Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Referát kultúry, športu a grant. programu mesta

Referát kultúry, športu a grantový program

Nikola Bucková (kultúrny referent)
Tel. č.: 033/28 527 20, +421910 863 986
Email: nikola.buckova@leopoldov.sk


Plán kultúrnych podujatí 2022

 Referát kultúry, športu a grantového programu mesta:

 • kultúra,
 • spoločenské organizácie,
 • grantový program,
 • dotácie,
 • zverejňovanie,
 • správa športového areálu,
 • údržba športového areálu,
 • knižnica.

 

Úsek kultúry:

 • zabezpečuje rozvoj záujmovo-umeleckej tvorivosti prostredníctvom kultúry;
 • vytvára podmienky pre rozvoj kultúry v meste, organizuje kultúrne akcie a podujatia celomestského významu;
 • rozvíja chápanie umeleckých hodnôt prostredníctvom koncertov, divadelných predstavení, výstav výtvarného umenia a návštev kultúrnych podujatí;
 • pripravuje podklady pre rozhodnutia mesta o kultúrnych podujatiach;
 • materiálno-technicky zabezpečuje kultúrne podujatia (nákupy, odvozy materiálu...);
 • zabezpečuje propagáciu a tvorbu pozvánok na kultúrne podujatia;
 • kontaktuje dodávateľov na prenájom techniky (napr. ozvučovacej), pódia atď. a hudobnej produkcie;
 • pripravuje organizačné plány pre pomoc na kultúrnych podujatiach;
 • eviduje a dokladuje písomné oznámenia usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí a vykonáva kontrolu o dodržaní podmienok usporiadaní verejných kultúrnych podujatí;
 • vedie informatívny prehľad a zoznam kultúrnych pamiatok na území mesta;
 • zabezpečuje písanie a archivovanie mestskej kroniky;
 • pripravuje podklady k plánu rozvoja kultúry, kultúrnych zariadení na podmienky mesta;
 • koordinuje a predkladá orgánom mesta v spolupráci s komisiou kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií a komunitného plánovania plán kultúrneho leta;
 • vykonáva prieskum trhu a oslovuje dodávateľov na menšie investičné akcie súvisiace s pracovnou náplňou;
 • zabezpečuje vhodné investície do objektu kina.

 

Úsek spoločenských organizácií:

 • komunikuje s miestnymi záujmovými a spoločenskými organizáciami;
 • priebežne zbiera informácie a materiály o organizáciách a tieto zverejňuje.


Úsek grantového programu:

 • pripravuje materiály na zmeny všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách a finančných príspevkoch z rozpočtu mesta pre spoločenské organizácie, príprava tlačív, kontrola podaných žiadostí a kontrola zúčtovaných grantov;
 • pripravuje zmluvy o dotáciách a finančných príspevkoch z rozpočtu mesta.

 

Úsek dotácií:

 • sleduje výzvy ministerstiev na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok;
 • vyhotovuje žiadosti o nenávratný finančný príspevok;
 • spracováva monitorovacie a záverečné správy projektov;
 • vedie komplexnú agendu poskytnutých nenávratných finančných príspevkov;
 • zabezpečuje získavanie financií z rozpočtu vyššieho územného celku na kultúrne podujatia.

 

Úsek spoločenských organizácií:

 • komunikuje s miestnymi záujmovými a spoločenskými organizáciami;
 • priebežne zbiera informácie a materiály o organizáciách a tieto zverejňuje.


Úsek grantového programu:

 • pripravuje materiály na zmeny všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách a finančných príspevkoch z rozpočtu mesta pre spoločenské organizácie, príprava tlačív, kontrola podaných žiadostí a kontrola zúčtovaných grantov;
 • pripravuje zmluvy o dotáciách a finančných príspevkoch z rozpočtu mesta.


Úsek dotácií:

 • sleduje výzvy ministerstiev na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok;
 • vyhotovuje žiadosti o nenávratný finančný príspevok;
 • spracováva monitorovacie a záverečné správy projektov;
 • vedie komplexnú agendu poskytnutých nenávratných finančných príspevkov;
 • zabezpečuje získavanie financií z rozpočtu vyššieho územného celku na kultúrne podujatia.

 

Úsek správy športového areálu:

 • organizuje športové podujatia zabezpečované mestom;
 • zabezpečuje v spolupráci so správcom športového areálu údržbu, opravy a všetky práce súvisiace so športovým areálom mesta.


Úsek údržby športového areálu:

 • perie tréningové dresy;
 • upratuje kabíny, chodby a šatne;
 • upratuje stolnotenisovú halu a sociálne zariadenia;
 • kosí hlavné a vedľajšie ihrisko, areál telovýchovnej jednoty a okolie;
 • polieva vedľajšie ihrisko;
 • čiaruje hlavné a vedľajšie ihrisko;
 • naťahuje siete, sťahuje a odpratáva siete z bránok;
 • vykonáva menšie údržbárske práce;
 • v zimnom období odpratáva sneh v areáli štadióna a udržiava chodníky.

 

Úsek knižnice:

 • komplexne zabezpečuje činnosť mestskej knižnice;
 • poskytuje knižnično-informačné služby;
 • vykonáva základnú knihovnícku prácu v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu;
 • spracováva knižničný fond;
 • zabezpečuje projektovú činnosť týkajúcu sa zabezpečenia žiadostí o granty na nákup kníh a podporu knižničných aktivít;
 • sleduje edičné plány vydavateľstiev a profil fondu;
 • zabezpečuje nákup a spracovanie knižničných dokumentov;
 • zabezpečuje budovanie knižničného katalógu a tvorí prírastkové zoznamy;
 • uskutočňuje revízie knižničných dokumentov;
 • vyraďuje knižničné dokumenty;
 • vedie evidenciu používateľov;
 • realizuje výpožičky periodických a neperiodických dokumentov;
 • vedie evidenciu absenčných a prezenčných výpožičiek;
 • vykonáva rezervácie, vrátenie dokumentov, upomienky;
 • realizuje medziknižničné výpožičné služby;
 • stará sa o informačnú výchovu detí a žiakov, uskutočňuje exkurzie do knižnice;
 • uskutočňuje podujatia a akcie spojené s propagáciou čítania kníh;
 • organizuje besedy so spisovateľmi;
 • vykonáva vyhotovovanie denných štatistických záznamov – počet návštevníkov, výpožičiek, čitateľov, počet poskytnutých odborných informácií, vyhodnocovanie dennej knižničnej evidencie;
 • vyhotovuje ročný štatistický výkaz pre ministerstvo kultúry.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.