Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

ČO VYBAVÍTE

Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta Leopoldov, je povinná oznámiť každoročne do 15. februára Mestu Leopoldov za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Doba vybavenia je do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

Súvisiace právne predpisy:

ČO POTREBUJETE

Vyplnené tlačivo Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

SPRÁVNE POPLATKY

V zmysle VZN Mesta Leopoldov č. 106/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

KDE VYBAVÍTE

Kancelária – Investičný referát

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Mgr. Monika Jurčová

e-mail: monika.jurcova@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

KEDY VYBAVÍTE

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny – COVID 19

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz.