Základné údaje

Mesto Leopoldov je možné charakterizovať ako priemyselné mestečko s dostatočnou infraštruktúrou a perspektívou ďalšieho intenzívneho rozvoja vzhľadom na jeho situovanie v rámci rozvojových programov kraja, cestnej, železničnej a pripravovanej lodnej dopravy, s dostupnosťou na hranice s Rakúskom, Českom a Maďarskom. Charakter mestečka umožňuje pomerne pokojné bývanie vidieckeho charakteru s dostupnými výhodami mestského života a možnosťou rekreácie a rozvíjajúcich sa pracovných príležitostí v nových investičných celkoch.

Mesto Leopoldov z miestneho činžiaku Územie Leopoldova patrí do rozsiahlej Podunajskej nížiny. Morfologicky na rovinu s minimálnym prevýšením na aluviálnej nive, ktorá je typická pre Považie. Lokalizácia mesta na pravom brehu v smere toku s početnými meandrami a bývalými ramenami, teraz regulovaným tokom v derivačnom kanále, tvorí aj v Leopoldove typický charakter sídla v povodí rieky Váh s relatívne malou nadmorskou výškou. Územie Leopoldova sa v minulosti rozprestieralo v tesnej blízkosti pevnosti. Postupne sa rozširovalo nielen z dôvodov potreby zabezpečovania remeselníckych prác a chodu, ale aj z hľadiska využitia prírodných daností lokalít a jej zemepisnej polohy predovšetkým na hlavných dopravných ťahoch.

 

KOMPETENCIE MESTA

Mesto Leopoldov je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, ktorý združuje občanov s trvalým pobytom a subjekty sídliace alebo vykonávajúce svoju činnosť na území mesta. Mesto je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastnými aj zverenými finančnými zdrojmi. Ukladať mestu povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len na základe zákona. Právnymi normami mesta sú Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré upravujú pôsobnosť mesta, práva a povinnosti občanov. Mesto vykonáva kompetencie samostatne podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Mesto Leopoldov je zriaďovateľom  Základnej školy a Materskej školy. Mesto Leopoldov spravuje mestský úrad,  mestskú knižnicu,  mestský dobrovoľný hasičský zbor, mestský cintorín a dom smútku.

 

LEOPOLDOV V ČÍSLACHdsc_6859_upr%20kopie

 • poloha mesta od Bratislavy: SV, 64 km
 • nadmorská výška: 139 - 145 m n. m.
 • priemerná ročná teplota: 9 - 10°C
 • priem. letná teplota: 18 - 20 °C
 • priem. zimná teplota: -2 až 4 °C
 • počet letných dní: 66
 • ročné zrážky v mm: 650 - 700
 • rozloha: 565,24 ha
 • zastavané územie: 193,91 ha
 • orná pôda: 267,13 ha
 • trvalé trávnaté porasty: 17,71 ha
 • vodné plochy: 12,22 ha
 • záhrady: 44,71 ha
 • ostatné plochy: 29,56 ha

 

GEOGRAFICKÉ A DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Mesto leží na aluviálnej nive dolného Považia na naplaveninách starého riečišťa Váhu. Od východu hraničí s Hlohovcom, od severu a západu s Červeníkom a od juhu so Šulekovom. Nachádza sa pri diaľnici Bratislava – Horná Streda a na výhodnú polohu poukazuje blízkosť historického mesta Trnava a kúpeľného mesta Piešťany. Lokalizácia obce na pravom brehu v smere toku s početnými meandrami a bývalými ramenami, teraz už regulovaným tokom v derivačnom kanáli, tvorí aj v Leopoldove typický charakter sídla v povodí rieky Váh s relatívne malou nadmorskou výškou. Územie Leopoldova sa v minulosti rozprestieralo v tesnej blízkosti pevnosti. Postupne sa však rozširovalo nielen vďaka potrebe zabezpečenia remeselníckych prác a ich chodu, ale aj z hľadiska využitia prírodných podmienok lokalít a zemepisnej polohy, predovšetkým na hlavných dopravných ťahoch. Spojenie Leopoldova s bezprostredným i vedľajším okolím je výhodné. Toto poskytlo využitie možností rozvíjajúcej sa železničnej dopravy, veď Leopoldov je významným železničným uzlom. Cez mesto prechádza aj komunikácia II. Triedy smer Piešťany-Hlohovec-Nitra, na ktorú sa napájajú ďalšie smery cestnej dopravy, či už je to trasa Trnava alebo smerom na Sereď.

