Osvedčovanie listín a podpisov

Čo vybavíte

Obec nevykonáva osvedčovanie:

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
  • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
  • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
  • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
  • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
  • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

 

SÚVISIACE PREDPISY

Zákon 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami 

 

Čo potrebujete

K osvedčeniu podpisu na listine a k osvedčeniu fotokópie listiny potrebuje občan predložiť:

  • platný občiansky preukaz, cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícku knižku alebo povolenie na pobyt pre cudzinca,
  • listinu k podpisu (osvedčenie podpisu),
  • originál a fotokópiu listiny na osvedčenie (osvedčenie fotokópie listiny).

 

Osvedčovanie podpisu bezvládnym alebo hendikepovaných občanom:

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť osobne do úradnej miestnosti mesta Leopoldov, môže sa osvedčenie vykonať na inom mieste. Osvedčenie sa na žiadosť občana vykoná na inom dohodnutom mieste a to počas nestránkových dní mestského úradu Leopoldov. Žiadosť j emožné nahlásiť na telefónnom čísle 033/28 527 14, pričom termín overenia podpisu bude dohodnutý individuálne.

Správne poplatky

Vyhotovenie fotokópie(odpisu)listiny za každú aj začatú stranu : 2€

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis: 2€  

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, Evidencia obyvateľov

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Denisa Jarošková
Tel. č.: 033/28 527 14, 9011 903 705
Email: denisa.jaroskova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.