Daň za užívanie verejného priestranstva

Čo vybavíte

Daň za užívanie verejného priestranstva (VP) v zmysle III. časti všeobecne záväzného nariadenia č. 109/2015 o miestnych daniach. Daň za užívanie VP sa určuje za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, za umiestnenie predajného zariadenia, za umiestnenie cirkusu a varieté, za umiestnenie atrakcií, umiestnenie dočasnej skládky alebo stavebného materiálu, umiestnenie sezónnej terasy, užívanie VP na konanie prezentačnej alebo propagačnej akcie, za umiestnenie stavebného zariadenia.

 

SÚVISIACE PREDPISY

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo Žiadosť o súhlas s užívaním verejného priestranstva

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o súhlas s užívaním verejného priestranstva

Ohlásenie vzniku a zániku ubytovania

Mesačné vyučtovanie dane za ubytovanie

 

Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Referát miestnych daní a poplatkov

 

Zodpovedná osoba

Ľudmila Blašková
Tel. č.: 033/28 527 16, 0911 903 705 
Email: ludmila.blaskova@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.