Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Postup pri sťažnostiach a petíciách

Čo vybavíte

Všetky písomné podania – petície, sťažnosti prijíma Mesto Leopoldov v podateľni Mestského úradu v pracovných dňoch počas pracovných hodín.

Pri vybavovaní petícií Mesto Leopoldov uplatňuje zákon č. 29/2015 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2015 Z.z.

Pri vybavovaní sťažností Mesto Leopoldov uplatňuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, v znení neskorších noviel a riadi sa zásadami postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Mesta Leopoldov.

Čo potrebujete

Náležitosti petície:

 • petícia musí byť písomná a musí byť označená slovom petícia,
 • petícia musí obsahovať, vymedzenie predmetu verejného alebo iného spoločného záujmu,
 • v petícii musí byť na styk s orgánom verejnej moci určený zástupca (osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov),
 • ak je vytvorený petičný výbor, v petícii musí byť uvedený zástupca.
 • petícia alebo podpisový hárok musí obsahovať údaj o tom, kto ju podáva alebo kto ho podporuje:

 • a) u fyzickej osoby – meno, priezvisko, adresa pobytu a podpis,
 • b) u právnickej osoby – názov a sídlo a u osoby oprávnenej konať v jej mene čitateľne – meno, priezvisko, adresa pobytu a podpis,
 • c) u petičného výboru – meno, priezvisko, adresa pobytu, u zástupcu – meno, priezvisko, adresa pobytu a podpis.

Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby podávajúcej petíciu.

 

Náležitosti sťažnosti:

 • FO – meno, priezvisko a adresa pobytu sťažovateľa,
 • PO – názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať – sťažovateľom sa v tomto prípade rozumie aj osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby,
 • sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa,
 • sťažnosť v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom kvalifikovanou elektronickou pečaťou (mandátny certifikát).
 • sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná,
 • sťažnosť musí obsahovať predmet sťažnosti – zo sťažnosti musí byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

 

Potrebné tlačivá

Zásady pri vybavovaní sťažností  (441 kB)

 

Správne poplatky

 

Kde vybavíte


 

Zodpovedná osoba


Kedy vybavíte

 Deň
 Otváracie hodiny doobeda
 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

13.00 h – 16.30 h 

 Štvrtok

  08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

  08.00 h – 12.00 h

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.