Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Slobodný prístup k informáciam

Čo vybavíte

Mesto Leopoldov poskytuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a riadi sa Internou smernicou o slobodnom prístupe k informáciám.

Kto má právo na sprístupnenie informácií:

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má mesto Leopoldov k dispozícii, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Povinná osoba:

Mesto Leopoldov je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii.

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • ktorej povinnej osobe je určená (mesto Leopoldov),
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 • jeho adresa pobytu alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti mesto bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, neúplnú žiadosť doplnil.

Lehota vybavenia:

Informácie mesto sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená.

Čo sa nesprístupňuje:

Nesprístupňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné subsumovať pod § 11 ods. 1 zákona.

Rozhodnutie:

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len z časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Odvolanie:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Z odvolania musí byť zrejmé:

 • kto ho podáva,
 • akej veci sa týka, t. j. voči ktorému rozhodnutiu smeruje,
 • čo sa navrhuje, t. j. návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť.

Výhodou je zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva.

 

Čo potrebujete

Tlačivo - Žiadosť o poskytnutie informácie

Žiadosť je možné podať

 • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov,
 • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk,
 • osobne/ústne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín,
 • iným technicky vykonateľným spôsobom.

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o informáciu – editovateľné (docx)  (docx,  16 kB)

Žiadosť o informáciu – editovateľné (odt)  (odt, 12 kB)

Žiadosť o informáciu  (55 kB)

 

Správne poplatky

Sadzobník spoplatňovaných úkonov  (201 kB)

 

Kde vybavíte

Mestský úrad Leopoldov.

 

Zodpovedná osoba

 

Kedy vybavíte

 Deň
 Otváracie hodiny doobeda
 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

13.00 h – 16.30 h 

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h