Hlavný kontrolór

Terézia TrnkováIng. Terézia Trnková
hlavný kontrolór

Funkcia hlavného kontrolóra

kontrolorka@leopoldov.sk

terezia.trnkova@leopoldov.sk

protispolocenska.cinnost@leopoldov.sk

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Leopoldov na I. polrok 2021


Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov. Hlavného kontrolóra volí do funkcie mestské zastupiteľstvo na 6 - ročné funkčné obdobie. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Pri svojej činnosti sa riadi Štatútom mesta a ostatnými záväznými právnymi predpismi. Pri výkone svojej funkcie plní nasledovné úlohy a to najmä:
a/ vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom
mesta, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií mesta a príspevkových organizácií
mesta,
b/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta pred
ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
c/ predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,
d/ prekladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti,
e/ spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s
prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu
f) vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány mesta a
zamestnancov mesta, s výnimkou zamestnancov MsP, v súlade s prijatým VZN č.
8/1999 o sťažnostiach

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na zasadnutiach
mestskej rady s hlasom poradným.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

Zároveň plní iné úlohy, ktorými ho poveruje mestské zastupiteľstvo. Pri vykonávaní vyššie uvedených činností spolupracuje so zamestnancami mesta - mestského úradu, zúčastňuje sa pravidelných porád vedenia mesta, stálych odborných komisií MsZ a podľa možnosti aj rokovaní mestských výborov.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.