Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Ohlasovňa pobytu

Čo vybavíte

 • prihlásenie na trvalý pobyt;
 • prihlásenie na prechodný pobyt;
 • zrušenie pobytu;
 • odhlásenie z pobytu do zahraničia;
 • potvrdenie o pobyte.
 

  Prihlásenie sa na trvalý pobyt

  Prihlásiť sa na trvalý pobyt môžete:

 • sám za seba;
 • za členov rodiny;
 • za dieťa do 18 rokov;
 • za dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou;
 • za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená;
 • za iného občana.

   

  Prihlasovanie iného občana

  Ak chcete ohlásiť pobyt za iného občana, budete potrebovať jeho splnomocnenie s úradne overeným podpisom.

 

Zrušenie pobytu

 •  na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva;
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti;
 • ak budova zanikla.
 

Odhlásenie z pobytu do zahraničia

Pri hlásení skončenia trvalého pobytu na území SR z dôvodu odsťahovania do zahraničia platia všeobecné podmienky.

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia najmenej na 90 dní alebo s cieľom trvalo žiť v zahraničí:

 •  pred vycestovaním ohlási skončenie trvalého pobytu na území SR ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu;
 • vyplní a podpíše odhlasovací lístok z trvalého pobytu;
 • uvedie ohlasovni dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5 – 12;
 • ak už má pobyt v zahraničí a rozhodne sa počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR.

 

Potvrdenie o pobyte

Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví Mestský úrad občanovi na požiadanie.

 

SÚVISIACE PREDPISY

Zákon 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR  (275 kB)

 

Čo potrebujete

Prihlásenie na trvalý pobyt

 •  platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
 • ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list - originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom;
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny;
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov/ spoluvlastníkov nehnuteľnosti, príp. vlastníci môžu dať súhlas priamo na ohlasovni pobytov.


Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie:

 •  vlastníka alebo spoluvlastníka;
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti;
 • ide o prihlásenie manžela/manželky, alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Pokiaľ sa občan prihlasuje na prechodný pobyt predkladá doklady ako pri trvalom pobyte.

 

Zrušenie pobytu

 •  občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti;
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.;
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva;
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.;
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní;
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad;
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby.

Všetky doklady sa predkladajú v origináloch (sú iba k nahliadnutiu).

 

Potvrdenie o pobyte

 •  platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou);
 • občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie.
 

Potrebné tlačivá

 Žiadne.

 

Správne poplatky

Poplatok za potvrdenie o trvalom pobyte (na žiadosť občana): 7 €.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, evidencia obyvateľov.

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Denisa Horvátová

Tel. č.: +42133/285 27 14, +421911 903 705

Email: denisa.horvatova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Deň

 Otváracie hodiny doobeda

 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 12. 00h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h 

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h


 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.