Sobáš

Čo vybavíte

Manželstvo sa uzatvára na základe Žiadosti o uzavretí manželstva (tlačivo je k dispozícií na ktoromkoľvek matričnom úrade), a to civilným alebo cirkevným spôsobom.

Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi. Termín a hodinu sobáša je možné dohodnúť až pri podaní žiadosti.

V meste Leopoldov sa manželstvo uzatvára, ak má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt v Leopoldove.

Pre uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu snúbencov matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov vydáva Povolenie k uzavretiu manželstva.

Ak je jeden zo snúbencov cudzí štátny občan, doklady potrebné k uzavretiu manželstva musia byť podané na matričný úrad najmenej 14 dní pred termínom sobáša.

Občania bez trvalého pobytu, bez ohľadu na to, či ide o cudzincov, alebo štátnych občanov SR, môžu uzavrieť manželstvo na ktoromkoľvek matričnom úrade.

Sobášna sieň mesta Leopoldov sa nachádza v budove Mestského úradu na Hlohovskej ceste 104/2. Pri obrade je prítomní sobášiaci, matrikárka, v prípade potreby aj tlmočník. V prípade, ak je život snúbencov v ohrození, uzavretie manželstva sa môže uskutočniť na ktoromkoľvek vhodnom mieste (napr. doma alebo v nemocnici).

Po uzavretí manželstva vydá matrika sobášny list, s ktorým si ten z manželov, ktorý menil priezvisko, alebo priezviská, požiada do 14 dní o vydanie nového občianskeho preukazu.

 

Povolenie k uzavretiu manželstva – delegovanie

Matričný úrad Leopoldov na požiadanie občana s trvalým pobytom v meste Leopoldov vydá povolenie k uzavretiu manželstva - deleguje výkon uzavretia manželstva na matričný úrad, v ktorom nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt.

Povolenie nie je potrebné, ak sa manželstvo uzatvára cirkevným spôsobom.

 

Čo potrebujete

Doklady potrebné k uzavretiu manželstva pre oboch snúbencov - slovenskí štátni občania:

– rodné listy;

– platné občianske preukazy;

– rozvedení aj právoplatné rozsudky o rozvode manželstva;

– ovdovelí aj úmrtné listy alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho.

Doklady potrebné k uzavretiu manželstva musia byť podané na matričný úrad najmenej 7 dní pred termínom sobáša.

 

Cudzinci predkladajú okrem všetkých dokladov ako slovenskí štátni občania aj:

– osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva;

– potvrdenie o stave, trvalom bydlisku a štátnom občianstve, ak tieto údaje neobsahuje osvedčenie o právnej spôsobilosti.

Všetky cudzojazyčné doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka a v prípade potreby opatrené príslušným overeniami podľa medzištátnych zmlúv.

 

Potrebné tlačivá

Žiadne.

 

Správne poplatky

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do OSOBITNEJ MATRIKY: 10 €.

Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi či náboženskej spoločnosti: 10 €.

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 20 €.

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 20 €.

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 70 €.

Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200 €.

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR: 200 €.

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami: 35 €.

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: mimo určených sobášnych dní – 20 €.

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 70 €.

Poplatky spojené s uzavretím manželstva sú stanovené zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení. 

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, evidencia obyvateľov.

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Denisa Jarošková

+42133/285 27 14, +421911 903 705

Email: denisa.jaroskova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Pondelok

08.00 h – 12.00 h

13.00 h – 15.00 h

 Utorok

Nestránkový deň

 

 Streda

08.00 h – 12.00 h

13.00 h – 16.30 h

 Štvrtok

08.00 h – 12.00 h

13.00 h – 15.00 h

 Piatok

08.00 h – 12.00 h


Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.