Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Výrub drevín

Čo vybavíte

Výrub drevín (stromy, kry, liany) rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do konca februára a vyžaduje súhlas mesta. Mesto vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 30 dní odo dňa začatia správneho konania. K vydaniu rozhodnutia je potrebná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Povolenie na výrub drevín na pozemkoch v súkromnom vlastníctve (fyzická, alebo právnická osoba) nie je potrebné:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2;
 • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu;
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách;
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,;
 • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov;
 • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody;
 • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny;
 • na dreviny inváznych druhov (zoznam je uvedený vo vyhláške);
 • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín;
 • na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný.

Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 2. a 4. drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

 

Súvisiace predpisy

Zákon č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny

Vyhláška č. 170/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Zákon č. 145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

    

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, resp. krovín.

Žiadosť je možné podať:

 •  písomnou formou na adresu: Spoločný obecný úrad, Stavebný úrad, Podzámska 39, Hlohovec,
 • elektronickou poštou,
 • osobne v podateľni spoločného obecného úradu počas úradných hodín.

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (editovateľné, docx)   (20 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (editovateľné, odt)  (16 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín   (109 kB)


Oznámenie o výrube pri bezprostrednom ohrození (editovateľné, docx)  (21 kB)

Oznámenie o výrube pri bezprostrednom ohrození (editovateľné, odt)  (12 kB)

Oznámenie o výrube pri bezprostrednom ohrození  (73 kB)

 

Správne poplatkY

Podľa položky 160 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa spoplatňuje podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona o ochrane prírody nasledovne:

 • fyzická osoba – 10 €,
 • právnická osoba alebo fyzická osoba (podnikateľ) – 100 €.

Kde vybavíte

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov,

kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec.

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Petra Homolová

Email: petra.homolova@leopoldov.sk

Tel.: +42133/285 27 47

 

Kedy vybavíte

 Čas
 Otváracie hodiny doobeda
 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 11.30 h

 12.30 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 11.30 h

 12.30 h – 17.00 h

 Štvrtok

 Nestránkový deň

 

 Piatok

 08.00 h – 11.30 h

 12.30 h – 14.00 h

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.