Studne

Čo vybavíte

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu Okresný úrad Hlohovec Odbor starostlivosti o životné prostredie (v prípade ak je žiadateľom právnická osoba) alebo Mesto Leopoldov (v prípade ak je žiadateľom fyzická osoba). Pred ukončením stavebných prác je nevyhnutné podať návrh na uvedenie studne do prevádzky (kolaudačné rozhodnutie).

Súvisiace predpisy:

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie studne s požadovanými prílohami

Žiadosť je možné podať:

  • písomnou formou na adresu:  Spoločný obecný úrad, Stavebný úrad, Podzámska 39, Hlohovec
  • elektronickou poštou 
  • osobne v podateľni spoločného obecného úradu počas úradných hodín

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby

 

Správne poplatky

  • za stavbu studne, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom RD alebo stavby na individuálnu rekreáciu 
  • vo výške 30,- € podľa položky 60 d) zákona č. 145/1995 Z .z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Kde vybavíte

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov,

kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

 

Zodpovedná osoba

RNDr. Anton Mutkovič

e-mail: anton.mutkovic@leopoldov.sk

Tel.: 033/3813500

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 11:30 / 12:30 – 15:00

Streda: 8:00 – 11:30 / 12:30 – 17:00

Piatok: 8:00 – 11:30 / 12:30 – 14:00