Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Referát správny a sociálnych vecí

Matrika, sociálne, evidencia obyvateľov, správa cintorína

Ing. Lenka Leitmanová
Tel. č.: +42133/285 27 14, +421911 903 705
Email: lenka.leitmanova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk

Správny referát sa člení na úseky:

 • matrika,
 • úsek organizačných a vnútorných vecí v oblasti evidencie obyvateľov, domov a bytov,
 • evidencia a správa cintorína,
 • overovanie a osvedčovanie,
 • sociálne veci,
 • opatrovateľská služba.
 •  

  Úsek matriky:

 • Vybavuje spisovú agendu týkajúcu sa matričných udalostí (kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí). Matričná agenda zahŕňa úkony spojené s narodením, úmrtím a sobášom aj občanov v priestoroch ÚVTOS a ÚVV  Leopoldov v zmysle aktuálnej legislatívy.
 • Vedie index zápisov do matričných kníh, vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.
 • Vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine (rodný list, sobášny list a úmrtný list), vyhotovuje potvrdenia na uzavretie manželstva v cudzine a povolenie na uzavretie manželstva pred inými matričným úradom.
 • Plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred orgánom štátu a zúčastňuje sa sobášneho o bradu, zabezpečuje kultúrny program na sobášnom akte a pamätnú knihu, pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 • Povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo.
 • Nahráva staré údaje z matričných kníh do elektronickej podoby.
 • Prijíma žiadosti na zmenu mena osvojeného dieťaťa na základe súhlasného vyhlásenia osvojiteľa.
 • Prijíma oznámenie manželky po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie.
 • Plní ohlasovaciu povinnosť pri úmrtí cudzieho štátneho občana na cudzineckú políciu.
 • Prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, ak už je počaté.
 • Podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov, podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku.
 • Pripravuje podklady na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine do osobitnej matriky.
 • Plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a o zmenách o osobnom stave príslušným orgánom  podľa osobitných predpisov, podáva hlásenia o narodení detí, úmrtí občanov, o zmene priezviska, o uzatvorení manželstva, o rozvode manželstva.
 • Prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode a voľbe štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv.
 • Zabezpečuje program matriky cez výpočtovú techniku.
 • Vykonáva štatistické hlásenia o matričných úkonoch mesačne obvodnému úradu a dotknutým štátnym  orgánom citovaných v zákone 154/1994 Zb. o matrikách v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Úsek organizačných a vnútorných vecí v oblasti evidencie obyvateľov, domov a bytov:

 • vedie evidenciu všetkých obyvateľov hlásených na trvalý pobyt a prechodný pobyt v meste, poskytuje potvrdenia o pobyte v zmysle zákona 253/1998 Z . z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Podáva štatistické hlásenia o sťahovaní občanov.
 • Na dožiadanie orgánov činných v trestnom konaní šetrí vo veci podania správy o povesti.
 • Vedie evidenciu budov a aktualizuje ju podľa skutočného stavu.
 • Zabezpečuje prečíslovanie objektov, vydáva súpisné a orientačné čísla budov, vytvára nové adresy a vykonáva zmeny v Registri adries.
 • Pripravuje, organizuje a zabezpečuje voľby do zákonodarný ch zborov a orgánov samosprávy.
 • Pripravuje, organizuje a zabezpečuje sčítanie ľudí, domov a bytov, vedie stály zoznam voličov.
 • Vedie evidenciu brancov, zoznamy, kartotečné lístky, dotazníky brancov.
 • Berie návrhy na zrušenie trvalého pobytu a vedie agendu bezdomovcov, vedie evidenciu vojakov a vykonáva mesačné hlásenie o zmenách vojakov v zálohe.

Úsek evidencie a správy cintorína:

 • Vykonáva správu cintorína, vedie evidenciu hrobových miest, pripravuje zmluvy na prenájom hrobových miest, vedie karty hrobov, evidenciu poplatníkov, pripravuje návrh na zrušenie hrobového miesta.
 • Zabezpečuje údržbu a úpravu cintorína, pracuje s kamerovým systémom na cintoríne.

 

Úsek overovania, osvedčovania:

 • Osvedčuje a overuje listiny a podpisy.

Úsek sociálnej činnosti

 • Vykonáva sociálnu činnosť podľa zákona o sociálnych službách.

   

Úsek sociálnej činnosti:

 • Vykonáva sociálnu činnosť podľa zákona o sociálnych službách.
 • Overuje podmienky na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a pripravuje rozhodnutie.
 • Spolupracuje so spoločným obecným úradom pri zabezpečovaní poskytovania opatrovateľskej služby.
 • Spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo okresným úradom.
 • Oznamuje súdu skutočnosti na rozhodovanie vo veciach výchovy a výživy maloletých

Iné:

 • Zabezpečuje vysielanie v mestskom rozhlase

Opatrovateľky: zamestnankyne Mesta Leopoldov koordinované Spoločným obecným úradom v Hlohovci na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu (podľa zákona o sociálnych službách)

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.