Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Základné údaje

Mesto Leopoldov je možné charakterizovať ako priemyselné mestečko s dostatočnou infraštruktúrou a perspektívou ďalšieho intenzívneho rozvoja vzhľadom na jeho situovanie v rámci rozvojových programov kraja, cestnej, železničnej a pripravovanej lodnej dopravy, s dostupnosťou na hranice s Rakúskom, Českom a Maďarskom. Charakter mestečka umožňuje pomerne pokojné bývanie vidieckeho charakteru s dostupnými výhodami mestského života a možnosťou rekreácie a rozvíjajúcich sa pracovných príležitostí v nových investičných celkoch.

Videoprezentácia mesta (autorom videa je Pavol Jamala).

Mesto Leopoldov pohľad z miestneho činžiaku Územie Leopoldova patrí do rozsiahlej Podunajskej nížiny. Morfologicky na rovinu s minimálnym prevýšením na aluviálnej nive, ktorá je typická pre Považie. Lokalizácia mesta na pravom brehu v smere toku s početnými meandrami a bývalými ramenami, teraz regulovaným tokom v derivačnom kanále, tvorí aj v Leopoldove typický charakter sídla v povodí rieky Váh s relatívne malou nadmorskou výškou. Územie Leopoldova sa v minulosti rozprestieralo v tesnej blízkosti pevnosti. Postupne sa rozširovalo nielen z dôvodov potreby zabezpečovania remeselníckych prác a chodu, ale aj z hľadiska využitia prírodných daností lokalít a jej zemepisnej polohy predovšetkým na hlavných dopravných ťahoch.

 

KOMPETENCIE MESTA

Mesto Leopoldov je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, ktorý združuje občanov s trvalým pobytom a subjekty sídliace alebo vykonávajúce svoju činnosť na území mesta. Mesto je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastnými aj zverenými finančnými zdrojmi. Ukladať mestu povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len na základe zákona. Právnymi normami mesta sú Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré upravujú pôsobnosť mesta, práva a povinnosti občanov. Mesto vykonáva kompetencie samostatne podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Mesto Leopoldov je zriaďovateľom  Základnej školy a Materskej školy. Mesto Leopoldov spravuje mestský úrad,  mestskú knižnicu,  mestský dobrovoľný hasičský zbor, mestský cintorín a dom smútku.

 

LEOPOLDOV V ČÍSLACHMesto Leopoldov - letecký záber na centrálnu časť mesta

 • poloha mesta od Bratislavy: SV, 64 km
 • nadmorská výška: 139 - 145 m n. m.
 • priemerná ročná teplota: 9 - 10°C
 • priem. letná teplota: 18 - 20 °C
 • priem. zimná teplota: -2 až 4 °C
 • počet letných dní: 66
 • ročné zrážky v mm: 650 - 700
 • rozloha: 565,24 ha
 • zastavané územie: 193,91 ha
 • orná pôda: 267,13 ha
 • trvalé trávnaté porasty: 17,71 ha
 • vodné plochy: 12,22 ha
 • záhrady: 44,71 ha
 • ostatné plochy: 29,56 ha

 

GEOGRAFICKÉ A DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Mesto leží na aluviálnej nive dolného Považia na naplaveninách starého riečišťa Váhu. Od východu hraničí s Hlohovcom, od severu a západu s Červeníkom a od juhu so Šulekovom. Nachádza sa pri diaľnici Bratislava – Horná Streda a na výhodnú polohu poukazuje blízkosť historického mesta Trnava a kúpeľného mesta Piešťany. Lokalizácia obce na pravom brehu v smere toku s početnými meandrami a bývalými ramenami, teraz už regulovaným tokom v derivačnom kanáli, tvorí aj v Leopoldove typický charakter sídla v povodí rieky Váh s relatívne malou nadmorskou výškou. Územie Leopoldova sa v minulosti rozprestieralo v tesnej blízkosti pevnosti. Postupne sa však rozširovalo nielen vďaka potrebe zabezpečenia remeselníckych prác a ich chodu, ale aj z hľadiska využitia prírodných podmienok lokalít a zemepisnej polohy, predovšetkým na hlavných dopravných ťahoch. Spojenie Leopoldova s bezprostredným i vedľajším okolím je výhodné. Toto poskytlo využitie možností rozvíjajúcej sa železničnej dopravy, veď Leopoldov je významným železničným uzlom. Cez mesto prechádza aj komunikácia II. Triedy smer Piešťany-Hlohovec-Nitra, na ktorú sa napájajú ďalšie smery cestnej dopravy, či už je to trasa Trnava alebo smerom na Sereď.

