Sobáš

Čo vybavíte

Manželstvo sa uzatvára na základe Žiadosti o uzavretí manželstva (tlačivo je k dispozícií na ktoromkoľvek matričnom úrade), a to civilným alebo cirkevným spôsobom.

Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi. Termín a hodinu sobáša je možné dohodnúť až pri podaní žiadosti.

V meste Leopoldov sa manželstvo uzatvára, ak má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt v Leopoldove.

Pre uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu snúbencov matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov vydáva Povolenie k uzavretiu manželstva.

Ak je jeden zo snúbencov cudzí štátny občan, doklady potrebné k uzavretiu manželstva musia byť podané na matričný úrad najmenej 14 dní pred termínom sobáša.

Občania bez trvalého pobytu, bez ohľadu na to, či ide o cudzincov, alebo štátnych občanov SR, môžu uzavrieť manželstvo na ktoromkoľvek matričnom úrade.

Sobášna sieň mesta Leopoldov sa nachádza v budove Mestského úradu na Hlohovskej ceste 104/2. Pri obrade je prítomní sobášiaci, matrikárka, v prípade potreby aj tlmočník. V prípade, ak je život snúbencov v ohrození, uzavretie manželstva sa môže uskutočniť na ktoromkoľvek vhodnom mieste (napr. doma alebo v nemocnici).

Po uzavretí manželstva vydá matrika sobášny list, s ktorým si ten z manželov, ktorý menil priezvisko, alebo priezviská, požiada do 14 dní o vydanie nového občianskeho preukazu.

 

Povolenie k uzavretiu manželstva - delegovanie

Matričný úrad Leopoldov na požiadanie občana s trvalým pobytom v meste Leopoldov vydá povolenie k uzavretiu manželstva - deleguje výkon uzavretia manželstva na matričný úrad, v ktorom nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt.

Povolenie nie je potrebné, ak sa manželstvo uzatvára cirkevným spôsobom.

 

Čo potrebujete

Doklady potrebné k uzavretiu manželstva pre oboch snúbencov - slovenskí štátni občania:

  • rodné listy,
  • platné občianske preukazy,
  • rozvedení aj právoplatné rozsudky o rozvode manželstva,
  • ovdovelí aj úmrtné listy alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho.

Doklady potrebné k uzavretiu manželstva musia byť podané na matričný úrad najmenej 7 dní pred termínom sobáša.

Cudzinci predkladajú okrem všetkých dokladov ako slovenskí štátni občania aj:

  • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva,
  • potvrdenie o stave, trvalom bydlisku a štátnom občianstve, ak tieto údaje neobsahuje osvedčenie o právnej spôsobilosti.

Všetky cudzojazyčné doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka a v prípade potreby opatrené príslušným overeniami podľa medzištátnych zmlúv.

 

Potrebné tlačivá

Žiadne.

 

Správne poplatky

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do OSOBITNEJ MATRIKY: 10€

Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti: 10€

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 20 €

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 20€

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 70 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200 €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR: 200 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami: 35 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby:

mimo určených sobášnych dní: 20 €

mimo určených sobášnych hodín: 20 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 70 €

Poplatky spojené s uzavretím manželstva sú stanovené zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení. 

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, Evidencia obyvateľov

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Denisa Jarošková

E-mail: denisa.jaroskova@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.