Malé zdroje znečistenia ovzdušia

Čo vybavíte

Súhlas k stavbe malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) sa vydáva k stavebnému konaniu.

Prevádzkovateľ MZZO je povinný písomne požiadať o súhlas k stavbe (osadeniu) MZZO, t. j. kotla, krbu pri vybudovaní plynovej alebo inej kotolne na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody v rodinnom dome, výrobnej hale, sklade a pod., s max. príkonom inštalovaných spotrebičov 0,3 MW.

Žiadosť na povolenie stavby MZZO sa podáva samostatne , nie ako súčasť žiadosti o stavebné povolenie , žiadosť sa odporúča podať súčasne alebo neskôr, ako žiadosť na stavebné povolenie.

Súvisiace predpisy:

 

Čo potrebujete

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia /MZZO/ - pre územné/stavebné konanie
  • projektová dokumentácia (časť vykurovanie a plynoinštalácia)
  • kópia listu vlastníctva a kópia katastrálnej mapy

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia MZZO - pre kolaudačné konanie

Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia MZZO

 

Správne poplatky

bez poplatkov

 

Kde vybavíte

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov,

kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

 

Zodpovedná osoba

RNDr. Anton Mutkovič

e-mail: anton.mutkovic@hlohovec.net

Tel.: 033/3813500  

 

Kedy vybavíte