Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Čo vybavíte

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Leopoldov v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 171/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Kto je poplatníkom

 • Fyzická osoba - fyzická osoba, ktorá má v meste Leopoldov trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie.
 • Právnická osoba - ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie.
 • Podnikateľ - ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

 

Kedy vzniká poplatková povinnosť

 • dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu,
 • dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a pod.).

 

Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný oznámiť mestu vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

 

VyrÚbenie poplatku

Poplatok vyrubí správca poplatku každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Sadzba poplatku

Sadzba poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby je: 0,1518 € za osobu a kalendárny deň.

Sadzba poplatku za komunálne odpady pre právnické osoby a podnikateľov je: 120 l/1100 l nádoba: 0,02267 €/1 liter/1 vývoz.

Vrátenie poplatku

Mesto Leopoldov vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti do 30 dní od zistenia skutočnosti.

 

SÚVISIACE PREDPISY

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecné záväzné nariadenie č. 171/2022  (279 kB)

 

Čo potrebujete

 • potvrdenie o zmene trvalého pobytu,
 • kópia úmrtného listu,
 • potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na území mesta,
 • poplatník nesmie byť dlžníkom mest.

 

Zníženie a odpustenie poplatku

Mesto Leopoldov zníži alebo odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce z dôvodu:

 • 100 % za obdobie, počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava v zahraničí: potvrdenie o štúdiu v zahraničí; potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí; potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia, potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí.
 • V prípade, že poplatník vykonáva turnusové práce (napr. vodič medzinárodnej kamiónovej / autobusovej dopravy, opatrovateľka a pod.) v zahraničí, do odpustenia poplatku sa započíta polovica počtu dní, ktorá vyplýva z predloženého dokladu podľa ods. a); to neplatí, ak z predloženého dokladu jednoznačne vyplýva presný počet odpracovaných dní v zahraničí.
 • V doklade musí byť uvedené obdobie, v ktorom sa poplatník zdržiaval v zahraničí, v prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
 • 100 % za obdobie, počas ktorého sa poplatník zdržiava v inej obci na území SR a je v nej prihlásený na prechodný pobyt: doklad o zaplatení poplatku na príslušnom obecnom úrade alebo správcovskej spoločnosti; potvrdenie alebo zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou; potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení, detskom domove alebo v inom zariadení.
 • 50 % za obdobie, počas ktorého poplatník vykonáva prácu mimo trvalého bydliska na území SR s prechodným pobytom v mieste pracovisk: preukázaný spôsob ubytovania (nájomná zmluva, zmluva o ubytovaní, a pod.); doklad o zaplatení poplatku na príslušnom obecnom úrade alebo správcovi bytu.
 • 50 % za obdobie, počas ktorého je poplatník študentom strednej alebo vysokej školy na území SR a je ubytovaný v študentskom domov: potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove.

Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku písomne u správcu dane po uplynutí  zdaňovacieho obdobia najneskôr do 30 dní nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

Podmienkou uplatnenia nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku je uhradený poplatok za zdaňovacie obdobie, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku.

 

Potrebné tlačivá

Oznamovacia povinnosť k poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pre fyzické osoby  (docx,  22 kB)

Oznamovacia povinnosť k poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pre fyzické osoby   (odt, 18 kB)

Oznamovacia povinnosť k poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pre fyzické osoby   (471 kB)


Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálny odpad alebo jeho pomernej časti  (docx, 18 kB)

Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálny odpad alebo jeho pomernej časti  (odt, 19 kB)

Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálny odpad alebo jeho pomernej časti  (173 kB)

 

Žiadanka na vývoz komunálneho odpadu v meste Leopoldov  (docx, 18 kB)

Žiadanka na vývoz komunálneho odpadu v meste Leopoldov  (odt, 13 kB)

Žiadanka na vývoz komunálneho odpadu v meste Leopoldov   (285 kB)

 

ŽIadanka na zrušenie vývozu komunálneho odpadu v meste Leopoldov pre fyzické osoby  (docx, 14 kB)

ŽIadanka na zrušenie vývozu komunálneho odpadu v meste Leopoldov pre fyzické osoby  (odt, 7 kB)

ŽIadanka na zrušenie vývozu komunálneho odpadu v meste Leopoldov pre fyzické osoby  (392 kB)

 

ŽIadanka na zrušenie vývozu komunálneho odpadu v meste Leopoldov pre právnické osoby  (docx, 14 kB)

ŽIadanka na zrušenie vývozu komunálneho odpadu v meste Leopoldov pre právnické osoby  (odt, 7 kB)

ŽIadanka na zrušenie vývozu komunálneho odpadu v meste Leopoldov pre právnické osoby  (398 kB)

 

Oznámenie zmeny adresy pre daňové účely  (docx, 24 kB)

Oznámenie zmeny adresy pre daňové účely   (odt, 24 kB)

Oznámenie zmeny adresy pre daňové účely ( 471 kB)

 

Ohlásenie zmeny poplatkovej povinnosti  (docx, 17 kB)

Ohlásenie zmeny poplatkovej povinnosti  (odt, 8 kB)

Ohlásenie zmeny poplatkovej povinnosti  (173 kB)

 

Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Referát miestnych daní a poplatkov.

 

Zodpovedná osoba

Ľudmila Blašková
Tel. č.: 033/285 27 16, +421911 903 705 
Email: ludmila.blaskova@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Deň
 Otváracie hodiny
 Otváracie hodiny

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.