Referát kultúry, športu a grant. programu mesta

Nikola Bucková, kultúrny referent

Tel. č.: 0910/863 986

Email: nikola.buckova@leopoldov.sk

Plán kultúrnych podujatí 2019:

pripravujeme…

 

 

Uskutočnené kultúrne podujatia 2018:

1. Fašiangy – 3.ročník___13.02.2018 (sobota)

2. Deň Zeme___18.04.2018 (streda)

3. Stavanie Mája___30.4.2018 (pondelok)

4. Pochod Jalšové a pivný fest ___11.05.2018 (piatok), 12.05.2018 (sobota)

5. Deň Matiek a Deň víťazstva nad Fašizmom___13.05.2018 (nedeľa)     

6. Leopoldovská kvapka krvi___15.05.2018 (utorok)

7. Deň detí___02.06.2018 (sobota)

8. Beh mestom - 8. ročník___09.06.2018 (sobota)

9. Medzinárodné preteky automobilových veteránov pri príležitosti 100. výročia založenia prvej samostatnej Československej republiky,alebo ,,1000 míl Československých“___15.06.2018 (piatok)

10. Svätojánsky pochod - 2. ročník___23.06.2018 (sobota)

11. Filmové hviezdy pod dekou___29.06.2018 (piatok)

12. Filmové hviezdy pod dekou___ 30.06. 2018 (sobota)

13. Filmové hviezdy pod dekou___01.07.2018 (nedeľa)

14. Filmové hviezdy pod dekou___13.07.2018 (piatok)

15. Filmové hviezdy pod dekou___14.07.2018 (sobota)

16. Filmové hviezdy pod dekou___15.07.2018 (nedeľa)

17. Night ride___14.07.2018 (sobota)

18. Výlet na kúpalisko___1.07.2018 (sobota)

19. Leopoldovské hody___27.07.2018 (piatok), 28.07.2018 (sobota), 29.07.2018 (nedeľa)

20. Filmové hviezdy pod dekou ___03.08.2018 (piatok)

21. Filmové hviezdy pod dekou___04.08.2018 (sobota)

22. Filmové hviezdy pod dekou___05.08.2018 (nedeľa)

23. Výlet na kúpalisko___11.08.2018 (sobota)

24. Rodinné bicyklovanie___18.08.2018 (sobota)

25. Varenie guláša a vatra SNP – 12. ročník___01.09.2018 (sobota)

26. Vráťme Slovensku harmoniku – 11. ročník___08.09.2018 (sobota)

27. Krumpľové hody – 4. ročník___22.09.2018 (sobota)

28. Hudobná Viedeň - 2. ročník___06.10.2018 (sobota)

29. Leopoldovská kvapka krvi___09.10. 2018 (utorok)

30. Lampiónový sprievod___19.10.2018 (piatok)

31. Strašidelný výlet – 4. ročník___27.10.2018 (sobota)

32. Festival hier___november 2018

31. Mikuláš ___05.12.2018 (streda)

32. Vianočné trhy___08 .12.2018 (sobota)

 


 

 


 

Milí Leopoldovčania a všetci tí, ktorí radi zavítate na naše kultúrne a športové podujatia,i v roku 2018 by sme vám radi ponúkli akcie, na ktorých by ste sa zabavili, oddýchli si od pracovných povinností, stretli priateľov či známych a zažili pekné chvíle. Možno dospejeme k pocitu , že i v tom našom ,, Mestečku“ sa dá pekne stráviť čas a vytvoriť dobrá atmosféra.

