Stavebné úpravy

Čo vybavíte

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav/udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy/udržiavacie práce môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Doba vybavenia je do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

Súvisiace predpisy:

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo Ohlásenie stavebných úprav

 

Potrebné tlačivá

Ohlásenie stavebných úprav

 

Správne poplatky

10 € pre fyzické osoby

30 € pre právnické osoby

Správne poplatky je potrebné uhrádzať v pokladni Mesta Leopoldov alebo na účet mesta.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Referát životného prostredia

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Monika Jurčová

e-mail: monika.jurcova@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00