Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Referát investičný

Investičný referát

Ing. Kristína Bajtalová
Tel. č.: 033/28 527 22, +421903 772 725
Email: kristina.bajtalova@leopoldov.sk

Ing. Tomáš Tvaroška
Tel. č.: 033/28 527 18, +421911 242 692
Email: tomas.tvaroska@leopoldov.sk

Miloš Štepita
Tel. č.: +42133/285 27 13
Email: milos.stepita@leopoldov.sk

Investičný referát

 • investičná výstavba a územné plánovanie,
 • verejné obstarávanie.

 

Úsek investičnej výstavby a územného plánovania:

 • zabezpečuje investičnú výstavbu mesta od územného konania, stavebného konania, výber dodávateľa po kolaudačné konanie a zaradenie investície do majetku mesta;
 • obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvaru a zóny a územné projekty, urbanistické štúdie a generely a zabezpečuje ich prerokovanie;
 • posudzuje územnotechnické dôsledky pripravovaných stavieb v území;
 • umožňuje organizáciám a osobám, ktoré preukážu záujem nazerať do ÚPD a robiť z nej výpisy a na vyžiadanie poskytne fotokópie záujmovej oblasti;
 • eviduje a archivuje územnoplánovaciu dokumentáciu;
 • zabezpečuje predprojektovú a projektovú prípravu stavieb budovaných z prostriedkov mesta alebo z účelových dotácií;
 • vypracúva štatistické údaje o výstavbe a rozvoji mesta;
 • sleduje a koordinuje vodohospodárske stavby potrebné na rozvoj mesta;
 • zabezpečuje realizáciu dopravných stavieb, opravu a rekonštrukciu komunikácií;
 • vedie evidenciu a archivuje doklady a písomnosti všetkých stavebných konaní stavieb na území mesta vydaných Spoločným obecným úradom v Hlohovci, Štátnym dráhovým úradom v Bratislave alebo iným špeciálnym stavebným úradom;
 • zabezpečuje rozhodnutia o podmienkach pripojenia miestnej komunikácie na štátnu cestu (ak sa jedná o práce na štátnej ceste);
 • zabezpečuje rozhodnutia o podmienkach pripojenia vjazdov a o podmienkach pripojenia parkovísk na štátnu cestu (ak sa jedná o práce na štátnej ceste);
 • v prípade potreby pretláčania pod štátnou cestou zabezpečuje rozhodnutia o povolení jej zvláštneho užívania na obvodnom úrade;
 • v súvislosti s rekonštrukciami uličných línií zabezpečuje odsúhlasenie dočasného a aktualizáciu trvalého dopravného značenia;
 • vykonáva činnosť technického dozoru stavby – obhliadky stavby počas jej realizácie;
 • vydáva záväzné stanoviská mesta k žiadosti o povolenie odstránenia stavby;
 • vydáva vyjadrenie mesta o zbúraní stavby, ktoré bolo povolené stavebným úradom pre potreby zápisu zmeny do katastra nehnuteľností;
 • na vyžiadanie vydáva stanoviská mesta k vyňatiu pozemkov v k. ú. Leopoldov z PPF pre Slovenský pozemkový fond;
 • plní úlohy súvisiace s investičnou výstavbou mesta uložené uznesením mestského zastupiteľstva.

 

Úsek verejného obstarávania:

 • zabezpečuje verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác (v rozsahu podľa internej smernice mesta);
 • zabezpečuje verejné obstarávanie na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru;
 • pripravuje administráciu zmluvy na podpis (s úspešným dodávateľom);
 • metodicky usmerňuje a informuje v oblasti verejného obstarávania.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.