Referát správny a sociálnych vecí

Matrika, sociálne, evidencia obyvateľov, správa cintorína

Mgr. Denisa Jarošková (referent správy)
Tel. č.: 033/28 527 14, 0911 903 705
Email: denisa.jaroskova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk

Správny referát sa člení na úseky:
 • matrika,
 • úsek organizačných a vnútorných vecí v oblasti evidencie obyvateľov, domov a bytov,
 • evidencia a správa cintorína,
 • overovanie a osvedčovanie,
 • sociálne veci,
 • opatrovateľská služba.
 •  

  Úsek matriky:

 • Vybavuje spisovú agendu týkajúcu sa matričných udalostí (kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí). Matričná agenda zahŕňa úkony spojené s narodením, úmrtím a sobášom aj občanov v priestoroch ÚVTOS a ÚVV  Leopoldov v zmysle aktuálnej legislatívy.
 • Vedie index zápisov do matričných kníh, vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.
 • Vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine (rodný list, sobášny list a úmrtný list), vyhotovuje potvrdenia na uzavretie manželstva v cudzine a povolenie na uzavretie manželstva pred inými matričným úradom.
 • Plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred orgánom štátu a zúčastňuje sa sobášneho o bradu, zabezpečuje kultúrny program na sobášnom akte a pamätnú knihu, pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 • Povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo.
 • Nahráva staré údaje z matričných kníh do elektronickej podoby.
 • Prijíma žiadosti na zmenu mena osvojeného dieťaťa na základe súhlasného vyhlásenia osvojiteľa.
 • Prijíma oznámenie manželky po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie.
 • Plní ohlasovaciu povinnosť pri úmrtí cudzieho štátneho občana na cudzineckú políciu.
 • Prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, ak už je počaté.
 • Podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov, podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku.
 • Pripravuje podklady na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine do osobitnej matriky.
 • Plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a o zmenách o osobnom stave príslušným orgánom  podľa osobitných predpisov, podáva hlásenia o narodení detí, úmrtí občanov, o zmene priezviska, o uzatvorení manželstva, o rozvode manželstva.
 • Prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode a voľbe štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv.
 • Zabezpečuje program matriky cez výpočtovú techniku.
 • Vykonáva štatistické hlásenia o matričných úkonoch mesačne obvodnému úradu a dotknutým štátnym  orgánom citovaných v zákone 154/1994 Zb. o matrikách v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Úsek organizačných a vnútorných vecí v oblasti evidencie obyvateľov, domov a bytov:

 • vedie evidenciu všetkých obyvateľov hlásených na trvalý pobyt a prechodný pobyt v meste, poskytuje potvrdenia o pobyte v zmysle zákona 253/1998 Z . z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Podáva štatistické hlásenia o sťahovaní občanov.
 • Na dožiadanie orgánov činných v trestnom konaní šetrí vo veci podania správy o povesti.
 • Vedie evidenciu budov a aktualizuje ju podľa skutočného stavu.
 • Zabezpečuje prečíslovanie objektov, vydáva súpisné a orientačné čísla budov, vytvára nové adresy a vykonáva zmeny v Registri adries.
 • Pripravuje, organizuje a zabezpečuje voľby do zákonodarný ch zborov a orgánov samosprávy.
 • Pripravuje, organizuje a zabezpečuje sčítanie ľudí, domov a bytov, vedie stály zoznam voličov.
 • Vedie evidenciu brancov, zoznamy, kartotečné lístky, dotazníky brancov.
 • Berie návrhy na zrušenie trvalého pobytu a vedie agendu bezdomovcov, vedie evidenciu vojakov a vykonáva mesačné hlásenie o zmenách vojakov v zálohe.
Úsek evidencie a správy cintorína:
 • Vykonáva správu cintorína, vedie evidenciu hrobových miest, pripravuje zmluvy na prenájom hrobových miest, vedie karty hrobov, evidenciu poplatníkov, pripravuje návrh na zrušenie hrobového miesta.
 • Zabezpečuje údržbu a úpravu cintorína, pracuje s kamerovým systémom na cintoríne.

 

Úsek overovania, osvedčovania:

 • Osvedčuje a overuje listiny a podpisy.

Úsek sociálnej činnosti
 • Vykonáva sociálnu činnosť podľa zákona o sociálnych službách.

   

Úsek sociálnej činnosti:
 • Vykonáva sociálnu činnosť podľa zákona o sociálnych službách.
 • Overuje podmienky na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a pripravuje rozhodnutie.
 • Spolupracuje so spoločným obecným úradom pri zabezpečovaní poskytovania opatrovateľskej služby.
 • Spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo okresným úradom.
 • Oznamuje súdu skutočnosti na rozhodovanie vo veciach výchovy a výživy maloletých

Iné:
 • Zabezpečuje vysielanie v mestskom rozhlase

Opatrovateľky: zamestnankyne Mesta Leopoldov koordinované Spoločným obecným úradom v Hlohovci na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu (podľa zákona o sociálnych službách)

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.