Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nazývaný aj Zákon o whistleblowingu (ďalej len „zákon“). Cieľom zákona je motivácia fyzických osôb oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojim pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom.

Zodpovednou osobou, ktorej sa podnet oznamuje a ktorá ho prešetruje, je podľa § 10 ods. 1 zákona hlavná kontrolórka mesta Leopoldov: Ing. Terézia Trnková

Oznámenie skutočností týkajúcich sa protispoločenskej činnosti prípadne závažnej protispoločenskej činnosti možno podať v podmienkach mesta Leopoldov:

  • Písomne na adresu: Mesto Leopoldov (Hlavný kontrolór mesta, Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov). Písomné oznámenie má byť podané v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – INTERNE CHRÁNENÉ – do rúk hlavného kontrolóra mesta“. Písomnosť s označením „Neotvárať - INTERNE CHRÁNENÉ - do rúk hlavného kontrolóra mesta“ zamestnanec podateľne nesmie otvoriť, označí ju len podacou pečiatkou s vyznačením dátumu prijatia a bezodkladne ju doručí hlavnej kontrolórke.

  • Osobne: Oznámenie možno podať osobne v kancelárii HK Mesta Leopoldov. Oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom hlavný kontrolór je povinný uskutočniť stretnutie v primeranej lehote. Hlavný kontrolór pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu o prijatí oznámenia podľa vzoru v Prílohe č.1 Zásad, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom.

Oznámenie je možné podať aj anonymne. Anonymné oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí siedmych dní, teda na ôsmy deň po jeho doručení. HK ho musí riadne zaevidovať a záznamom do spisu uviesť a do evidencie vyznačiť nemožnosť doručenia potvrdenia prijatia oznámenia. Ak oznamovateľ podá podnet anonymne, ale uvedie anonymný emailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a odpovedať na prípadné otázky, hlavný kontrolór je povinný potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto emailovej adresy.

 Podrobnejšie informácie nájdete v zásadách podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti  (176 kB)