Daň za psa

Čo vybavíte

Na základe oznamovacej povinnosti vyplníte štruktúrovaný predtlačený formulár k dani za psa. Uvedené tlačivo obsahuje všetky potrebné údaje k registrácii, k zmene alebo zániku daňovej povinnosti. Po doručení daňového priznania na mestský úrad je vypočítaná daň a zaslané rozhodnutie o povinnosti úhrady dane. Daňovník je povinný uhradiť v stanovenom termíne vyrubenú daň za psa. Registrácia sa vykoná na základe podaného daňového priznania za psa.

  • Daňovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa.
  • Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
  • Základom dane je počet psov.
  • Sadzba dane sa určuje v súlade so zákonom správca dane všeobecne záväzným nariadením č. 109/2015
  • Sadzba dane sa určuje za jedného psa na kalendárny rok vo výške 12,- €.
  • Sadzba dane uvedená v ods.1 platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
  • Zníženie dane – za psa chovaného v rodinnom dome znižuje správca dane sadzbu dane o 50 %.

Daňová povinnosť k dani za psa

  • Vznik: Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.
  • Zánik: Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Priznanie k dani za psa

Termín: Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi daňovník najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku tejto daňovej povinnosti.

Ak daňovník podal priznanie k dani za psa… a stane sa vlastníkom alebo držiteľom ďalšieho psa je povinný

podať čiastkové priznanie k dani… príslušnému správcovi dane v lehote podľa prvej vety. Daňové priznanie je

povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane

vyzve.

 

SÚVISIACE PREDPISY

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 109/2015 o miestnych daniach

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo Priznania k dani za psa + príloha V. Oddiel k priznaniu za psa. Predtlačený formulár nájdete priamo na referáte miestnych daní, alebo v elektronickej podobe - Priznanie k dani za psa (fyzické osoby)

Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na účet MsÚ Leopoldov IBAN: SK15 0200 0000 0000 27223212 vedený vo VÚB a. s. Trnava. Daň je možné uhradiť i poštovým peňažným poukazom alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Leopoldove.

 

Potrebné tlačivá

Priznanie k dani za psa

Oznámenie zmeny adresy pre daňové účely

 

Správne poplatky

 

Kde vybavíte

Kancelária – referát miestnych daní

 

Zodpovedná osoba

Gabriela Halasová
Tel. č.: 033/28 527 15, 0911 903 705
Email: poplatky@leopoldov.sk

Ľudmila Blašková
Tel. č.: 033/28 527 16, 0911 903 705 
Email: ludmila.blaskova@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

    

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.