Spolupatričnosť a hrdosť na naše mesto sa nedá vybudovať zo dňa na deň. Spoločným úsilím sa však o to i v tomto roku pokúsime. Z pestrej palety tradičných podujatí, ktoré už poznáte (Fašiangy, Deň Zeme, Stavanie Mája, Deň Matiek, Leopoldovské hody, Varenie guláša, Harmoniky, Krumpľové hody, Mikuláš, Vianočné trhy) dávame do pozornosti i nové. V mesiaci jún sa budú pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej samostatnej Československej republiky konať medzinárodné preteky automobilových veteránov. Trasa začínajúca Prahe povedie i cez naše mesto. Budete mať možnosť vidieť automobilové veterány z rokov 1930 až 1970 i na našom námestí. Nezabudli sme ani na priaznivcov športu. Nebude chýbať ,,Beh mestom Leopoldov“ , Night Rigth – nočná jazda parkom, i nové podujatie ,,Rodinné bicyklovanie – Na kolesách za šťastím “ , či turistický pochod do Jalšového . Počas horúcich letných dní dobre padne výlet na kúpalisko. Čaká nás zaujímavý výlet do Viedne po stopách hudobných skladateľov ,,Hudobná Viedeň“, pre milovníkov dobrého filmu a premietania pod holým nebom ,,Filmové noci pod hviezdami“. Ak sa chcete trošku báť nenechajte si ujsť strašidelný výlet. V novembri vás čaká návrat do detských čias – festival hier. A Vaše priania sa možno splnia počas ,,Svätojánskeho pochodu“. Naším prianím bolo a je, pripraviť pre všetkých podujatia, na ktoré sa budete tešiť a radi spomínať. Ďakujeme vám za priazeň v roku minulom a hádam ju upevníme i tom nastávajúcom.

 

Referát kultúry, športu a grantového programu mesta:

 • kultúra,
 • spoločenské organizácie,
 • grantový program,
 • dotácie,
 • zverejňovanie,
 • správa športového areálu,
 • údržba športového areálu,
 • knižnica.

 

Úsek kultúry:

 • zabezpečuje rozvoj záujmovo-umeleckej tvorivosti prostredníctvom kultúry;
 • vytvára podmienky pre rozvoj kultúry v meste, organizuje kultúrne akcie a podujatia celomestského významu;
 • rozvíja chápanie umeleckých hodnôt prostredníctvom koncertov, divadelných predstavení, výstav výtvarného umenia a návštev kultúrnych podujatí;
 • pripravuje podklady pre rozhodnutia mesta o kultúrnych podujatiach;
 • materiálno-technicky zabezpečuje kultúrne podujatia (nákupy, odvozy materiálu...);
 • zabezpečuje propagáciu a tvorbu pozvánok na kultúrne podujatia;
 • kontaktuje dodávateľov na prenájom techniky (napr. ozvučovacej), pódia atď. a hudobnej produkcie;
 • pripravuje organizačné plány pre pomoc na kultúrnych podujatiach;
 • eviduje a dokladuje písomné oznámenia usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí a vykonáva kontrolu o dodržaní podmienok usporiadaní verejných kultúrnych podujatí;
 • vedie informatívny prehľad a zoznam kultúrnych pamiatok na území mesta;
 • zabezpečuje písanie a archivovanie mestskej kroniky;
 • pripravuje podklady k plánu rozvoja kultúry, kultúrnych zariadení na podmienky mesta;
 • koordinuje a predkladá orgánom mesta v spolupráci s komisiou kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií a komunitného plánovania plán kultúrneho leta;
 • vykonáva prieskum trhu a oslovuje dodávateľov na menšie investičné akcie súvisiace s pracovnou náplňou;
 • zabezpečuje vhodné investície do objektu kina.

 

Úsek spoločenských organizácií:

 • komunikuje s miestnymi záujmovými a spoločenskými organizáciami;
 • priebežne zbiera informácie a materiály o organizáciách a tieto zverejňuje.


Úsek grantového programu:

 • pripravuje materiály na zmeny všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách a finančných príspevkoch z rozpočtu mesta pre spoločenské organizácie, príprava tlačív, kontrola podaných žiadostí a kontrola zúčtovaných grantov;
 • pripravuje zmluvy o dotáciách a finančných príspevkoch z rozpočtu mesta.

