Referát kultúry, športu a grant. programu mesta

Referát kultúry, športu a grantový program

Nikola Bucková (kultúrny referent)
Tel. č.: 033/28 527 20, 0910 863 986
Email: nikola.buckova@leopoldov.sk


Plán kultúrnych podujatí 2020

 Referát kultúry, športu a grantového programu mesta:

 • kultúra,
 • spoločenské organizácie,
 • grantový program,
 • dotácie,
 • zverejňovanie,
 • správa športového areálu,
 • údržba športového areálu,
 • knižnica.

 

Úsek kultúry:

 • zabezpečuje rozvoj záujmovo-umeleckej tvorivosti prostredníctvom kultúry;
 • vytvára podmienky pre rozvoj kultúry v meste, organizuje kultúrne akcie a podujatia celomestského významu;
 • rozvíja chápanie umeleckých hodnôt prostredníctvom koncertov, divadelných predstavení, výstav výtvarného umenia a návštev kultúrnych podujatí;
 • pripravuje podklady pre rozhodnutia mesta o kultúrnych podujatiach;
 • materiálno-technicky zabezpečuje kultúrne podujatia (nákupy, odvozy materiálu...);
 • zabezpečuje propagáciu a tvorbu pozvánok na kultúrne podujatia;
 • kontaktuje dodávateľov na prenájom techniky (napr. ozvučovacej), pódia atď. a hudobnej produkcie;
 • pripravuje organizačné plány pre pomoc na kultúrnych podujatiach;
 • eviduje a dokladuje písomné oznámenia usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí a vykonáva kontrolu o dodržaní podmienok usporiadaní verejných kultúrnych podujatí;
 • vedie informatívny prehľad a zoznam kultúrnych pamiatok na území mesta;
 • zabezpečuje písanie a archivovanie mestskej kroniky;
 • pripravuje podklady k plánu rozvoja kultúry, kultúrnych zariadení na podmienky mesta;
 • koordinuje a predkladá orgánom mesta v spolupráci s komisiou kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií a komunitného plánovania plán kultúrneho leta;
 • vykonáva prieskum trhu a oslovuje dodávateľov na menšie investičné akcie súvisiace s pracovnou náplňou;
 • zabezpečuje vhodné investície do objektu kina.

 

Úsek spoločenských organizácií:

 • komunikuje s miestnymi záujmovými a spoločenskými organizáciami;
 • priebežne zbiera informácie a materiály o organizáciách a tieto zverejňuje.


Úsek grantového programu:

 • pripravuje materiály na zmeny všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách a finančných príspevkoch z rozpočtu mesta pre spoločenské organizácie, príprava tlačív, kontrola podaných žiadostí a kontrola zúčtovaných grantov;
 • pripravuje zmluvy o dotáciách a finančných príspevkoch z rozpočtu mesta.

 

Úsek dotácií:

 • sleduje výzvy ministerstiev na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok;
 • vyhotovuje žiadosti o nenávratný finančný príspevok;
 • spracováva monitorovacie a záverečné správy projektov;
 • vedie komplexnú agendu poskytnutých nenávratných finančných príspevkov;
 • zabezpečuje získavanie financií z rozpočtu vyššieho územného celku na kultúrne podujatia.

 

Úsek spoločenských organizácií:

 • komunikuje s miestnymi záujmovými a spoločenskými organizáciami;
 • priebežne zbiera informácie a materiály o organizáciách a tieto zverejňuje.


Úsek grantového programu:

 • pripravuje materiály na zmeny všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách a finančných príspevkoch z rozpočtu mesta pre spoločenské organizácie, príprava tlačív, kontrola podaných žiadostí a kontrola zúčtovaných grantov;
 • pripravuje zmluvy o dotáciách a finančných príspevkoch z rozpočtu mesta.


Úsek dotácií:

 • sleduje výzvy ministerstiev na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok;
 • vyhotovuje žiadosti o nenávratný finančný príspevok;
 • spracováva monitorovacie a záverečné správy projektov;
 • vedie komplexnú agendu poskytnutých nenávratných finančných príspevkov;
 • zabezpečuje získavanie financií z rozpočtu vyššieho územného celku na kultúrne podujatia.

 

Úsek správy športového areálu:

 • organizuje športové podujatia zabezpečované mestom;
 • zabezpečuje v spolupráci so správcom športového areálu údržbu, opravy a všetky práce súvisiace so športovým areálom mesta.


Úsek údržby športového areálu:

 • perie tréningové dresy;
 • upratuje kabíny, chodby a šatne;
 • upratuje stolnotenisovú halu a sociálne zariadenia;
 • kosí hlavné a vedľajšie ihrisko, areál telovýchovnej jednoty a okolie;
 • polieva vedľajšie ihrisko;
 • čiaruje hlavné a vedľajšie ihrisko;
 • naťahuje siete, sťahuje a odpratáva siete z bránok;
 • vykonáva menšie údržbárske práce;
 • v zimnom období odpratáva sneh v areáli štadióna a udržiava chodníky.

 

Úsek knižnice:

 • komplexne zabezpečuje činnosť mestskej knižnice;
 • poskytuje knižnično-informačné služby;
 • vykonáva základnú knihovnícku prácu v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu;
 • spracováva knižničný fond;
 • zabezpečuje projektovú činnosť týkajúcu sa zabezpečenia žiadostí o granty na nákup kníh a podporu knižničných aktivít;
 • sleduje edičné plány vydavateľstiev a profil fondu;
 • zabezpečuje nákup a spracovanie knižničných dokumentov;
 • zabezpečuje budovanie knižničného katalógu a tvorí prírastkové zoznamy;
 • uskutočňuje revízie knižničných dokumentov;
 • vyraďuje knižničné dokumenty;
 • vedie evidenciu používateľov;
 • realizuje výpožičky periodických a neperiodických dokumentov;
 • vedie evidenciu absenčných a prezenčných výpožičiek;
 • vykonáva rezervácie, vrátenie dokumentov, upomienky;
 • realizuje medziknižničné výpožičné služby;
 • stará sa o informačnú výchovu detí a žiakov, uskutočňuje exkurzie do knižnice;
 • uskutočňuje podujatia a akcie spojené s propagáciou čítania kníh;
 • organizuje besedy so spisovateľmi;
 • vykonáva vyhotovovanie denných štatistických záznamov – počet návštevníkov, výpožičiek, čitateľov, počet poskytnutých odborných informácií, vyhodnocovanie dennej knižničnej evidencie;
 • vyhotovuje ročný štatistický výkaz pre ministerstvo kultúry.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.