Ohlásenie reklamnej stavby

Čo vybavíte

Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou (pevný základ, ukotvenie pilotmi, lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, pripojením na siete a zariadenia technického vybavenia územia, upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu) a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na:

  • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 
  • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 a
  • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.

Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

Novelou stavebného zákona (zák. č. 293/2014 Z. z. účinná od 2.1.2015) sa reklamné stavby na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 zaradili do kategórie drobných stavieb, na ktoré postačuje ohlásenie.

Ohlásenie stavebnému úradu znamená, že stavebník je povinný uskutočnenie drobnej reklamnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

Uskutočňovať drobnú reklamnú stavbu môže stavebník len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do jedného roka od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Podať ohlásenie reklamnej stavby je oprávnený vlastník pozemku (objektu) alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok (objekt) na požadovaný účel.

Podať ohlásenie reklamnej stavby je oprávnená fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku, alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu resp. pozemok, na ktorom sa má reklamná stavba umiestniť.

Reklamné stavby podľa bodu b) a c) je možné zrealizovať len na základe stavebného povolenia.

Reklamné stavby nevyžadujúce stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu sú tie, ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2, umiestnených na stĺp verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia, ak nezasahujú do prejazdného profilu pozemnej komunikácie ani do priechodového prierezu dráh, no so súhlasom správcov, vlastníkov a dopravného inšpektorátu.

Doba vybavenia ohlásenej reklamnej stavby je 30 dní od podania ohlásenia.

- reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 – vybavuje Mgr. Monika Jurčová

- reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 3 m 2 – vybavuje Mgr. Ivana Batiková 

 

Súvisiace predpisy

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo - Ohlásenie reklamnej stavby

 

Potrebné tlačivá

Ohlásenie reklamnej stavby

 

Správne poplatky

30 €

Správne poplatky je potrebné uhrádzať v pokladni Mesta Leopoldov alebo na účet mesta.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Spoločný obecný úrad

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Ivana Batíková – Stavebný úrad

Adresa: Podzámska 39

Tel: 033/28 527 42, č. dv. 212

E-mail: ivana.batikova@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

Pondelok       8.00 -11.30        12.30 - 15.00 hod. 
Streda             8.00 -11.30        12.30 - 17.00 hod.
Piatok             8.00 -11.30        12.30 - 14.00 hod.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.