Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Úmrtie

V rámci pochovávania zákon o pohrebníctve definuje dve úrovne, s ktorými pozostalí prídu do kontaktu v rámci vybavovania pohrebu. Je to

 • prevádzkovateľ pohrebiska (teda Mesto Leopoldov)
 • a pohrebná služba (teda firma, ktorá zabezpečuje prevádzkovanie pohrebnej služby).

Pozostalí si sami vyberajú pohrebnú službu, ktorá zabezpečuje úkony súvisiace s prevozom a starostlivosťou o pozostatky, ich úpravou, prenosom rakvy a pochovaním.

Mesto s pohrebnými službami spolupracuje na úrovni poskytnutia pohrebiska na pochovanie. Mesto nezasahuje do toho, ako pohrebné služby manažujú počiatočnú starostlivosť o pozostatky, ich prevoz ani priebeh pohrebu. Všetky tieto úkony sú iba v kompetencii pohrebnej služby, ktorú si pozostalí vybrali. V prípade nespokojnosti s prácou pohrebnej služby je preto potrebné obrátiť sa priamo na jej vedúcich zamestnancov.

ÚKONY, KTORÉ ZABEZPEČUJE MESTO

Mesto Leopoldov je prevádzkovateľom pohrebiska – mestský cintorín v Leopoldove a zodpovedá za vykopanie hrobu a jeho zasypanie, za vykonávanie exhumácie, vedie evidenciu, spravuje pohrebisko, márnicu a dom smútku a udržiava chodníky a zeleň na pohrebisku. Podľa Článku III. ods. 2 písm. b) prílohy VZN č. 114/2016, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Leopoldov výkop jamy, zasypanie hrobu a vykonanie exhumácie vykoná poverená pohrebná služba, ktorú si obstarávateľ pohrebu/exhumácie vybral.

ÚKONY, KTORÉ ZABEZPEČUJE POHREBNÁ SLUŽBA

Pohrebná služba zabezpečuje počiatočnú starostlivosť o ľudské pozostatky, ich prepravu, úpravu pozostatkov, presun do rakvy a pochovanie. Pohrebná služba má podľa zákona povinnosť disponovať chladiacim a mraziacim zariadením na ukladanie ľudských pozostatkov.

Vyššie uvedené skutočnosti vychádzajú zo Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, z ktorého vyberáme najpodstatnejšie informácie:

Podľa § 17 ods. 3 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:

 • „a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
 • b) vykonávanie exhumácie,
 • c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
 • d) správu pohrebiska,
 • e) správu márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované,
 • f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.“

 

Podľa Článku III. ods. 2 písm. b) prílohy VZN č. 114/2016, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Leopoldov výkop jamy, zasypanie hrobu a vykonanie exhumácie vykoná poverená pohrebná služba, ktorú si obstarávateľ pohrebu/exhumácie vybral.

Podľa § 8 ods. 2 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa:

„a) počiatočnú starostlivosť o ľudské pozostatky,

b) úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,

c) prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a prepravu potrateného ľudského plodu

alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

d) miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie.“

 

Podľa § 8 ods. 4 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebnej služby“), je povinná:

