Nájomné byty

Čo vybavíte

Mesto Leopoldov má vo svojom vlastníctve 93 nájomných bytov. 55 b. j. je na Gojdičovej ul. č. 1141/15A,B,C,D,E,F a 38 b. j. je na Rázusovej ul. 1491/33, 1491/35, 1492/37, 1492/39.

Nájomné byty v meste Leopoldov sú určené predovšetkým občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov, pochádzajúcich z mesta Leopoldov, ale tiež i pre ostatných občanov SR.

Pri prideľovaní nájomných bytov sa Mesto Leopoldov riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 118/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov (ďalej len „VZN č. 118/2016“) a podľa zákona č. 443/2010 Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

Nájomné byty sú prideľované žiadateľom, ktorých žiadosť o pridelenie nájomného bytu je úplná, spĺňajú podmienky stanovené VZN č. 118/2016 a na základe toho sú zaradení do zoznamu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.

Podmienky pridelenia nájomného bytu sú:

  • Žiadateľ nesmie byť vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu, rodinného domu alebo iného objektu určeného na trvalé bývanie s výškou podielu presahujúcou 50 %. Uvedené ustanovenie platí aj pre osoby uvedené v žiadosti, ktoré budú so žiadateľom žiť v spoločnej domácnosti.
  • Žiadateľ musí mať pravidelný príjem, aby bol schopný platiť nájomné a poplatky za služby spojené s užívaním bytu.
  • Žiadateľ a osoby s ním žijúce v domácnosti musia mať spoločný mesačný príjem minimálne 1,3-násobok životného minima a najviac 3-násobok životného minima určeného zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Žiadateľ nesmie mať voči mestu Leopoldov pozdĺžnosti z titulu nezaplatenia daní, poplatkov a iných finančných záväzkov a nevedie sa proti nemu súdny spor vo vyššie uvedených veciach ani exekučné konanie.

Nového nájomníka vyberá zo zoznamu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, komisia sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky.

 

Čo potrebujete

V prvom rade je potrebná písomná žiadosť o pridelenie nájomného bytu, ktorej vzor je možné nájsť na tejto stránke nižšie. Vyplnenú žiadosť s potrebnými prílohami je možné podať osobne prostredníctvom podateľne mestského úradu, poštou alebo e-mailom.

Žiadateľ k žiadosti ďalej priloží dokumenty svedčiace o tom, že spĺňa vyššie uvedené podmienky.

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Dotazník k žiadosti o pridelenie nájmu bytu (v prípade aktualizácie údajov v žiadosti)

Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy

 

Správne poplatky

 

Kde vybavíte

Kancelária – Podateľňa/Sekretariát

 

Zodpovedná osoba

Ing. Dana Sawická
Tel. č.: 033/28 527 11, 0903 993 693
Email: sekretariat@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.