Prebiehajúce verejné obstarávanie

 

 

Verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia severnej tribúny v športovom areáli“ – Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk

Publikované: 15. 09. 2020

 

Verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia severnej tribúny v športovom areáli“.

Realizované vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky, vďaka finančnej podpore Slovenského futbalového zväzu a spoluúčasti Mesta Leopoldov.

Publikované: 28. 08. 2020

Dokumenty na stiahnutie pre uchádzačov:

- Výzva na predkladanie ponúk a prílohy:

- Príloha č. 1 Návrh uchádzača na spôsob plnenia kritéria na hodnotenie ponúk;

- Príloha č. 2 Výkaz výmer na ocenenie;

- Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o dielo;

- Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie uchádzača (vzor);

- Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia;

- Príloha č. 6 – Fotodokumentácia skutkového stavu;

 

Verejné obstarávanie na zákazku „Nový park v Leopoldove“, zverejnenú vo Vestníku č. 11/2018 pod číslom 733 – WYP dňa 16. 01. 2018.

Súťažné podklady a prílohy

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku č. 11/2018 pod číslom 733 – WYP dňa 16. 01. 2018

Publikované: 16. 01. 2018


Verejné obstarávanie na zákazku „Požiarna zbrojnica, Leopoldov“, zverejnenú vo Vestníku 228/2017 pod číslom 16221 – WYP dňa 20. 11. 2017.

Súťažné podklady a prílohy

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku č. 228/2017 pod číslom 16221-WYP dňa 20.11.2017

Publikované: 20.11.2017


Verejné obstarávanie na zákazku SO 01 Rekonštrukcia Hollého ul. - Leopoldov, zverejnenú vo Vestníku 151/2017 pod číslom 11164-WYP dňa 2. 8. 2017.

Súťažné podklady a prílohy

Oznámenie vo vestníku č. 151/2017 - 02.08.2017

Publikované: 02.08.2017 

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov a prílohy č. 4, oprava výzvy na predkladanie ponúk a oznámenie o otváraní časti ponúk "Ostatné" - zmena - Verejné obstarávanie na zákazku "SO 01 Rekonštrukcia Hollého ul. - Leopoldov", zverejnenú vo Vestníku 151/2017 pod číslom 11164-WYP dňa 2. 8. 2017. 

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov a prílohy č. 4, oprava výzvy na predkladanie ponúk a oznámenie o otváraní časti ponúk "Ostatné" - zmena

Oznámenie o otváraní časti ponúk označených ako "Kritéria" na zákazku "Rekonštrukcia Hollého ul. - Leopoldov"

Informácia o otváraní časti ponúk „Kritériá“

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.