dsc_6871_upr%20kopieZemepisné a topografické pomery
Sídelný útvar mestského typu Leopoldov leží v centrálnej časti okresu Hlohovec, na severozápad od okresného mesta. Vzdialenosť od Hlohovca je 3 km, od Trnavy 17 a od Piešťan 16 km. Je významnou železničnou križovatkou, ktorou prechádzajú trasy Bratislava - Žilina, Leopoldov - Galanta a Leopoldov - Kozárovce. Západne od mesta prechádza diaľnica D 61 a na severe mesto lemuje cesta 1. triedy I/51 Trnava - Piešťany. Okrem okresného mesta Hlohovec, ktoré leží na juhovýchod od Leopoldova, sídlo susedí zo severozápadu s obcou Červeník. Kataster sídla má rozlohu 565 ha a nachádza sa v nadmorskej výške 139 - 145 m. Leží v širokej nive medzi Váhom a Dudváhom.

 

Geológia a geomorfológia
Sídlo leží v južnej časti považského výbežku Podunajskej nížiny na širokej nive medzi Váhom a Dudváhom. Z geomorfologického hľadiska patrí územie do oblasti Podunajská nížina, celku Podunajská pahorkatina, podcelku Dolnovážska niva. Prírodné krajinné typy sú tvorené mladými agradačnými valmi a nivami s nivnými a lužnými pôdami a mäkkým lužným lesom v intramontánnej nížinnej krajine mierneho pásma. Odlesnený chotár s množstvom mŕtvych ramien tvoria mladé treťohorné usadeniny pokryté riečnymi uloženinami. Podľa typov súčasnej krajiny patrí sídlo k typu poľnohospodárskej krajiny so sústredenými vidieckymi sídlami v rovinnej krajine ako krajina oráčinová. Kvartér je tvorený fluviálnymi- nivnými sedimentmi v nížinách. Hrúbka kvartérnych sedimentov dosahuje do 10 m.

 

Klimatické pomeryimg_6246
Územie patrí do teplej klimatickej oblasti, teplej mierne suchej podoblasti s miernou zimou a dlhším slnečným svitom. Základným podnebným typom je nížinná klíma prevažne teplá s priemernou ročnou teplotou 9 – 10 stupňov, v júli 18 – 20 stupňov a v januári -2 až 4 stupne. Počet letných dní, t. j. dní s maximálnou teplotou vzduchu 25 stupňov a vyššou sa pohybuje v priemere od 60 do 70 za rok. Priemerný ročný úhrn zrážok 650 -700 mm, vo vegetačnom období je 350 mm. Prevládajúci smer vetrov SZ – JV.

 

Pôdne pomery
Základnými pôdnymi typmi predmetného územia sú čiernice (lužné pôdy) karbonátové na karbonátových nivných sedimentoch a pozdĺž toku Váhu nivné pôdy karbonátové. Pôdy podľa zrnitosti sa tu vyskytujú piesočnato-hlinité, hlinité, až ílovito-hlinité. Pôdy podľa bonity sú veľmi produkčné.

 

Charakteristika prírodného prostredia
1. Fytogeografické členenie
Riešené územie z hľadiska fytogeografického členenia patrí do oblasti Panónskej flóry, podoblasti eupanónskej xerotermnej flóry časti Podunajská nížina.
2. Potenciálna prirodzená vegetácia
Prirodzenú vegetáciu tvoria jaseňovo-brestovo-dubové a jelšové lužné lesy a v povodí Váhu vŕbovo-topoľové lužné lesy. Človek však lesné spoločenstvá takmer odstránil, plochy sú využívané na poľnohospodárske účely. Väčšinu územia tvorí kultúrna step. Pôvodné lesné spoločenstvá boli prevažne umelo nahradené monokultúrami topoľa šľachteného a výsadbou nepôvodných druhov, orecha čierneho, agáta bieleho atď.

 

OBYVATEĽSTVO

V meste Leopoldov žije (k 08. 07. 2021) 3953 obyvateľov.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.