Daň z nehnuteľnosti

Čo vybavíte

Mesto Leopoldov vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Základné náležitosti a podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností predovšetkým sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, oslobodenie a zníženie dane vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Leopoldov o dani z nehnuteľností č. 99/2014. Ak daňovník spĺňa podmienky na úľavu dane z nehnuteľností, je povinný si ju uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.

SÚVISIACE PREDPISY:

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 141/2019 o dani z nehnuteľnosti

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo - Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Podáva sa do 31. januára zdaňovacieho obdobia vlastník nehnuteľnosti, ktorý v minulom roku

 • nadobudol nehnuteľnosť (kúpou, darovaním, ) alebo u ktorého
 • nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane (stal sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, predal nehnuteľnosť, daroval nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu, získal stavebné povolenie, zmenil sa druh pozemku, zmenila sa výmera nehnuteľnosti, zmenil sa účel užívania stavby).

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia (roka) nasledujúceho po zdaňovacom období (predchádzajúci rok), v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Pozor: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudne nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia vydražením, je povinná podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca naledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Pozor na termíny pri dedení! - zmena od 1. 1. 2015

Ak daňovník nadobudne v priebehu zdaňovacieho obdobia 2017 nehnuteľnosť dedením, daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Správca dane tak vyrubí pomernú časť dane už počas roka.

Ak nehnuteľnosť vlastní viac spoluvlastníkov, daňové priznanie podáva:

 • každý vlastník sám za seba vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu alebo
 • jeden vlastník (zástupca) za všetkých spoluvlastníkov v prípade ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú; v takomto prípade sa k daňovému priznaniu doloží dohoda spoluvlastníkov.

To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov (druhý z manželov ručí za daň v plnej výške).

Mesto Leopoldov vyrubí daň rozhodnutím. Daňové priznanie podáva daňovník iba raz, v ďalších rokoch, ak nenastane zmena skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie dane, správca dane vyrubí daň rozhodnutím a doručí ho daňovníkovi do vlastných rúk. Nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností musí podať daňovník iba vtedy, keď zmeny počas predošlého roka budú mať vplyv na daň (napríklad vydanie stavebného povolenia, kolaudácia stavby, zmena druhu pozemku).

Ak daňovník nadobudne preukaz ZŤP a tento predloží správcovi dane v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, podáva čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností. Inak nárok na oslobodenie na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

 

 Fotokópie dokladov (originál predložiť k nahliadnutiu) preukazujúcich nadobudnutie nehnuteľností:

 • doklad predloží pri prvom podaní priznania, inak len pri zmene,
 • doklad, ktorý súvisí s nehnuteľnosťou napr.:
 • rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu na základe kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluve,
 • právoplatné dedičské osvedčenie,
 • právoplatné stavebné povolenie,
 • právoplatné kolaudačné povolenie,
 • povolenie zmeny užívania stavby, bytu, nebytového priestoru,
 • dodatočné povolenie stavby,
 • právoplatné rozhodnutie o dražbe, dražobný príklep schválený súdom,
 • doklad o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov v časti vlastnícke právo k  nehnuteľnostiam,
 • právoplatná nájomná zmluva o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • doklad o zmene druhu pôdy v katastri,
 • doklad o zmene výmery zastavanej plochy stavby, podlahovej plochy bytu.


Fotokópie dokladov (originál predložiť k nahliadnutiu) preukazujúcich zánik daňovej povinnosti k dani:

 • doklad predloží pri prvom podaní priznania, inak len pri zmene,
 • doklad o zániku vlastníctva k nehnuteľnosti napr.:
 • rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu na základe predajne zmluvy alebo darovacej zmluvy,
 • povolenie o odstránení stavby, vrátenie súpisného čísla
 • právoplatné rozhodnutie o dražbe, o vydražení nehnuteľnosti,
 • doklad o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov v časti vlastnícke právo k nehnuteľnostiam,
 • právoplatná nájomná zmluva o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • doklad o zrušení dlhodobého nájmu k nehnuteľnosti evidovaný na katastri nehnuteľností.

Potrebné tlačivá

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre FO a PO (platný od 1.1.2017)

Poučenie na vyplnenie priznania (platné od 1.1.2017)

Oznámenie zmeny adresy pre daňové účely 

Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na účet MsÚ Leopoldov IBAN: SK15 0200 0000 0000 27223212 vedený vo VÚB a.s. Trnava. Daň je možné uhradiť i poštovým peňažným poukazom alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Leopoldove.

 

Správne poplatky

bez poplatkov

 

Kde vybavíte

Kancelária – referát miestnych daní

 

Zodpovedná osoba

Gabriela Halásová

E-mail: poplatky@leopoldov.sk

Telefón: 033/7342207

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00