Úmrtie

Čo vybavíte

Prvý úmrtný list

Úmrtie občana sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia. 

Na základe Listu o prehliadke mŕtveho vystaveného zdravotníckym zariadením, v ktorom občan zomrel, alebo prehliadajúcim lekárom, ak nastalo úmrtie mimo zdravotníckeho zariadenia, matričný úrad vystaví obstarávateľovi pohrebu Úmrtný list a Žiadosť o príspevok na pohreb a odoberie od neho občiansky preukaz zomrelého.

V prípade úmrtia cudzinca je úmrtný list opatrený odtlačkom reliéfnej pečiatky a jeden výpis sa vždy zašle zastupiteľskému úradu štátu, ktorého bol zomretý príslušníkom v rámci oznamovacej povinnosti.

 

Súvisiace predpisy

VZN č. 114/2016 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Leopoldov

Dodatok č.1

 

Čo potrebujete 

Potrebné tlačivá

Listy o prehliadke mŕtveho  – vydá ich obhliadajúci lekár 

Občiansky preukaz zomrelého

Občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb 

 

Správne poplatky

Prenájom domu smútku: 30 €

Prvý úmrtný list – prvopis: bez poplatku

Druhopis úmrtného listu: 5 €

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, evidencia obyvateľov.

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Denisa Jarošková

Tel. č.: +42133/28 527 14, +421911 903 705

Email: denisa.jaroskova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h 

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.