Územno-plánovacia dokumentácia (ÚPD)

ÚPN Mesta Leopoldov so všetkými zmenami do roku 2016

Grafická časť:

Širšie vzťahy

Komplexný urbanistický návrh

Doprava 

Kanalizácia

Voda 

Energie 

Ochrana prírody a tvorba krajiny

Použitie PP na nepoľnohospodárske účely


Textová časť:

Lokality rozvoja

Schéma záväzných častí

Limity a regulatívy rozvoja

Textová a tabuľková časť

Návrh regulatívov územného rozvoja 

 

ÚPN MESTA LEOPOLDOV zmena č. 1

Grafická časť:

Širšie vzťahy

Komplexný urbanistický návrh podklad a

Komplexný urbanistický návrh priesvitka a 

Komplexný urbanistický návrh podklad b

Komplexný urbanistický návrh priesvitka b

Komplexný urbanistický návrh podklad c

Komplexný urbanistický návrh priesvitka c

Doprava 

Energie 

Ochrana prírody a tvorba krajiny

Návrh odňatia PPF


Textová časť:

Lokality rozvoja

Schéma záväzných častí

Limity a regulatívy rozvoja

Textová a tabuľková časť

Návrh regulatívov územného rozvoja

 

ÚPN MESTA LEOPOLDOV ZMENA Č. 2

Grafická časť:

Širšie vzťahy

Komplexný urbanistický návrh

Doprava

Kanalizácia

Voda

Energie

Ochrana prírody a tvorba krajiny

Návrh odňatia PP

 

Textová časť:

Lokality rozvoja

Schéma záväzných častí

Limity a regulatívy rozvoja

Textová a tabuľková časť

Návrh regulatívov územného rozvoja

 

ÚPN MESTA LEOPOLDOV ZMENA Č. 3

Grafická časť:

Širšie vzťahy

Komplexný urbanistický návrh

Doprava

Energie

Ochrana prírody a tvorba krajiny

Použitie PP na nepoľnohospodárske účely

 

Textová časť:

Lokality rozvoja

Schéma záväzných častí

Limity a regulatívy rozvoja

Textová a tabuľková časť

Návrh regulatívov územného rozvoja

 

ÚPN MESTA LEOPOLDOV ZMENA Č. 4

Grafická časť:

Širšie vzťahy

Komplexný urbanistický návrh

Doprava

Energie

Ochrana prírody a tvorba krajiny

Použitie PP na nepoľnohospodárske účely

Voda

Kananizácia


Textová časť:

Lokality rozvoja

Schéma záväzných častí

Limity a regulatívy rozvoja

Textová a tabuľková časť

Návrh regulatívov územného rozvoja

 

ÚPN MESTA LEOPOLDOV ZMENA Č. 5

Grafická časť: 

Širšie vzťahy

Komplexný urbanistický návrh

Doprava

Energie

Ochrana prírody a tvorba krajiny

Použitie PP na nepoľnohospodárske účely

Voda

Kananizácia

 

Textová časť:

Lokality rozvoja

Schéma záväzných častí

Limity a regulatívy rozvoja

Textová a tabuľková časť

Návrh regulatívov územného rozvoja