Štatút mesta

Štatút Mesta Leopoldov upravuje podrobnosti o uplatnení Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov v podmienkach Mesta Leopoldov. Pri výklade ustanovení tohto štatútu treba prihliadať na základnú úlohu mesta pri výkone samosprávy upravenú zákonom. Kompletný štatút a Zákon o obecnom zriadení.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: