Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Hlavný kontrolór

Terézia Trnková portrétna fotografia - dekoratívna grafikaIng. Terézia Trnková
hlavný kontrolór

Funkcia hlavného kontrolóra

kontrolorka@leopoldov.sk

terezia.trnkova@leopoldov.sk

protispolocenska.cinnost@leopoldov.sk

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Leopoldov na I. polrok 2024  (202 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Leopoldov na II. polrok 2023  (198 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Leopoldov na I. polrok 2023   (199 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Leopoldov na II. polrok 2022  (196 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Leopoldov na I. polrok 2022  (194 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Leopoldov na II. polrok 2021  (192 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Leopoldov na I. polrok 2021  (193 kB)


Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov. Hlavného kontrolóra volí do funkcie mestské zastupiteľstvo na 6 - ročné funkčné obdobie. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Pri svojej činnosti sa riadi Štatútom mesta a ostatnými záväznými právnymi predpismi. Pri výkone svojej funkcie plní nasledovné úlohy a to najmä:

  • a/ vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom mesta, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií mesta a príspevkových organizácií mesta,
  • b/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
  • c/ predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,
  • d/ prekladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  • e/ spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu,
  • f) vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány mesta a zamestnancov mesta, s výnimkou zamestnancov MsP, v súlade s prijatým VZN č.8/1999 o sťažnostiach.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na zasadnutiach
mestskej rady s hlasom poradným.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

Zároveň plní iné úlohy, ktorými ho poveruje mestské zastupiteľstvo. Pri vykonávaní vyššie uvedených činností spolupracuje so zamestnancami mesta - mestského úradu, zúčastňuje sa pravidelných porád vedenia mesta, stálych odborných komisií MsZ a podľa možnosti aj rokovaní mestských výborov.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.