Zberný dvor

Prevádzkovateľ:   Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, Leopoldov

Tel. č.: 033/28 527 11

Adresa prevádzky: Holubyho ul., Leopoldov

Zodpovedný pracovník: Dušan Slávik

 

Prevádzková doba:  

Pondelok:      Z A T V O R E NÉ

Utorok:           12.00 hod. – 17.00 hod.

Streda:            12.00 hod. – 17.00 hod.

Štvrtok:           12.00 hod. – 17.00 hod.

Piatok:             12.00 hod. – 17.00 hod.

Sobota:            07.30 hod. – 12.00 hod.

 

V areáli prevádzky zberného dvora Leopoldov, na uvedenej adrese, sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery a spevnená plocha, kde môžu občania mesta Leopoldov bezplatne uložiť nasledujúce zložky z komunálneho odpadu neznečistené škodlivinami:

 • sklo,
 • biologicky rozložiteľný odpad,
 • objemný (nadrozmerný) komunálny odpad – t. j. kom. odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer uložiť do štandardných nádob, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviesť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu drobný stavebný odpad – 1 m³ domácnosť/rok,
 • zmesový komunálny odpad,
 • drobný stavebný odpad, 
 • šatstvo.

Podmienky prijatia odpadu v zbernom dvore:

 •  odpad musí byť vytriedený,
 • odpad môže odovzdať len osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v Leopoldove,
 • odpad musí pochádzať z činnosti fyzickej osoby nie podnikateľa,
 • občan je povinný riadiť sa pokynmi povereného pracovníka v zbernom dvore,
 • na zbernom dvore je možné odovzdať len vytriedené zložky komunálnych odpadov,
 • veľkoobjemný odpad môžete odovzdať len v demontovanom stave,
 • pri odovzdaní odpadu do zberného dvora je potrebné preukázať sa osobne občianskym preukazom.
 • Na zberný dvor je zakázané ukladať:

  - zmesový komunálny odpad

  - kuchynský bioodpad

  - papier, plasty, VKM

  - nebezpečný odpad

  - elektroodpad

  - pneumatiky.

      

Odpad môže priviesť do zberného dvora občan s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov bezplatne.

Prevádzkový poriadok zberného dvora  

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.