Súpisné a orientačné čísla

Čo vybavíte

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovanie slúži na orientáciu v obci a na ulici.

Čo potrebujete

Pre novostavby a stavby postavené po r. 1976 k vydaniu rozhodnutia o určení/zrušení súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

– žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu;

– kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou / právoplatné búracie povolenie alebo doklad o odstránení stavby;

– geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia);

– zameranie adresného bodu.

 

Pre stavby postavené pred r. 1976 k vydaniu rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

– žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu;

– užívacie povolenie, Kúpnu zmluvu, Darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe;

– ak chýba doklad k stavbe je potrebné postupovať v súlade so Stanoviskom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, odboru štátnej stavebnej správy.


Potrebné tlačivá

Žiadosť o určenie súpisného čísla

 

Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, evidencia obyvateľov.

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Denisa Jarošková

Tel. č.: +42133/28 527 14, +421911 903 705

Email: denisa.jaroskova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.