Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Daň z nehnuteľnosti

Čo vybavíte

Mesto Leopoldov vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Základné náležitosti a podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností predovšetkým sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, oslobodenie a zníženie dane vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Leopoldov o dani z nehnuteľností č. 172/2023. Ak daňovník spĺňa podmienky na úľavu dane z nehnuteľností, je povinný si ju uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.

 

SÚVISIACE PREDPISY

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 172/2023 o dani z nehnuteľnosti  (376 kB)

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo - Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Podáva sa do 31. januára zdaňovacieho obdobia vlastník nehnuteľnosti, ktorý v minulom roku

 • nadobudol nehnuteľnosť (kúpou, darovaním, ) alebo u ktorého
 • nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane (stal sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, predal nehnuteľnosť, daroval nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu, získal stavebné povolenie, zmenil sa druh pozemku, zmenila sa výmera nehnuteľnosti, zmenil sa účel užívania stavby).

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia (roka) nasledujúceho po zdaňovacom období (predchádzajúci rok), v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Pozor: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudne nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia vydražením, je povinná podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca naledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Pozor na termíny pri dedení! - zmena od 1. 1. 2015

Ak daňovník nadobudne v priebehu zdaňovacieho obdobia 2017 nehnuteľnosť dedením, daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Správca dane tak vyrubí pomernú časť dane už počas roka.

Ak nehnuteľnosť vlastní viac spoluvlastníkov, daňové priznanie podáva:

 • každý vlastník sám za seba vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu alebo
 • jeden vlastník (zástupca) za všetkých spoluvlastníkov v prípade ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú; v takomto prípade sa k daňovému priznaniu doloží dohoda spoluvlastníkov.

To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov (druhý z manželov ručí za daň v plnej výške).

Mesto Leopoldov vyrubí daň rozhodnutím. Daňové priznanie podáva daňovník iba raz, v ďalších rokoch, ak nenastane zmena skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie dane, správca dane vyrubí daň rozhodnutím a doručí ho daňovníkovi do vlastných rúk. Nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností musí podať daňovník iba vtedy, keď zmeny počas predošlého roka budú mať vplyv na daň (napríklad vydanie stavebného povolenia, kolaudácia stavby, zmena druhu pozemku).

Ak daňovník nadobudne preukaz ZŤP a tento predloží správcovi dane v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, podáva čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností. Inak nárok na oslobodenie na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

 

 Fotokópie dokladov (originál predložiť k nahliadnutiu) preukazujúcich nadobudnutie nehnuteľností:

 • doklad predloží pri prvom podaní priznania, inak len pri zmene,
 • doklad, ktorý súvisí s nehnuteľnosťou napr.:
 • rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu na základe kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluve,
 • právoplatné dedičské osvedčenie,
 • právoplatné stavebné povolenie,
 • právoplatné kolaudačné povolenie,
 • povolenie zmeny užívania stavby, bytu, nebytového priestoru,
 • dodatočné povolenie stavby,
 • právoplatné rozhodnutie o dražbe, dražobný príklep schválený súdom,
 • doklad o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov v časti vlastnícke právo k  nehnuteľnostiam,
 • právoplatná nájomná zmluva o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • doklad o zmene druhu pôdy v katastri,
 • doklad o zmene výmery zastavanej plochy stavby, podlahovej plochy bytu.


Fotokópie dokladov (originál predložiť k nahliadnutiu) preukazujúcich zánik daňovej povinnosti k dani:

 • doklad predloží pri prvom podaní priznania, inak len pri zmene,
 • doklad o zániku vlastníctva k nehnuteľnosti napr.:
 • rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu na základe predajne zmluvy alebo darovacej zmluvy,
 • povolenie o odstránení stavby, vrátenie súpisného čísla
 • právoplatné rozhodnutie o dražbe, o vydražení nehnuteľnosti,
 • doklad o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov v časti vlastnícke právo k nehnuteľnostiam,
 • právoplatná nájomná zmluva o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • doklad o zrušení dlhodobého nájmu k nehnuteľnosti evidovaný na katastri nehnuteľností.

 

Potrebné tlačivá

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre FO a PO 

 

Poučenie na vyplnenie priznania 

 

Oznámenie zmeny adresy pre daňové účely – editovateľné (docx)(24 kB)

Oznámenie zmeny adresy pre daňové účely – editovateľné (odt)  (24 kB)

Oznámenie zmeny adresy pre daňové účely   (471 kB)


Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam

 

Žiadosť o vrátenie preplatku daní  (DOCX, 19 kB)

Žiadosť o vrátenie preplatku daní  (ODT, 8 kB)

Žiadosť o vrátenie preplatku daní  (PDF, 85 kB)


Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive. Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom úrade.

 

Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte

Kancelária – referát miestnych daní.

 

Zodpovedná osoba

Gabriela Halasová
Tel. č.: +42133/285 27 15, +421911 903 705
Email: poplatky@leopoldov.sk

Ľudmila Blašková
Tel. č.: +42133/285 27 16, +421911 903 705 
Email: ludmila.blaskova@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Deň

 Otváracie hodiny doobeda

 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 
 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.