Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Voľby do NRSR 2020

Výsledky volieb do NRSR 2020

Informácie pre voliča

Elektronická adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Hlasovacie preukazy

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto, v ktorom má trvalý pobyt o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách mesta, mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne, v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020), elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu je: sekretariat@leopoldov.sk.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto zašle hlasovací preukaz.

Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Mesto zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. Na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ako aj na splnomocnenie.

Splnomocnenie na prevzatie hlasovacieho preukazu

Žiadost_o_vydanie_hlasovacieho_preukazu_a_splnomocnenie_na_jeho_prevzatie

Žiadost_o_vydanie_hlasovacieho_preukazu

 

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Mesta Leopoldov a v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou písomne na adresu:

Mesto Leopoldov, Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov

alebo

elektronicky na e-mailovú adresu: sekretariat@leopoldov.sk

Žiadosť musí byť doručená: najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10. 01. 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • a) meno a priezvisko,
 • b) rodné číslo,
 • c) adresu trvalého pobytu,
 • d) adresu miesta pobytu v cudzine.

Mesto Leopoldov zasiela voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 25. 01. 2020) na adresu miesta pobytu v cudzine:

 • a) obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Mesta Leopoldov,
 • b) hlasovacie lístky,
 • c) návratnú obálku,
 • d) poučenie o spôsobe hlasovania.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené Mestu Leopoldov najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 28. 02. 2020).

 

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.