Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Sadzobník správnych poplatkov

SADZOBNÍK POPLATKOV

Výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

     Časť      Položka

 • I.      Všeobecná správa     1,2,3,4,6,8,9,15
 • II.      Vnútorná správa      16,17,18,19
 • III.    Pôdohospodárstvo      38
 • V.     Stavebná správa      59,60,60A,61,62,62A
 • VI.    Doprava     82,83,84
 • VIII.    Finančná správa a obchodná činnosť      140,142,143,144
 • X.     Životné prostredie     160,161,162

________________________________________

________________________________________

________________________________________

I. ČASŤ VŠEOBECNÁ SPRÁVA

POLOŽKA 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

 1. fyzická osoba 16,50 eura
 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 165,50 eura

Poznámky:

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

________________________________________

POLOŽKA 2

 • a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 2 eurá
 • b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí 7 eur
 • c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2 eurá, v cudzom jazyku 3 eurá
 • d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike 9,50 eura
 • o) Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne podľa osobitných predpisov8C) za každé aj začaté dve strany 0,50 eura

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.

Poznámky:

 1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
 2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

________________________________________

POLOŽKA 3

Osvedčenie
 • a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2 eurá
 • b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 5 eur
 • c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) 10 eur

Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov 2 eurá

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Poznámka

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

________________________________________

POLOŽKA 4

Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o

 • b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre 3 eurá
 • c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia 3 eurá
 • e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu
 1. v slovenskom jazyku 1,50 eura
 2. v cudzom jazyku 3 eurá

Poznámka

Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.

________________________________________

POLOŽKA 6

 • a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 4,50 eura
 • b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 16,50 eura
 • c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 6,50 eura
 • d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.
 2. Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.

________________________________________

POLOŽKA 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 7 eur

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

________________________________________

POLOŽKA 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania 16,50 eura

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
 3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

________________________________________

POLOŽKA 15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

 1. fyzická osoba 9,50 eura
 2. právnická osoba 165,50 eura

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

II. ČASŤ VNÚTORNÁ SPRÁVA
POLOŽKA 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 3 eurá

________________________________________

POLOŽKA 17

 • a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 15 eur

________________________________________

POLOŽKA 18

 • a) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 30 eur
 • b) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 30 eur
 • c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 15) 100 eur
 • d) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 100 eur
 • e) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 280 eur
 • f) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 16) 280 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
 2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
 3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
 4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
 5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

________________________________________

POLOŽKA 19

Zmena

 • a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska 4 eurá
 • b) priezviska maloletých detí 50 eur
 • c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 140 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.

Poznámky

 1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
 2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
 3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
 4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

III. ČASŤ PÔDOHOSPODÁRSTVO
POLOŽKA 38

Vydanie rybárskeho lístka

 • a) týždenný 3 eurá
 • b) mesačný 5 eurá
 • c) ročný 10 eur
 • d) trojročný 25 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

V. ČASŤ STAVEBNÁ SPRÁVA
POLOŽKA 59

 • a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
 1. pre fyzickú osobu 40 eur
 2. pre právnickú osobu 100 eur
 • b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

________________________________________

POLOŽKA 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením ( za každú samostatnú stavbu)

 • a) na stavby na bývanie
 • 1. na stavbu rodinného domu 50 eur
 • 2. na stavbu bytového domu 200 eur
 
 • b) na stavby na individuálnu rekreáciu napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
 • 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25 eur
 • 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50 eur
 •  

 • c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
 • 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35 eur
 • 2. bytových domov 100 eur
 •  

 • d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
 • 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 eur
 • 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 eur
 • 3. na vodné stavby, napríklad na studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30 eur
 • 4. na spevnené plochy a parkoviská 30 eur
 • 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady 30 eur

 • e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
 • 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 50 eur
 • 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50 eur
 • 3. na vodné stavby, napríklad na studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 50 eur
 • 4. na spevnené plochy a parkoviská 50 eur
 • 5. na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky ,sklady 50 eur

 • f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 20 eur

 • g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
 • do 50 000 eur vrátane 100 eur
 • nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 200 eur
 • nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 400 eur
 • nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 600 eur
 • nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 800 eur
 • nad 10 000 000 eur 1 000 eur

 

 • h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby 50 eur

 

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Poznámky

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok./písmená a) a b)
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

________________________________________

POLOŽKA 60A

 • a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
 1. právnickú osobu 100 eur
 2. fyzickú osobu 30 eur
 • b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
 1. právnickú osobu 50 eur
 2. fyzickú osobu 20 eur

 

 • c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
 1. právnickú osobu 30 eur
 2. fyzickú osobu 10 eur

 

 • d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80 eur

 

 • e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby 10 eur

 

 • f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 30 eur

 

 • g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10 eur

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

________________________________________

POLOŽKA 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

________________________________________

POLOŽKA 62

 • a) Žiadosť o povolenie
 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 30 eur
 2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá pre každý objekt): pre právnickú osobu 50 eu, pre fyzickú osobu 20 eur
 3. terénnych úprav pre právnickú osobu 100 eur, fyzickú osobu 20 eur

