Miestny poplatok za rozvoj

Miestny poplatok za rozvoj bol zavedený zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení zákona č. 375/2016 Z. z. a má slúžiť pre obce ako jeden zo zdrojov na vybudovanie infraštruktúry tam, kde na základe stavebného rozvoja vznikne potreba vybudovania sociálnej a technickej infraštruktúry.

Čo vybavíte

Mesto Leopoldov stanovilo prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 131/2018 miestny poplatok za rozvoj od 01.01.2019.

 

Súvisiace predpisy

VZN_č.131/2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

Úplné znenie zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úplné znenie zákona č. 447/2015 Z. z. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predmetom poplatku za rozvoj je stavba vtedy, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu.

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané:

  • stavebné povolenie,
  • rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,
  • rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,
  • alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu.

Predmetom poplatku budú stavby povolené na základe stavebných povolení, ktoré nadobudnú právoplatnosť 1.1.2019 a neskôr.

V prípade, ak stavebník nezačne s výstavbou nehnuteľnosti a stavebné povolenie stratí platnosť, poplatková povinnosť zaniká a správca dane je povinný poplatok vrátiť. Ak poplatník neoznámi tento zánik poplatkovej povinnosti obci do 60 dní od dňa jej zániku, nárok na vrátenie poplatku zaniká.

Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení poplatku na účet Mesta Leopoldov IBAN: SK15 0200 0000 0000 27223212 vedený vo VÚB a. s. Trnava. Daň je možné uhradiť i poštovým peňažným poukazom alebo v hotovosti ( do 300,- € ) do pokladne Mestského úradu v Leopoldove.

Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti s uvedením výmery podlahových plôch nadzemnej časti stavby majú poplatníci podávať len za stavby, ktoré budú slúžiť na viaceré účely alebo viacero stavebníkov má byť zastupovaných jedným z nich, a to v deň nadobudnutia právoplatnosti stavebného rozhodnutia.

Ak stavba bude slúžiť len na jeden účel, napr. len na bývanie, oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti sa nepodáva. Poplatok sa v tomto prípade vyrubí na základe údajov uvedených v stavebnom povolení.

 

Sadzby poplatku

Sadzba poplatku za rozvoj na území mesta Leopoldov za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby je:

a) stavby na bývanie –výška sadzby 10,-EUR za každý aj začatý m2

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – výška sadzby 10,-EUR za každý aj začatý m2,

c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – výška sadzby 30,-EUR za každý aj začatý m2,

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou – výška sadzby 30,- EUR za každý aj začatý m2

e)ostatné stavby – výška sadzby 10,- EUR za každý aj začatý m2.

Oznamovacia povinnosť k stavbe na viaceré účely

 

Kde vybavíte

Kancelária – referát miestnych daní

 

Zodpovedná osoba

Gabriela Halasová
Tel. č.: 033/28 527 15, 0911 903 705
Email: poplatky@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00


Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.