Materská škola

KONTAKT

Materská škola Leopoldov

Adresa: Štúrova 419/1

Tel. č.: 734 20 33

 

Materská škola V roku 1957 na podnet predsedu MNV v Leopoldove pána Františka Zavadila a komisie pre výstavbu pri MNV Leopoldov, ktorej predsedom bol pán Bero Winkler a členmi pán Gustáv Blesák a Ján Marcinka sa začal v akcii Z, výkopy základov novej materskej školy, ktorá sa stavala takmer 9 rokov.

1.septembra 1965 bola MŠ Leopoldov slávnostne otvorená s počtom detí 110 rozložených podľa vekových skupín v 3 triedach. Postupne počet prijatých detí stúpal a tak v školskom roku 1975/76 boli otvorené 4 oddelenia s počtom detí 120. Počet neprijatých detí bol stále vysoký a tak predseda MNV Jozef Foltán, podpredseda MNV Štefan Polačík, tajomník Jozef Slovák a riaditeľka MŠ Ľubica Hanuliaková vyvinuli maximálne úsilie, aby sa vybudovala prístavba materskej školy. Ich úsilie bolo korunované úspechom. V akcii Z bola postavená nová prístavba, ktorej kolaudácia prebehla v máji v roku 1981. 1 septembra 1981 počet prijatých detí stúpol na 176, boli rozdelené podľa veku do 6 oddelení. V novej prístavbe MŠ boli vybudované 2 triedy, 2 spálne, 2 šatne, 2 WC s umývarkou, 2 kumbály, nová kuchyňa, sauna a telocvičňa. Táto situácia trvala od roku 1988, kedy na podnet ONV-OŠ v Trnave bolo jedno oddelenie zrušené pre znížený stav detí.

Po nežnej revolúcii v roku 1989 začala nezamestnanosť rodičov a tým prišlo aj k zníženiu stavu detí vo všetkých MŠ na Slovensku. V kritickom školskom roku 1993/94 sme mali zapísaných len 98 detí, ktoré boli Materská škola - triedarozdelené do 3 oddelení. V tom čase vznikali nátlaky zo strany ONV-OŠ v Trnave, podporovanej snahou Ladislava Kováča - riaditeľa ZŠ Leopoldov o zrušenie MŠ Leopoldov a jej následné presťahovanie do budovy ZŠ Leopoldov. Proti tomuto rozhodnutiu sa veľmi otvorene a bojovne postavili najmä pedagogické pracovníčky a s nimi aj celý personál MŠ. Presvedčivou argumentáciou o prechodnom stave hospodárstva a za významnej pomoci primátora MsÚ Leopoldov Ing. Jambora, ktorý do uvoľnených priestorov materskej školy presťahoval Mestskú knižnicu. Finančne a svojim prístupom a prezieravosťou pomohol zachrániť budovu Materskej školy.

Už v školskom roku 1994/1995 bolo prijatých 100 detí rozdelených do 4 oddelení a v apríli roku 1995 sme otvorili pre záujem rodičov prípravné oddelenie s počtom detí 15. V školskom roku 1995/1996 bolo prijatých 100 detí v 4 oddeleniach. Po prvý krát sme sa zapojili do Challenge day v spolupráci s MsÚ Leopoldov. Pozvali sme aj hostí z MŠ Červeník, s ktorou spolupracujeme dodnes.

Materská škola - vybavenieV školskom roku 1998/99 bola prijatá do MŠ zdravotná sestra Anna Kamenárová, ktorá spolu so sponzormi pomohla finančne, spolu s pedagogickým zborom a prevádzkovými pracovníčkami zabezpečili inhalátor do MŠ a horské slnko. Začala sa intenzívnejšie venovať deťom z hľadiska dlhodobejších úloh so záberom na zdravotný stav detí. Spolupracovala s pediatrami MUDr. Annou Markovou a MUDr. Mariánom Brešťanským, ktorí ochotne, so zreteľom na zdravie detí pomáhali celý projekt s inhalovaním spustiť.

V školskom roku 1989/99 sme sa zapojili do projektu Zdravá MŠ. Pri plnení cieľov a úloh projektu sme spolupracovali najmä s MsÚ Leopoldov, rodičmi, sponzormi a OÚ-OŠMaTk v Hlohovci. Ďalej sme spolupracovali so Stranou zelených v Leopoldove, MO ČK v Leopoldove, organizovali sme Dni zdravia s Ligou proti rakovine predajom narcisov, akciu Prvá pomoc sme organizovali spolu s Poliklinikou Hlohovec a Územným spolkom ČK v Trnave, s Požiarnym zborom v Leopoldove.

Dňa 1 septembra 2001 MŠ Leopoldov získala CERTIFIKÁT o prijatí do národnej siete škôl , podporujúcich zdravie v Slovenskej republike, vydanej Ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Mesto Leopoldov začalo v júli 2009 realizovať projekt Investícia do budúcnosti - projekt rekonštrukcie predškolského zariadenia v meste Leopoldov, na realizáciu ktorého získalo nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu vo výške 300 890,86 EUR. Projekt sa bude realizovať 11 mesiacov.

V rámci realizácie projektu sa pomocou zatepleniaMaterská škola - WC obvodového plášťa a strechy, výmenou kotla a okien dosiahne zníženie energetickej náročnosti budovy. Takisto sa vytvoria podmienky pre zlepšenie životného prostredia a zníženie chorobnosti detí. Rekonštrukciou sociálnych zariadení, zadovážením nábytkového vybavenia a IKT sa dosiahne celková modernizácia predškolského zariadenia, čím sa zvýši jeho atraktivita a konkurencieschopnosť. Prostredníctvom vybavenia telocvične, obstarania nábytkového a IKT vybavenia sa dosiahne zlepšenie podmienok pre realizáciu doplnkových aktivít. Prostredníctvom výmeny a doplnenia morálne zastaraných informačných technológií a nábytkového vybavenia sa zvýši najmä dôraz na informatizáciu vo výchovnom a vyučovacom procese. Zlepšením prostredia a vhodných podmienok sa následne vytvorí priestor pre poskytovanie širších možností využitia predškolského zariadenia v budúcnosti. Vytvorením vhodného prostredia sa zabezpečí zvýšenie kvality predškolskej výchovy v regióne s cieľom posilnenia ekonomického a sociálneho kapitálu v regióne.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.