 

 • b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 100 eur

 • c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 20 eur

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

________________________________________

POLOŽKA 62A

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 • a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
 1. rodinný dom 35 eur
 2. bytový dom 120 eur
 • b) na stavby na individuálnu rekreáciu napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25 eur
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50 eur
 • c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 25 eur
 2. bytových domov 50 eur
 • d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 20 eur
 2. na prípojky na existujúcu rozvodnú sieť 20 eur
 3. na vodné stavby, napríklad na studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 20 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská 20 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady 20 eur
 • e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 eur
 2. na prípojky na existujúcu rozvodnú sieť 30 eur
 3. na vodné stavby, napríklad na studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská 30 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady 30 eur
 • f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 20 eur
 • g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
 • do 50 000 eur vrátane 60 eur
 • nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 120 eur
 • nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 250 eur
 • nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 400 eur
 • nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 530 eur
 • nad 10 000 000 eur 660 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok.
 2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

VI. ČASŤ DOPRAVA
POLOŽKA 82

Povolenie na zvláštne užívanie 25AF)

 • c) miestnych komunikácií 80 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

________________________________________

POLOŽKA 83

 • e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií 70 eur
 • f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií 40 eur

________________________________________

POLOŽKA 84

 • a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie 75 eur

 • b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu 40 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

________________________________________

________________________________________

VIII. ČASŤ FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ
POLOŽKA 140

 • a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
 1.  štátnej lotérie 1 000 eur,
 2. okamžitých lotérií 500 eur,
 3. charitatívnych lotérií 1 000 eur,
 4. žrebových peňažných lotérií alebo žrebových peňažno-vecných lotérií 700 eur,
 5. stávkových hier okrem kurzových stávok 1 000 eur,
 6. binga vrátane špeciálneho binga 4 000 eur,
 7. hazardných hier na výherných prístrojoch v herni 50 000 eur,
 8. hazardných hier na termináloch videohier v herni 50 000 eur,
 9. hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni 50 000 eur,
 10. hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni 50 000 eur,
 11. kurzových stávok v herni a prevádzkach 100 000 eur,
 • b) oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní 500 eur,
 • c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri
 1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až štvrtom bode 500 eur,
 2. hazardných hrách uvedených v písmene a) piatom až dvadsiatom druhom bode 1 000 eur,
 • d) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách v údajoch alebo dokladoch, na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie 50 eur,
 • e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie 100 eur.

________________________________________

POLOŽKA 142

 • a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 eura
 • b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 eura

________________________________________

POLOŽKA 143

 • a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správcu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanie lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach , vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu 9,50 eura
 • b) Vydanie potvrdenia obcou32a) alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu32aa) 3 eurá
 • c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ 1,50 eura

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Poznámka

Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

________________________________________

POLOŽKA 144

 • b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra 9,50 eura
 • c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu 32a) 16,50 eura
 • d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie 6,50 eura
 • e) Žiadosť o udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva 9,50 eura
 • f) Žiadosť o prerušenie daňového konania 9,50 eura

________________________________________

________________________________________

________________________________________

X. ČASŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
POLOŽKA 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 36p)

 1. Fyzická osoba 10 eur
 2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
 2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)

________________________________________

POLOŽKA 161

Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom

 1. fyzická osoba 10 eur
 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.

________________________________________

POLOŽKA 162

 • a) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov 11 eur
 • b) Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, 38) na ktoré nebol daný súhlas podľa písm. a), okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov 11 eur
 • c) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov 11 eur
 • d) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, 38) ak ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písm. a) a c) 11 eur
 • e) Žiadosť o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení38) 11 eur
 • f) Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 38) 11 eur
 • g) Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov 38) 11 eur
 • h) Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov 38) 11 eur
 • i) Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na mobilných zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania mobilného zariadenia38) 20 eur
 • j) Žiadosť o udelenie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike38) 20 eur
 • k) Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, 38) ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné 11 eur
 • l) Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie38) 11 eur
 • m) Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel38) 11 eur
 • n) Žiadosť o udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny38) 20 eur
 • o) Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz, vývoz a tranzit odpadov38)20 eur
 • p) Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu 11 eur
 • r) Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov38) 11 eur
 • s) Žiadosť o zmenu udelených súhlasov podľa písmen a), c), d), f), g), h), i) a m) a žiadosť o predĺženie vydaného súhlasu podľa písmena f) 4 eurá
 • t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 5 eur
 • u) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 5 eur
 • v) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 5 eur
 • w) Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia 5 eur
 • x) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia 5 eur
 • y) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia 5 eur
 • z) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách 5 eur
 • aa) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu 30 eur

Poznámky pod čiarou:

 • 8c) Napríklad zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
 • 11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
 • 15) § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.
 • 25af) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • 32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 32aa) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 36p) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • 38)Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.