Nájom a predaj majetku mesta

Čo vybavíte

  • Prenájom nehnuteľnosti
  • Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta

Nepodávame informácie o pozemkoch vo vlastníctve súkromných osôb – informácie poskytuje Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor

SÚVISIACE PREDPISY:

 

Čo potrebujete

Vyplnenú Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti

FO - občiansky preukaz

PO – výpis zo živnostenského registra, resp. obchodného registra

Žiadosť je možné podať

  • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
  • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk
  • osobne/ústne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín
 Potrebné tlačivá

Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti

Správne poplatky

Kde vybavíte

Kancelária – Prednostka mestského úradu

Zodpovedná osoba

Ing. Denis Kristek

e-mail: prednosta@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00