Osvedčovanie listín a podpisov

Čo vybavíte

Obec nevykonáva osvedčovanie:

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
  • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
  • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
  • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
  • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
  • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

 SÚVISIACE PREDPISY:

Zákon 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami 

 

Čo potrebujete

K osvedčeniu podpisu na listine a k osvedčeniu fotokópie listiny potrebuje občan predložiť:

  • platný občiansky preukaz, cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícku knižku alebo povolenie na pobyt pre cudzinca,
  • listinu k podpisu (osvedčenie podpisu),
  • originál a fotokópiu listiny na osvedčenie (osvedčenie fotokópie listiny).

Potrebné tlačivá

 

Správne poplatky

Vyhotovenie fotokópie(odpisu)listiny za každú aj začatú stranu : 2€

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis: 2€  

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, Evidencia obyvateľov

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Naďa Adamkovičová

e-mail: nada.adamkovicova@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00