Prebiehajúce verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie na zákazku „Nový park v Leopoldove“, zverejnenú vo Vestníku č. 11/2018 pod číslom 733 – WYP dňa 16. 01. 2018.

Súťažné podklady a prílohy

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku č. 11/2018 pod číslom 733 – WYP dňa 16. 01. 2018

Publikované: 16. 01. 2018


Verejné obstarávanie na zákazku „Požiarna zbrojnica, Leopoldov“, zverejnenú vo Vestníku 228/2017 pod číslom 16221 – WYP dňa 20. 11. 2017.

Súťažné podklady a prílohy

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku č. 228/2017 pod číslom 16221-WYP dňa 20.11.2017

Publikované: 20.11.2017


Verejné obstarávanie na zákazku SO 01 Rekonštrukcia Hollého ul. - Leopoldov, zverejnenú vo Vestníku 151/2017 pod číslom 11164-WYP dňa 2. 8. 2017.

Súťažné podklady a prílohy

Oznámenie vo vestníku č. 151/2017 - 02.08.2017

Publikované: 02.08.2017 

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov a prílohy č. 4, oprava výzvy na predkladanie ponúk a oznámenie o otváraní časti ponúk "Ostatné" - zmena - Verejné obstarávanie na zákazku "SO 01 Rekonštrukcia Hollého ul. - Leopoldov", zverejnenú vo Vestníku 151/2017 pod číslom 11164-WYP dňa 2. 8. 2017. 

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov a prílohy č. 4, oprava výzvy na predkladanie ponúk a oznámenie o otváraní časti ponúk "Ostatné" - zmena

Oznámenie o otváraní časti ponúk označených ako "Kritéria" na zákazku "Rekonštrukcia Hollého ul. - Leopoldov"

Informácia o otváraní časti ponúk „Kritériá“