Stavebné úpravy

Čo vybavíte

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav/udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy/udržiavacie práce môže len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Doba vybavenia je do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

 

Súvisiace predpisy

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo Ohlásenie stavebných úprav.

 

Potrebné tlačivá

Ohlásenie stavebných úprav

 

Správne poplatky

  • 10 € pre fyzické osob,
  • 30 € pre právnické osoby.

Správne poplatky je potrebné uhrádzať v pokladni Mesta Leopoldov alebo na účet mesta.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Stavebná činnosť – drobné stavby, zvláštne užívanie MK, zriadenie vjazdu.

 

Zodpovedná osoba

Ing. Henrieta Zlámalová
Tel. č.: +42133/28 527 19, +421910 433 937
Email: henrieta.zlamalova@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Pondelok  08.00 h – 12.00 h
 13.00 – 15.00 h
 Utorok  Nestránkový deň
 
 Streda  08.00 h – 12.00 h  13.00 – 16.30 h
 Štvrtok  08.00 h – 12.00 h  13.00 – 15.00 h
 Piatok  08.00 h – 12.00 h  


Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.