dsc_6871_upr%20kopieZemepisné a topografické pomery

Sídelný útvar mestského typu Leopoldov leží v centrálnej časti okresu Hlohovec, na severozápad od okresného mesta. Vzdialenosť od Hlohovca je 3 km, od Trnavy 17 a od Piešťan 16 km. Je významnou železničnou križovatkou, ktorou prechádzajú trasy Bratislava - Žilina, Leopoldov - Galanta a Leopoldov - Kozárovce. Západne od mesta prechádza diaľnica D 61 a na severe mesto lemuje cesta 1. triedy I/51 Trnava - Piešťany. Okrem okresného mesta Hlohovec, ktoré leží na juhovýchod od Leopoldova, sídlo susedí zo severozápadu s obcou Červeník. Kataster sídla má rozlohu 565 ha a nachádza sa v nadmorskej výške 139 - 145 m. Leží v širokej nive medzi Váhom a Dudváhom.

 

Geológia a geomorfológia

Sídlo leží v južnej časti považského výbežku Podunajskej nížiny na širokej nive medzi Váhom a Dudváhom. Z geomorfologického hľadiska patrí územie do oblasti Podunajská nížina, celku Podunajská pahorkatina, podcelku Dolnovážska niva. Prírodné krajinné typy sú tvorené mladými agradačnými valmi a nivami s nivnými a lužnými pôdami a mäkkým lužným lesom v intramontánnej nížinnej krajine mierneho pásma. Odlesnený chotár s množstvom mŕtvych ramien tvoria mladé treťohorné usadeniny pokryté riečnymi uloženinami. Podľa typov súčasnej krajiny patrí sídlo k typu poľnohospodárskej krajiny so sústredenými vidieckymi sídlami v rovinnej krajine ako krajina oráčinová. Kvartér je tvorený fluviálnymi- nivnými sedimentmi v nížinách. Hrúbka kvartérnych sedimentov dosahuje do 10 m.

 

Klimatické pomeryimg_6246

Územie patrí do teplej klimatickej oblasti, teplej mierne suchej podoblasti s miernou zimou a dlhším slnečným svitom. Základným podnebným typom je nížinná klíma prevažne teplá s priemernou ročnou teplotou 9 – 10 stupňov, v júli 18 – 20 stupňov a v januári -2 až 4 stupne. Počet letných dní, t. j. dní s maximálnou teplotou vzduchu 25 stupňov a vyššou sa pohybuje v priemere od 60 do 70 za rok. Priemerný ročný úhrn zrážok 650 -700 mm, vo vegetačnom období je 350 mm. Prevládajúci smer vetrov SZ – JV.

 

Pôdne pomery

Základnými pôdnymi typmi predmetného územia sú čiernice (lužné pôdy) karbonátové na karbonátových nivných sedimentoch a pozdĺž toku Váhu nivné pôdy karbonátové. Pôdy podľa zrnitosti sa tu vyskytujú piesočnato-hlinité, hlinité, až ílovito-hlinité. Pôdy podľa bonity sú veľmi produkčné.

 

Charakteristika prírodného prostredia

Fytogeografické členenie: Riešené územie z hľadiska fytogeografického členenia patrí do oblasti Panónskej flóry, podoblasti eupanónskej xerotermnej flóry časti Podunajská nížina.
Potenciálna prirodzená vegetácia: Prirodzenú vegetáciu tvoria jaseňovo-brestovo-dubové a jelšové lužné lesy a v povodí Váhu vŕbovo-topoľové lužné lesy. Človek však lesné spoločenstvá takmer odstránil, plochy sú využívané na poľnohospodárske účely. Väčšinu územia tvorí kultúrna step. Pôvodné lesné spoločenstvá boli prevažne umelo nahradené monokultúrami topoľa šľachteného a výsadbou nepôvodných druhov, orecha čierneho, agáta bieleho atď.

 

OBYVATEĽSTVO

V meste Leopoldov žije (k 08. 07. 2021) 3953 obyvateľov.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.