Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky

Čo vybavíte

Čo je Jednorazová sociálna dávka 

Sociálne dávky sú poskytované formou peňažnej alebo vecnej pomoci sociálne odkázaným občanom mesta Leopoldov , ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi alebo v nepriaznivej sociálnej situácií.

Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Jednorazovú sociálnu dávku možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky 3- násobku životného minima.

Mesto poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na základe:

  • a) odporúčania komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky maximálne do výšky 3 – násobku životného minima
  • b) vlastného uváženia primátora mesta v súčinnosti s návrhom referátu správnych a sociálnych vecí MsÚ max. do výšky 100 EUR 

Komu sa jednorazová sociálna dávka môže poskytnúť?

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť: 

  • a) fyzickej osobe v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s fyzickou osobou v hmotnej núdzi spoločne posudzujú podľa osobitného predpisu1 a ktoré nepresahujú hranicu životného minima stanovenú zákonom,
  • b) fyzickej osobe alebo fyzickým osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a ktorých príjmy presahujú hranicu životného minima stanovenú zákonom, ale ocitli sa v situácii, keď nie sú schopní z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné potreby.

Dávku možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý nemá voči mestu žiadne finančné záväzky (dlhy v miestnych daniach, poplatkoch za komunálny odpad a pod.) 

Jednorazová sociálna dávka nie je nárokovateľnou dávkou, teda nie je na ňu právny nárok. Je na rozhodnutí Mesta Leopoldov, či žiadosti žiadateľa po zohľadnení všetkých okolností vyhovie alebo nevyhovie.

 

SÚVISIACE PREDPISY

VZN č. 127/2018 O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov

 

Čo potrebujete

Žiadateľ vyplní Žiadosť o jednorazovú sociálnu dávku. Formulár žiadosti je dostupný na Mestskom úrade v Leopoldove alebo v elektronickej podobe.

K žiadosti je potrebné doložiť:

  • potvrdenie o príjme žiadateľa a osôb spoločne s ním posudzovaných za obdobie posledných 6 mesiacov;
  • v prípade, že je žiadateľ, alebo osoby s ním spoločne posudzované nezamestnaný, potvrdenie z úradu práce o ich zaradení do evidencie; ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa navštevujú školu, doklad o riadnej dochádzke do školy;
  • ak má žiadateľ, alebo osoby s ním spoločne posudzované predpísanú diétu, ktorá je súčasťou liečenia, predloží doklad od ošetrujúceho lekára nie starší ako 6 mesiacov;
  • u diabetikov, ktorí sú v ambulantnej liečbe a pravidelne navštevujú ambulanciu stačí predložiť preukaz diabetika;
  • občan, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý, predloží preukaz ZŤP.

Žiadateľ vyplnenú žiadosť s potrebnými prílohami doručí na Mestský úrad v Leopoldove (osobne alebo poštou). Rozhodnutie o priznaní/nepriznaní dávky bude žiadateľovi doručené poštou alebo po telefonickom dohovore si rozhodnutie prevezme osobne na Mestskom úrade v Leopoldove. Jednorazová sociálna dávka bude občanovi vyplatená v hotovosti až po zdokladovaní vynaložených prostriedkov (predložení bločkov, či faktúr).

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o jednorazovú sociálnu dávku  (docx, 27 kB)

Žiadosť o jednorazovú sociálnu dávku  (odt, 41 kB)

Žiadosť o jednorazovú sociálnu dávku  (126 kB)

 

Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, Evidencia obyvateľov

 

Zodpovedná osoba

Ing. Lenka Leitmanová

Tel. č.:  +42133/285 27 14, +421911 903 705

Email: lenka.leitmanova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Deň
 Otváracie hodiny doobeda
 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

13.00 h – 17.00 h 

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.