Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prednosta

Prednostka 

Dekoratívna grafikaIng. Adriana Urbanová, MBA

Tel. č.: +42133/285 27 13

Email: prednosta@leopoldov.sk

 

MsÚ vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenováva a odvoláva primátor mesta. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta. Zúčastňuje sa na zasadnutí MZ s hlasom poradným. Spolu s primátorom mesta  podpisuje zápisnice zo zasadnutí MZ.

 

 

Prednosta MsÚ zodpovedá za:

 •  prípravu materiálov na rokovanie MZ;
 • riešenie personálnych záležitostí, výber zamestnancov, ich funkčné zaradenie, hodnotenie a odborný rast;
 • odmeňovanie zamestnancov;
 • materiálno-technické vybavenie a údržbu pracovísk;
 • organizovanie pracovnej doby, nástupu na dovolenky a pracovné cesty zamestnancov MsÚ;
 • dodržiavanie pracovnej disciplíny a vytváranie podmienok pre dodržiavanie predpisov na úseku zdravia a bezpečnosti pri práci;
 • zostavenie a plnenie rozpočtu mesta a hospodárne vynakladanie prostriedkov mesta, hospodárenie s majetkom mesta a riešenie majetkoprávnych záležitostí;
 • zostavuje rozpočtový harmonogram a vedie operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení;
 • ak úlohy patria do právomocí viacerých referátov, koordinuje stanoviská a prácu medzi referátmi, rieši spory pri  zabezpečovaní úloh;
 • schvaľuje výdavky do 166 eur;
 • pripravuje základné dokumenty mesta a MsÚ (organizačný poriadok, pracovný poriadok a i.);
 • komplexne zabezpečuje práce na úseku rozpočtovania a financovania;
 • spracováva finančné analýzy, rozbory hospodárenia, záverečný účet, hodnotiacu správu rozpočtu,  monitorovaciu správu rozpočtu a výročnú správu;
 • komunikuje s finančnými inštitúciami a spracováva návrh úverovej politiky mesta;
 • zabezpečuje tvorbu všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov na úseku financií, rozpočtovníctva, miestnych daní, poskytovania informácií a i.;
 • pripravuje rozhodnutia v konaní o udelenie individuálnej licencie podľa zákona o hazardných hrách;
 • pripravuje podklady pre rozhodovanie orgánov mesta v majetkoprávnych záležitostiach (kúpa, predaj, prenájom);
 • vypracováva rozhodnutia alebo vyjadrenia k začatiu podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky ak tak ustanovuje osobitný predpis;
 • vydáva osvedčenia a vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov;
 • vedie evidenciu pohostinských prevádzok, maloobchodných prevádzok;
 • zabezpečuje evidenciu zmlúv;
 • obstaráva a obhospodaruje jednotlivé časti informačného systému kataster nehnuteľností v digitálnej forme a pravidelnú aktualizáciu;
 • zodpovedá za plnenie kompetencií na úseku školstva (rozpočty, VZN na poskytovanie dotácií..);
 • zabezpečuje poistenie majetku mesta a likvidáciu poistných udalostí;
 • zabezpečuje revízne správy elektrických a plynových zariadení;
 • vypracováva rozhodnutia na daň za užívanie verejného priestranstva, za predajné hracie automaty a nevýherné  hracie prístroje;
 • vedie evidenciu objednávok mesta a zverejňuje objednávky;
 • vedie evidenciu kontrol vykonaných vonkajšími kontrolnými orgánmi, komunikuje s kontrolnými orgánmi;
 • vypracováva žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, žiadosti na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec v komunikácii s ÚPSVaR;
 • spracováva súhrnnú správu o zákazkách podľa zákona o verejnom obstarávaní;
 • vedie evidenciu prevodu nehnuteľností mesta podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám;
 • spolupracuje s riaditeľmi škôl a školských zariadení;
 • vo vzťahu k škole s právnou subjektivitou zabezpečuje finančné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno;
 • vzdelávacieho procesu a prevádzku a riešenie havarijných situácií.

 

Zákon o obecnom zriadení – časť prednosta § 17

Prednosta obecného úradu

 1. Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.
 2. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
 3. Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.