Zberný dvor

Prevádzkovateľ: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

Tel. č.: +42133/285 27 11

Adresa prevádzky: Holubyho ulica, 920 41 Leopoldov

Zodpovedný pracovník: Dušan Slávik

 

Prevádzková doba:  

 Pondelok

 Zatvorené

 Utorok

 12.00 h – 17.00 h

 Streda

 12.00 h – 17.00 h

 Štvrtok

 12.00 h – 17.00 h

 Piatok

 12.00 h – 17.00 h

 Sobota

 07.30 h – 12.00 h

 Nedeľa

 Zatvorené

 

V areáli prevádzky zberného dvora Leopoldov, na uvedenej adrese, sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery a spevnená plocha, kde môžu občania mesta Leopoldov bezplatne uložiť nasledujúce zložky z komunálneho odpadu neznečistené škodlivinami:

 • sklo,

 • biologicky rozložiteľný odpad,

 • objemný (nadrozmerný) komunálny odpad – t. j. kom. odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer uložiť do štandardných nádob, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviesť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu drobný stavebný odpad – 1 m³ domácnosť/rok,

 • drobný stavebný odpad, 

 • šatstvo.

 

Podmienky prijatia odpadu v zbernom dvore:

 •  odpad musí byť vytriedený,

 • odpad môže odovzdať len osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v Leopoldove,

 • odpad musí pochádzať z činnosti fyzickej osoby nie podnikateľa,

 • občan je povinný riadiť sa pokynmi povereného pracovníka v zbernom dvore,

 • na zbernom dvore je možné odovzdať len vytriedené zložky komunálnych odpadov,

 • veľkoobjemný odpad môžete odovzdať len v demontovanom stave,

 • pri odovzdaní odpadu do zberného dvora je potrebné preukázať sa osobne občianskym preukazom.

 

  Na zberný dvor je zakázané ukladať:

  - zmesový komunálny odpad,

  - kuchynský bioodpad,

  - papier, plasty, VKM,

  - nebezpečný odpad,

  - elektroodpad,

  - pneumatiky.

      

Odpad môže priviesť do zberného dvora občan s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov bezplatne.

Prevádzkový poriadok zberného dvora  

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.