Daň za ubytovanie

Čo vybavíte

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.Čo vybavíte:

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Daň za vyberá na základe všeobecne záväzného nariadenia č. 109/2015 o miestnych daniach.

 

SÚVISIACE PREDPISY

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 109/2015 o miestnych daniach

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo – Ohlásenie vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia a mesačne – Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie.

Žiadosť je možné podať:

– písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov,

– elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk,

– osobne/ústne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín.

 

Potrebné tlačivá

Ohlásenie vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia

Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie

 

Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte


Zodpovedná osoba


Kedy vybavíte

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h– 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.