Referát investičný

Investičný referát

Ing. Kristína Bajtalová
Tel. č.: 033/28 527 22, 0903 772 725
Email: kristina.bajtalova@leopoldov.sk

Mgr. Jana Jančárová
Tel. č.: 033/28 527 18, 0911 242 692
Email: jana.jancarova@leopoldov.sk, investicne@leopoldov.sk

Investičný referát

 • investičná výstavba a územné plánovanie,
 • verejné obstarávanie.

 

Úsek investičnej výstavby a územného plánovania:

 • zabezpečuje investičnú výstavbu mesta od územného konania, stavebného konania, výber dodávateľa po kolaudačné konanie a zaradenie investície do majetku mesta;
 • obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvaru a zóny a územné projekty, urbanistické štúdie a generely a zabezpečuje ich prerokovanie;
 • posudzuje územnotechnické dôsledky pripravovaných stavieb v území;
 • umožňuje organizáciám a osobám, ktoré preukážu záujem nazerať do ÚPD a robiť z nej výpisy a na vyžiadanie poskytne fotokópie záujmovej oblasti;
 • eviduje a archivuje územnoplánovaciu dokumentáciu;
 • zabezpečuje predprojektovú a projektovú prípravu stavieb budovaných z prostriedkov mesta alebo z účelových dotácií;
 • vypracúva štatistické údaje o výstavbe a rozvoji mesta;
 • sleduje a koordinuje vodohospodárske stavby potrebné na rozvoj mesta;
 • zabezpečuje realizáciu dopravných stavieb, opravu a rekonštrukciu komunikácií;
 • vedie evidenciu a archivuje doklady a písomnosti všetkých stavebných konaní stavieb na území mesta vydaných Spoločným obecným úradom v Hlohovci, Štátnym dráhovým úradom v Bratislave alebo iným špeciálnym stavebným úradom;
 • zabezpečuje rozhodnutia o podmienkach pripojenia miestnej komunikácie na štátnu cestu (ak sa jedná o práce na štátnej ceste);
 • zabezpečuje rozhodnutia o podmienkach pripojenia vjazdov a o podmienkach pripojenia parkovísk na štátnu cestu (ak sa jedná o práce na štátnej ceste);
 • v prípade potreby pretláčania pod štátnou cestou zabezpečuje rozhodnutia o povolení jej zvláštneho užívania na obvodnom úrade;
 • v súvislosti s rekonštrukciami uličných línií zabezpečuje odsúhlasenie dočasného a aktualizáciu trvalého dopravného značenia;
 • vykonáva činnosť technického dozoru stavby – obhliadky stavby počas jej realizácie;
 • vydáva záväzné stanoviská mesta k žiadosti o povolenie odstránenia stavby;
 • vydáva vyjadrenie mesta o zbúraní stavby, ktoré bolo povolené stavebným úradom pre potreby zápisu zmeny do katastra nehnuteľností;
 • na vyžiadanie vydáva stanoviská mesta k vyňatiu pozemkov v k. ú. Leopoldov z PPF pre Slovenský pozemkový fond;
 • plní úlohy súvisiace s investičnou výstavbou mesta uložené uznesením mestského zastupiteľstva.

 

Úsek verejného obstarávania:

 • zabezpečuje verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác (v rozsahu podľa internej smernice mesta);
 • zabezpečuje verejné obstarávanie na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru;
 • pripravuje administráciu zmluvy na podpis (s úspešným dodávateľom);
 • metodicky usmerňuje a informuje v oblasti verejného obstarávania.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.