Ohlasovňa pobytu

Čo vybavíte

 • prihlásenie na trvalý pobyt,
 • prihlásenie na prechodný pobyt,
 • zrušenie pobytu,
 • odhlásenie z pobytu do zahraničia,
 • potvrdenie o pobyte.
 •  

  Prihlásenie sa na trvalý pobyt

  Prihlásiť sa na trvalý pobyt môžete:

 • sám za seba,
 • za členov rodiny,
 • za dieťa do 18 rokov,
 • za dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou,
 • za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
 • za iného občana.
 • Prihlasovanie iného občana

  Ak chcete ohlásiť pobyt za iného občana, budete potrebovať jeho splnomocnenie s úradne overeným podpisom.

 Zrušenie pobytu

 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti,
 • ak budova zanikla.

 

Odhlásenie z pobytu do zahraničia

Pri hlásení skončenia trvalého pobytu na území SR z dôvodu odsťahovania do zahraničia platia všeobecné podmienky. 

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia najmenej na 90 dní alebo s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný:

 • pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území SR ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu,
 • vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu,
 • uviesť ohlasovni dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12,
 • ak už má pobyt v zahraničí a rozhodne sa počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR.

 

Potvrdenie o pobyte

Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví Mestský úrad občanovi na požiadanie.

 

SÚVISIACE PREDPISY:

Zákon 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

 

Čo potrebujete

Prihlásenie na trvalý pobyt

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
 • ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list - originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom;
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny;
 • ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou;
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov/ spoluvlastníkov nehnuteľnosti, príp. vlastníci môžu dať súhlas priamo na ohlasovni pobytov.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie:

 • vlastníka alebo spoluvlastníka;
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti;
 • ide o prihlásenie manžela/manželky, alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Pokiaľ sa občan prihlasuje na prechodný pobyt predkladá doklady ako pri trvalom pobyte.

 

Zrušenie pobytu

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,

Všetky doklady sa predkladajú v origináloch (sú iba k nahliadnutiu).

 

Potvrdenie o pobyte

 • platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou),
 • občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie.

 

Potrebné tlačivá

 

Správne poplatky

5 EUR / poplatok za potvrdenie o trvalom pobyte (na žiadosť občana).

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, Evidencia obyvateľov

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Denisa Jarošková

E-mail: denisa.jaroskova@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

 

Kedy vybavíte

P: 8:00 – 12:0  / 13:00 – 15:00

S: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Š: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

P: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.