Výrub drevín

Čo vybavíte

Výrub drevín (stromy, kry, liany) rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1.októbra do 31.marca a vyžaduje súhlas mesta. Mesto vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 30 dní odo dňa začatia správneho konania. K vydaniu rozhodnutia je potrebná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Povolenie na výrub drevín na pozemkoch v súkromnom vlastníctve (fyzická, alebo právnická osoba) nie je potrebné :

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
 • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života loveka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku, 
 • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
 • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
 • na dreviny inváznych druhov (zoznam je uvedený vo vyhláške),
 • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
 • na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný.

Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 2. a 4. drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

 

Súvisiace predpisy

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín resp. krovín

Žiadosť je možné podať:

 • písomnou formou na adresu:  Spoločný obecný úrad, Stavebný úrad, Podzámska 39, Hlohovec
 • elektronickou poštou 
 • osobne v podateľni spoločného obecného úradu počas úradných hodín

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 

Oznámenie o výrube pri bezprostrednom ohrození

 

Správne poplatk

Podľa položky 160 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa spoplatňuje podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona o ochrane prírody nasledovne:

 • fyzická osoba – 10,- €
 • právnická osoba alebo fyzická osoba (podnikateľ) – 100,- €

 

Kde vybavíte

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov,

kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

 

Zodpovedná osoba

RNDr. Anton Mutkovič

e-mail: anton.mutkovic@leopoldov.sk

Tel.: 033/3813500 

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 11:30 / 12:30 – 15:00

Streda: 8:00 – 11:30 / 12:30 – 17:00

Piatok: 8:00 – 11:30 / 12:30 – 14:00 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.