Ohlasovňa pobytu

Čo vybavíte

 • prihlásenie na trvalý pobyt;
 • prihlásenie na prechodný pobyt;
 • zrušenie pobytu;
 • odhlásenie z pobytu do zahraničia;
 • potvrdenie o pobyte.
 •  

  Prihlásenie sa na trvalý pobyt

  Prihlásiť sa na trvalý pobyt môžete:

 • sám za seba;
 • za členov rodiny;
 • za dieťa do 18 rokov;
 • za dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou;
 • za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená;
 • za iného občana.
 •  

  Prihlasovanie iného občana

  Ak chcete ohlásiť pobyt za iného občana, budete potrebovať jeho splnomocnenie s úradne overeným podpisom.

 

Zrušenie pobytu

 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva;
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti;
 • ak budova zanikla.

 

Odhlásenie z pobytu do zahraničia

Pri hlásení skončenia trvalého pobytu na území SR z dôvodu odsťahovania do zahraničia platia všeobecné podmienky. 

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia najmenej na 90 dní alebo s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný:

 • pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území SR ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu;
 • vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu;
 • uviesť ohlasovni dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5 – 12;
 • ak už má pobyt v zahraničí a rozhodne sa počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR.

 

Potvrdenie o pobyte

Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví Mestský úrad občanovi na požiadanie.

 

SÚVISIACE PREDPISY

Zákon 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

 

Čo potrebujete

Prihlásenie na trvalý pobyt

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
 • ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list - originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom;
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny;
 • ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou;
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov/ spoluvlastníkov nehnuteľnosti, príp. vlastníci môžu dať súhlas priamo na ohlasovni pobytov.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie:

 • vlastníka alebo spoluvlastníka;
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti;
 • ide o prihlásenie manžela/manželky, alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Pokiaľ sa občan prihlasuje na prechodný pobyt predkladá doklady ako pri trvalom pobyte.

 

Zrušenie pobytu

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti;
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.;
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva;
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.;
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní;
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad;
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby;

Všetky doklady sa predkladajú v origináloch (sú iba k nahliadnutiu).

 

Potvrdenie o pobyte

 • platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou);
 • občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie.

 

Potrebné tlačivá

 

Správne poplatky

Poplatok za potvrdenie o trvalom pobyte (na žiadosť občana): 5 €

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, evidencia obyvateľov

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Denisa Jarošková
Tel. č.: +42133/28 527 14, +421911 903 705
Email: denisa.jaroskova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Pondelok  08.00 h – 12.00 h
 13.00 h – 15.00 h
 Utorok  Nestránkový deň
 
 Streda  08.00 h – 12.00 h
 13.00 h – 16.30 h 
 Štvrtok  08.00 h – 12.00 h  13.00 h – 15.00 h
 Piatok  08.00 h – 12.00 h  13.00 h – 15.00 h
 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.