Poskytnutie opatrovateľskej služby

Čo vybavíte

Opatrovateľská služba podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:

  • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
  • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Opatrovateľskú službu poskytuje Mestský úrad v Leopoldove v spolupráci so Spoločným obecným úradom v Leopoldove (kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec).

Opatrovateľská služba sa poskytuje opatrovaným prostredníctvom opatrovateliek v pracovných dňoch maximálne v počte hodín 7,5 podľa potrieb klienta a dohody.

Kto môže požiadať o poskytovanie opatrovateľskej služby

Občan, ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt v meste Leopoldov a je podľa rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu odkázaný na pomoc inej osoby.

Postup pri konaní o odkázanosti na opatrovateľskú službu

Záujemca obdrží tlačivá: žiadosť o posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu, lekársky nález , ktorý je potrebné dať potvrdiť obvodnému lekárovi (ak má lekárske správy z nemocnice alebo iných odborných lekárov, rovnako je možné ich doložiť k žiadosti). Po odovzdaní vybavených tlačív na úrad, pracovník dohodne s klientom (príbuzným) návštevu jeho domácnosti (opatrovateľská služba). Pri vykonaní šetrenia je klient oboznámený so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú opatrovateľskej služby alebo inej sociálnej služby a taktiež o vhodnosti poskytnutia sociálnej služby, o ktorú klient žiada. Zároveň soc. pracovník informuje klienta o možnosti využitia inej verejnej sociálnej služby. Sociálny pracovník vypracuje sociálny posudok. K žiadosti o posúdenie odkázanosti občana na soc. službu (opatrovateľskú službu) je potrebné doložiť žiadosť o zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby, vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely úhrady za sociálnu službu a výmer o dôchodku zo sociálnej poisťovne. Žiadosť sa odovzdá na posúdenie posudzujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý na základe šetrenia v domácnosti a lekárskych nálezov vydá zdravotný posudok, v ktorom je uvedený počet bodov a stupeň odkázanosti občana na sociálnu službu. Po uzatvorení dohody medzi klientom a mestom sa dohodnú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a uzatvára sa zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby.

 

Súvisiace predpisy 

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Leopoldov č. 124/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby.
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

 

Potrebné tlačivá

Kde vybavíte

Podzámska 39, 920 01 Hlohovec, č. dv. 211.

 

Zodpovedná osoba
Mgr. Ingrid Mrázová Ardonová
Tel. č.: +42133/285 27 41
Email: ingrid.mrazova@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Pondelok  08.00 h – 11.30 h
 12.30 h – 15.00 h
 Utorok  Nestránkový deň
 
 Streda  08.00 h – 11.30 h  12.30 h – 17.00 h
 Štvrtok  Nestránkový deň
 
 Piatok  08.00 h – 11.30 h  12.30 h – 14.00 h
 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.