Postup pri sťažnostiach a petíciách

Čo vybavíte

Všetky písomné podania – petície, sťažnosti prijíma Mesto Leopoldov v podateľni Mestského úradu v pracovných dňoch počas pracovných hodín.

Pri vybavovaní petícií Mesto Leopoldov uplatňuje zákon č. 29/2015 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2015 Z.z.

Pri vybavovaní sťažností Mesto Leopoldov uplatňuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, v znení neskorších noviel a riadi sa zásadami postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Mesta Leopoldov.

 

Čo potrebujete

Náležitosti petície:

 • petícia musí byť písomná a musí byť označená slovom petícia,
 • petícia musí obsahovať, vymedzenie predmetu verejného alebo iného spoločného záujmu,
 • v petícii musí byť na styk s orgánom verejnej moci určený zástupca (osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov),
 • ak je vytvorený petičný výbor, v petícii musí byť uvedený zástupca.
 • petícia alebo podpisový hárok musí obsahovať údaj o tom, kto ju podáva alebo kto ho podporuje
 • u fyzickej osoby – meno, priezvisko, adresa pobytu a podpis
 • u právnickej osoby – názov a sídlo a u osoby oprávnenej konať v jej mene čitateľne – meno, priezvisko, adresa pobytu a podpis,
 • u petičného výboru – meno, priezvisko, adresa pobytu, u zástupcu – meno, priezvisko, adresa pobytu a podpis.

Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby podávajúcej petíciu.

 

Náležitosti sťažnosti:

 • FO – meno, priezvisko a adresa pobytu sťažovateľa,
 • PO – názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať – sťažovateľom sa v tomto prípade rozumie aj osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby,
 • sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa,
 • sťažnosť v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom kvalifikovanou elektronickou pečaťou (mandátny certifikát).
 • sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná,
 • sťažnosť musí obsahovať predmet sťažnosti – zo sťažnosti musí byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

 

Potrebné tlačivá

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Mesta Leopoldov

Zásady pri vybavovaní sťažností

 

Správne poplatky

 

Kde vybavíte


 

Zodpovedná osoba

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00


 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.