Zberný dvor

Prevádzkovateľ:   Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, Leopoldov

Tel. č.: 033/7342207, 7342388

Adresa prevádzky: Holubyho ul., Leopoldov

Zodpovedný pracovník: Milan Bílik

 

Prevádzková doba:  

Pondelok:        Z A T V O R E NÉ

Utorok:            12.00 hod. – 17.00 hod.

Streda:            12.00 hod. – 17.00 hod.

Štvrtok:            12.00 hod. – 17.00 hod.

Piatok:             12.00 hod. – 17.00 hod.

Sobota:            07.30 hod. – 12.00 hod.

 

V areáli prevádzky zberného dvora Leopoldov, na uvedenej adrese, sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery a spevnená plocha, kde môžu občania mesta Leopoldov bezplatne uložiť nasledujúce zložky z komunálneho odpadu neznečistené škodlivinami a kom. odpad:

  • sklo,
  • biologicky rozložiteľný odpad,
  • objemný (nadrozmerný) komunálny odpad – t. j. kom. odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer uložiť do štandardných nádob, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviesť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu drobný stavebný odpad – 1 m³ domácnosť/rok,
  • zmesový komunálny odpad,
  • šatstvo.

Podmienky prijatia odpadu v zbernom dvore:

  •  odpad musí byť vytriedený,
  • odpad môže odovzdať len osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v Leopoldove,
  • odpad musí pochádzať z činnosti fyzickej osoby nie podnikateľa,
  • občan je povinný riadiť sa pokynmi povereného pracovníka v zbernom dvore.

Odpad môže priviesť do zberného dvora občan s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov bezplatne.

Prevádzkový poriadok zberného dvora