Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Ohlásenie reklamnej stavby

Čo vybavíte

Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou (pevný základ, ukotvenie pilotmi, lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, pripojením na siete a zariadenia technického vybavenia územia, upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu) a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na:

  • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2;
  • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 a
  • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.

Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

Novelou stavebného zákona (zák. č. 293/2014 Z. z. účinná od 2. 1. 2015) sa reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, zaradili do kategórie drobných stavieb, na ktoré postačuje ohlásenie.

Ohlásenie stavebnému úradu znamená, že stavebník je povinný uskutočnenie drobnej reklamnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

Uskutočňovať drobnú reklamnú stavbu môže stavebník len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do jedného roka od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Podať ohlásenie reklamnej stavby je oprávnený vlastník pozemku (objektu) alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok (objekt) na požadovaný účel.

Podať ohlásenie reklamnej stavby je oprávnená fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku, alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu, resp. pozemok, na ktorom sa má reklamná stavba umiestniť.

Reklamné stavby podľa bodu b) a c) je možné zrealizovať len na základe stavebného povolenia.

Reklamné stavby nevyžadujúce stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu sú tie, ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2, umiestnených na stĺp verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia, ak nezasahujú do prejazdného profilu pozemnej komunikácie ani do priechodového prierezu dráh, no so súhlasom správcov, vlastníkov a dopravného inšpektorátu.

Doba vybavenia ohlásenej reklamnej stavby je 30 dní od podania ohlásenia.

Reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 vybavuje poverená pracovníčka MsÚ Leopoldov. 

Reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 3 m2 vybavuje Mgr. Ivana Batiková.

 

Súvisiace predpisy

Zákon č. 293/2014 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

Vyhláška č. 453/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Zákon č. 145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

Zákon č. 50/1976 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

 

Čo potrebujete

  • Vyplnené tlačivo (viď. nižšie).
  • 2x jednoduchý situačný výkres.
  • Stanoviská dotknutých orgánov.
  • Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti, ak sa pri uskutočňovaní stavby má použiť susedná nehnuteľnosť.
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku.

 

Potrebné tlačivá

Ohlásenie reklamnej stavby editovateľné (docx)  (20 kB)

Ohlásenie reklamnej stavby editovateľné (odt)  (11 kB)

Ohlásenie reklamnej stavby  (139 kB)

 

Správne poplatky

30 €.

Správne poplatky je potrebné uhrádzať v pokladni Mesta Leopoldov alebo na účet mesta.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Stavebná činnosť a miestne cesty: reklamné stavby do 3m2.

Spoločný stavebný úrad – Mgr. Ivana Batíková: reklamné stavby väčšie ako 3m2.

 

Zodpovedná osoba

Ing. Lenka Hlbocká

Tel. č.: +42133/285 27 17, +421910 433 937

Email: lenka.hlbocka@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Deň

 Otváracie hodiny doobeda

 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 11.30 h

 12.30 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 11.30 h

 12.30 h – 17.00 h

 Štvrtok

 Nestránkový deň

 

 Piatok

 08.00 h – 11.30 h

 12.30 h – 14.00 h

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.