 

Úsek dotácií:

 • sleduje výzvy ministerstiev na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok;
 • vyhotovuje žiadosti o nenávratný finančný príspevok;
 • spracováva monitorovacie a záverečné správy projektov;
 • vedie komplexnú agendu poskytnutých nenávratných finančných príspevkov;
 • zabezpečuje získavanie financií z rozpočtu vyššieho územného celku na kultúrne podujatia.

 

Úsek spoločenských organizácií:

 • komunikuje s miestnymi záujmovými a spoločenskými organizáciami;
 • priebežne zbiera informácie a materiály o organizáciách a tieto zverejňuje.


Úsek grantového programu:

 • pripravuje materiály na zmeny všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách a finančných príspevkoch z rozpočtu mesta pre spoločenské organizácie, príprava tlačív, kontrola podaných žiadostí a kontrola zúčtovaných grantov;
 • pripravuje zmluvy o dotáciách a finančných príspevkoch z rozpočtu mesta.


Úsek dotácií:

 • sleduje výzvy ministerstiev na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok;
 • vyhotovuje žiadosti o nenávratný finančný príspevok;
 • spracováva monitorovacie a záverečné správy projektov;
 • vedie komplexnú agendu poskytnutých nenávratných finančných príspevkov;
 • zabezpečuje získavanie financií z rozpočtu vyššieho územného celku na kultúrne podujatia.

 

Úsek správy športového areálu:

 • organizuje športové podujatia zabezpečované mestom;
 • zabezpečuje v spolupráci so správcom športového areálu údržbu, opravy a všetky práce súvisiace so športovým areálom mesta.


Úsek údržby športového areálu:

 • perie tréningové dresy;
 • upratuje kabíny, chodby a šatne;
 • upratuje stolnotenisovú halu a sociálne zariadenia;
 • kosí hlavné a vedľajšie ihrisko, areál telovýchovnej jednoty a okolie;
 • polieva vedľajšie ihrisko;
 • čiaruje hlavné a vedľajšie ihrisko;
 • naťahuje siete, sťahuje a odpratáva siete z bránok;
 • vykonáva menšie údržbárske práce;
 • v zimnom období odpratáva sneh v areáli štadióna a udržiava chodníky.

 

Úsek knižnice:

 • komplexne zabezpečuje činnosť mestskej knižnice;
 • poskytuje knižnično-informačné služby;
 • vykonáva základnú knihovnícku prácu v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu;
 • spracováva knižničný fond;
 • zabezpečuje projektovú činnosť týkajúcu sa zabezpečenia žiadostí o granty na nákup kníh a podporu knižničných aktivít;
 • sleduje edičné plány vydavateľstiev a profil fondu;
 • zabezpečuje nákup a spracovanie knižničných dokumentov;
 • zabezpečuje budovanie knižničného katalógu a tvorí prírastkové zoznamy;
 • uskutočňuje revízie knižničných dokumentov;
 • vyraďuje knižničné dokumenty;
 • vedie evidenciu používateľov;
 • realizuje výpožičky periodických a neperiodických dokumentov;
 • vedie evidenciu absenčných a prezenčných výpožičiek;
 • vykonáva rezervácie, vrátenie dokumentov, upomienky;
 • realizuje medziknižničné výpožičné služby;
 • stará sa o informačnú výchovu detí a žiakov, uskutočňuje exkurzie do knižnice;
 • uskutočňuje podujatia a akcie spojené s propagáciou čítania kníh;
 • organizuje besedy so spisovateľmi;
 • vykonáva vyhotovovanie denných štatistických záznamov – počet návštevníkov, výpožičiek, čitateľov, počet poskytnutých odborných informácií, vyhodnocovanie dennej knižničnej evidencie;
 • vyhotovuje ročný štatistický výkaz pre ministerstvo kultúry.