta. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta. Zúčastňuje sa na zasadnutí MZ s hlasom poradným. Spolu s primátorom mesta  podpisuje zápisnice zo zasadnutí MZ.

Prednosta MsÚ zodpovedá za:

 • prípravu materiálov na rokovanie MZ,
 • riešenie personálnych záležitostí, výber zamestnancov, ich funkčné zaradenie, hodnotenie a odborný rast,
 • odmeňovanie zamestnancov,
 • materiálno-technické vybavenie a údržbu pracovísk,
 • organizovanie pracovnej doby, nástupu na dovolenky a pracovné cesty zamestnancov MsÚ
 • dodržiavanie pracovnej disciplíny a vytváranie podmienok pre dodržiavanie predpisov na úseku zdravia a bezpečnosti pri práci,
 • zostavenie a plnenie rozpočtu mesta a hospodárne vynakladanie prostriedkov mesta, hospodárenie s majetkom mesta a riešenie majetkoprávnych záležitostí,
 • zostavuje rozpočtový harmonogram a vedie operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení,
 • ak úlohy patria do právomocí viacerých referátov, koordinuje stanoviská a prácu medzi referátmi, rieši spory pri  zabezpečovaní úloh,
 • schvaľuje výdavky do 166 eur,
 • pripravuje základné dokumenty mesta a MsÚ (organizačný poriadok, pracovný poriadok a i.),
 • komplexne zabezpečuje práce na úseku rozpočtovania a financovania,
 • spracováva finančné analýzy, rozbory hospodárenia, záverečný účet, hodnotiacu správu rozpočtu,  monitorovaciu správu rozpočtu a výročnú správu,
 • komunikuje s finančnými inštitúciami a spracováva návrh úverovej politiky mesta,
 • zabezpečuje tvorbu všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov na úseku financií, rozpočtovníctva, miestnych daní, poskytovania informácií a i.,
 • pripravuje rozhodnutia v konaní o udelenie individuálnej licencie podľa zákona o hazardných hrách,
 • pripravuje podklady pre rozhodovanie orgánov mesta v majetkoprávnych záležitostiach (kúpa, predaj, prenájom),
 • vypracováva rozhodnutia alebo vyjadrenia k začatiu podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky ak tak ustanovuje osobitný predpis,
 • vydáva osvedčenia a vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov,
 • vedie evidenciu pohostinských prevádzok, maloobchodných prevádzok,
 • zabezpečuje evidenciu zmlúv,
 • obstaráva a obhospodaruje jednotlivé časti informačného systému kataster nehnuteľností v digitálnej forme a pravidelnú aktualizáciu,
 • zodpovedá za plnenie kompetencií na úseku školstva (rozpočty, VZN na poskytovanie dotácií..),
 • zabezpečuje poistenie majetku mesta a likvidáciu poistných udalostí,
 • zabezpečuje revízne správy elektrických a plynových zariadení,
 • vypracováva rozhodnutia na daň za užívanie verejného priestranstva, za predajné hracie automaty a nevýherné  hracie prístroje,
 • vedie evidenciu objednávok mesta a zverejňuje objednávky,
 • vedie evidenciu kontrol vykonaných vonkajšími kontrolnými orgánmi, komunikuje s kontrolnými orgánmi,
 • vypracováva žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, žiadosti na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec v komunikácii s ÚPSVaR,
 • spracováva súhrnnú správu o zákazkách podľa zákona o verejnom obstarávaní,
 • vedie evidenciu prevodu nehnuteľností mesta podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 • spolupracuje s riaditeľmi škôl a školských zariadení,
 • vo vzťahu k škole s právnou subjektivitou zabezpečuje finančné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno,
 • vzdelávacieho procesu a prevádzku a riešenie havarijných situácií.

Zákon o obecnom zriadení – časť prednosta § 17

Prednosta obecného úradu
(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje
prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.
(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s
ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom
poradným.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.