Poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky

Čo vybavíte

Čo je Jednorazová sociálna dávka občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov

Sociálne dávky sú poskytované formou peňažnej alebo vecnej pomoci sociálne odkázaným občanom mesta Leopoldov , ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi alebo v nepriaznivej sociálnej situácií.

Sociálne odkázaný občan je pre tento účel občan, ktorého príjem nepresahuje hranicu životného minima stanovenú zákonom. Za občanov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácií sú pre tento účel aj občania, ktorých príjmy presahujú hranicu životného minima stanovenú zákonom a ocitli sa v situácií, keď nie sú schopní z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné potreby alebo vážnu sociálnu situáciu.

Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Jednorazovú sociálnu dávku možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky 3- násobku životného minima.

Komu sa jednorazová sociálna dávka môže poskytnúť?

Jednorazová sociálna dávka môže byť poskytnutá sociálne odkázaným občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov.

Sociálne odkázaný občan je pre tento účel občan, ktorého príjem nepresahuje hranicu životného minima stanovenú zákonom. Za občanov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácií sú pre tento účel aj občania, ktorých príjmy presahujú hranicu životného minima stanovenú zákonom a ocitli sa v situácií, keď nie sú schopní z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné potreby alebo vážnu sociálnu situáciu.

O poskytovaní dávok občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi alebo v nepriaznivej sociálnej situácií rozhoduje primátor mesta v súčinnosti s Komisiou sociálnou, zdravotnej a bytovej politiky pri Mestskom zastupiteľstve.

Jednorazová sociálna dávka nie je nárokovateľnou dávkou, teda nie je na ňu právny nárok. Je na rozhodnutí Mesta Leopoldov, či žiadosti žiadateľa po zohľadnení všetkých okolností vyhovie alebo nevyhovie.

 

SÚVISIACE PREDPISY

VZN č. 127/2018 O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov

 

Čo potrebujete

Žiadateľ vyplní Žiadosť o jednorazovú sociálnu dávku. Formulár žiadosti je dostupný na Mestskom úrade v Leopoldove alebo v elektronickej podobe.

K žiadosti je potrebné doložiť:

  • potvrdenie o príjme žiadateľa a osôb spoločne s ním posudzovaných za obdobie posledných 6 mesiacov;
  • v prípade, že je žiadateľ, alebo osoby s ním spoločne posudzované nezamestnaný, potvrdenie z úradu práce o ich zaradení do evidencie;
  • ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa navštevujú školu, doklad o riadnej dochádzke do školy;
  • ak má žiadateľ, alebo osoby s ním spoločne posudzované predpísanú diétu, ktorá je súčasťou liečenia, predloží doklad od ošetrujúceho lekára nie starší ako 6 mesiacov;
  • u diabetikov, ktorí sú v ambulantnej liečbe a pravidelne navštevujú ambulanciu stačí predložiť preukaz diabetika;
  • občan, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý, predloží preukaz ZŤP
  • Žiadateľ vyplnenú žiadosť s potrebnými prílohami doručí na Mestský úrad v Leopoldove(osobne alebo poštou). 
  • Rozhodnutie o priznaní/nepriznaní dávky bude žiadateľovi doručené poštou alebo po telefonickom dohovore si rozhodnutie prevezme osobne na Mestskom úrade v Leopoldove.Jednorazová sociálna dávka bude občanovi vyplatená v hotovosti až po zdokladovaní vynaložených prostriedkov (predložení bločkov, či faktúr).

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o jednorazovú sociálnu dávku 

 

Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, Evidencia obyvateľov

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Denisa Jarošková
Tel. č.: 033/28 527 14, 9011 903 705
Email: denisa.jaroskova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.