Poskytnutie opatrovateľskej služby

Čo vybavíte

Opatrovateľská služba v domácom prostredí sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a osobe, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Opatrovateľskú službu poskytuje Mestský úrad v Leopoldove v spolupráci so Spoločným obecným úradom v Leopoldove (kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec).

Čo potrebujete

Potrebné tlačivá

Správne poplatky

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, Evidencia obyvateľov

Zodpovedná osoba

Mgr. Denisa Jarošková

E-mail: denisa.jaroskova@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00