Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Základná škola

KONTAKT

Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, 920 41 Leopoldov
Web: www.zsileopoldov.edupage.org
E-mail: zsleopoldov@gmail.com
Tel. číslo:

  • riaditeľka: 033/733 08 92
  • ekonómka: 033/733 08 93
  • admin. prac.: 033/733 08 91

Fax: 033/733 08 92
IČO: 356 02 643
DIČ: 20 212 79 667
Číslo účtu: SK72 0200 0000 0016 3450 9858

Budova školy - dekoratívna grafikaSúčasná ZŠ Leopoldov sídli na Námestí sv. Ignáca 31 a je tretia najväčšia škola v okrese Hlohovec. Je to štátna škola a jej zriaďovateľom je Mesto Leopoldov. Škola poskytuje základné všeobecné vzdelanie pre žiakov od 6 do 15 rokov.

V budove školy sa nachádza 17 tried, herňa, 3 počítačové učebne, fyzikálno – chemické laboratórium, jazykové laboratórium, spoločenská miestnosť, žiacka knižnica, dielňa, žiacka kuchyňa, veľká a malá telocvičňa a kabinety. V každej kmeňovej triede sa okrem klasickej nachádza i biela tabuľa a dataprojektor vyučujúci majú k dispozícii notebooky, internet a WiFi pripojenie na celej škole. Odborné učebne sú vybavené interaktívnym zariadením a na každej chodbe je k dispozícii mobilné interaktívne zariadenie. V areáli školy máme doskočisko, pieskovisko, asfaltové ihrisko i malé dopravné ihrisko, školu obklopuje park s lavičkami a chodníkmi zdravia.

Škola má deväť ročníkov, ktoré sa delia na prvý a druhý stupeň. Už od II. triedy sa žiaci učia anglický a nemecký Budova školy - dekoratívna grafikajazyk. Súčasťou školy je i školský klub detí a jeho prevádzka je rozdelená na rannú a poobedňajšiu činnosť. V Základnej umeleckej škole Hlohovec, pobočka Leopoldov sa deti učia hudobnú náuku, hru na klavír, keyboard, dychové nástroje a gitaru.

Aktivity školy: školský časopis Ťahák, dopisovanie do mestského časopisu, rozhlasové vysielanie, imatrikulácia prvákov za účasti rodičov, vianočná akadémia, vianočné trhy (predaj žiackych prác pod vedením vyučujúcich), programy pri rôznych príležitostiach, praktické vyučovanie dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, exkurzie, výlety, súťaže, zber, projektové vyučovanie, školská olympiáda...

 

HISTÓRIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY LEOPOLDOV

Dejiny školstva v Leopoldove môžeme azda začať rokom 1723, odkedy pochádzajú prvé zmienky o škole. Bola otvorená pre vojakov a občanov v leopoldovskej pevnosti a vyučovacím jazykom bola nemčina. V škole vyučovali jezuiti a navštevovali ju deti zámožných rodičov z okolia mesta. V obci Mestečko(jedno z prvých mien Leopoldova) bola otvorená v roku 1780 ľudová škola s jednou učebňou a jedným učiteľom. Od roku 1882 bol učiteľom Ignác Martinčák, ktorý tu pôsobil až do dôchodkového veku v roku 1926. Jeho zásluhou bola založená ovocná škôlka. Jeho nástupcami boli Rudolf Piovarči, Margita Brunnová, Ida Kúnošová. Pred 1. svetovou vojnou bola v Mestečku aj materská škola. O deti sa starala Margita Martinčáková, dcéra učiteľa Martinčáka. Počet obyvateľov začal vzrastať, v roku 1918 malo Mestečko 2318 obyvateľov, v roku 1930 už 2675. Ľudová škola sa z tohto dôvodu rozšírila na päť tried. Občania však stále cítili potrebu lepšieho vzdelania pre svoje deti, preto sa vedenie obce snažilo, aby bola zriadená aj meštianska škola. V školskom roku 1932-1933 boli referátom Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave povolené dve pobočky Štátnej meštianskej školy v Hlohovci ako expozitúra v Mestečku. Vyučovanie slávnostne začalo 3. januára 1933 a škola mala 116 žiakov. Žiaci pochádzali nielen z Mestečka, ale aj z okolitých obcí. 5. augusta 1933 bola škola rozšírená o ďalšie dve triedy a bola osamostatnená ako Štátna meštianska škola v Mestečku. Mala päť tried, štyri boli vo vlastnej budove a jedna v pevnosti. Založením a vedením školy bol poverený Karol Mesík. Ďalšími učiteľmi boli Ružena Mesíková, Irena Brdíčková, Oldrich Smutný.

Budova školy - dekoratívna grafikaV roku 1934 bola škola opôť rozšírená o III. triedu dievčenskú umiestnenú v dome Jozefa Bittnera v Mestečku. Výnosom Ministerstva školstva a národnej osvety z 3. apríla 1936 bola utvorená obvodová škola z nasledujúcich obcí: Mestečko(Leopoldov), Verešvár(Červeník), Madunice, Bereksek(Šulekovo). Do nového školského roku 1937-1938 vstúpila škola s názvom „Štátna meštianska škola s československým vyučovacím jazykom v Mestečku“. 12. mája 1946 bola otvorená nová budova Štátnej obvodovej meštianskej školy. V budove „starej školy“ zostala ľudová škola. V školskom roku 1953-54 nastali organizačné zmeny. Z bývalej národnej a strednej školy bola utvorená osemročná stredná škola, ktorá mala 17 tried so šestotridsiatimi piatimi žiakmi.

Vytvorením ZDŠ v Maduniciach v školskom roku 1963-64 zostali v leopoldovskej škole už len Leopoldovčania. V tomto školskom roku bola zriadená aj školská družina s dvoma oddeleniami. V roku 1967 sa v areáli školy začala budovať jedáleň s kuchyňou pre 320 žiakov. Dôležitou zmenou bola neskoršia výstavba tried pre 1.-4. ročník a moderné priestory pre polytechnické vyučovanie. Boli zrušené nevyhovujúce priestory „starej školy“. 31. 8. 1984 bola slávnostne otvorená celá nová prístavba školy. Pristavilo sa desať učební. V školskom roku 1993-94 bolo na škole 17 tried s počtom žiakov 432. Družina mala tri oddelenia a navštevovalo ju 65 žiakov. Škola sa od tohto obdobia ešte viac zmodernizovala.


 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.