 • „a) prevziať bez zbytočného odkladu na požiadanie obstarávateľa pohrebu ľudské pozostatky, ak je úmrtie doložené: listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela alebo pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
 • b) prevziať bez zbytočného odkladu ľudské pozostatky na výzvu lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela alebo na výzvu Policajného zboru,
 • c) prevziať, ak je poverenou pohrebnou službou, potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najneskôr do 14 dní od podania písomnej žiadosti rodiča  od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo z pracoviska úradu pre dohľad,
 • d) viesť evidenciu o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, ktorá obsahuje
 1. meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné číslo, ak bolo pridelené,
 2. dátum a hodinu prevzatia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
 3. dátum a hodinu odovzdania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pohrebisko, do krematória alebo inej pohrebnej službe,
 4. doklady o mŕtvom, ktoré sa pohrebnej službe odovzdali,
 5. dátum a hodinu uloženia ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia,
 6. evidenčné číslo vozidla, ktoré ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky prepravilo,
 • e) viesť evidenciu o pochovávaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorá obsahuje meno a priezvisko matky,
 • f) postupovať po prevzatí ľudských pozostatkov podľa údajov uvedených v liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí podľa pokynov orgánov činných v trestnom konaní alebo podľa pokynov regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
 • g) mať k dispozícii chladiace zariadenie a mraziace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov, ktoré vlastní alebo ich užíva na základe písomného zmluvného vzťahu s treťou osobou, alebo prenosné chladiace zariadenie na prevoz potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
 • h) ukladať ľudské pozostatky do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí od 0 oC do 5 oC; ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, do pochovania presiahne 14 dní alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, ukladať ich do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako -10 oC,
 • i) pochovávať ľudské pozostatky a ľudské ostatky len do hrobu, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 19 ods. 1,
 • j) zabezpečiť prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov vozidlom podľa § 6,
 • k) mať k dispozícii aspoň dve transportné rakvy alebo dva transportné vaky,
 • l) mať vyhradený priestor na úpravu ľudských pozostatkov zodpovedajúci požiadavkám na pracovné prostredie, ktorý nie je v rozpore s etickým cítením pozostalých,
 • m) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania; umožniť prítomnosť obstarávateľovi pohrebu a blízkym osobám pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním a pri smútočných obradoch umožniť účasť registrovaných cirkví a náboženských spoločností a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
 • n) poskytovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri manipulácii s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami,
 • o) vykonávať dezinfekciu vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok,
 • p) označiť rakvu, transportnú rakvu alebo transportný vak identifikačnými údajmi mŕtveho podľa § 7 ods. 1,
 • q) vypracovať podľa § 9 prevádzkový poriadok pohrebnej služby a
 • 1. predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
 • 2. predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každú zmenu prevádzkového poriadku,
 • r) dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebnej služby,
 • s) zabezpečiť, aby manipuláciu s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami pri výkone činnosti pohrebnej služby vykonávali len osoby, ktoré sú s ňou v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
 • t) zakázať pozostalým vstup do priestorov, v ktorých je umiestnené chladiace zariadenie a mraziace zariadenie,
 • u) umiestniť na viditeľnom a dostupnom mieste cenník pohrebných služieb.“

 

Čo vybavíte

Prvý úmrtný list

Úmrtie občana sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia. 

Na základe Listu o prehliadke mŕtveho vystaveného zdravotníckym zariadením, v ktorom občan zomrel, alebo prehliadajúcim lekárom, ak nastalo úmrtie mimo zdravotníckeho zariadenia, matričný úrad vystaví obstarávateľovi pohrebu Úmrtný list a Žiadosť o príspevok na pohreb a odoberie od neho občiansky preukaz zomrelého.

V prípade úmrtia cudzinca je úmrtný list opatrený odtlačkom reliéfnej pečiatky a jeden výpis sa vždy zašle zastupiteľskému úradu štátu, ktorého bol zomretý príslušníkom v rámci oznamovacej povinnosti.

 

Súvisiace predpisy

Zákon č. 131/2010 Z. Z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

VZN č. 168/2023, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Leopoldov  (395 kB)

VZN č. 143/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území mesta Leopoldov  (561 kB)

VZN č. 162/2023 ktorým sa mení VZN č. 143/2020 o ochrannom pásme pohrebiska  (43 kB)

 

Čo potrebujete 

Potrebné tlačivá

Listy o prehliadke mŕtveho  – vydá ich obhliadajúci lekár. 

Občiansky preukaz zomrelého.

Občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb. 

 

Správne poplatky

Prvý úmrtný list – prvopis: bez poplatku.

Druhopis úmrtného listu: 7 €.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, evidencia obyvateľov.

 

Zodpovedná osoba

Ing. Lenka Leitmanová

Tel. č.:  +42133/285 27 14, +421911 903 705

Email: lenka.leitmanova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Deň

 Otváracie hodiny doobeda

 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h 

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.