Voľby do NRSR 2020

Výsledky volieb do NRSR 2020

Informácie pre voliča

Elektronická adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Hlasovacie preukazy

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto, v ktorom má trvalý pobyt o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách mesta, mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne, v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020), elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu je: sekretariat@leopoldov.sk.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

* meno a priezvisko,

* rodné číslo,

* štátnu príslušnosť,

* adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

* korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto zašle hlasovací preukaz.

Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Mesto zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

* meno a priezvisko,

* rodné číslo,

* štátnu príslušnosť,

* adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. Na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ako aj na splnomocnenie.

Splnomocnenie na prevzatie hlasovacieho preukazu

Žiadost_o_vydanie_hlasovacieho_preukazu_a_splnomocnenie_na_jeho_prevzatie

Žiadost_o_vydanie_hlasovacieho_preukazu

 

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Mesta Leopoldov a v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou písomne na adresu:

Mesto Leopoldov, Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

alebo

elektronicky na e-mailovú adresu: sekretariat@leopoldov.sk

Žiadosť musí byť doručená: najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10. 01. 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) adresu trvalého pobytu,

d) adresu miesta pobytu v cudzine.

Mesto Leopoldov zasiela voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 25. 01. 2020) na adresu miesta pobytu v cudzine:

a) obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Mesta Leopoldov,

b) hlasovacie lístky,

c) návratnú obálku,

d) poučenie o spôsobe hlasovania.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené Mestu Leopoldov najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 28. 02. 2020).

 

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.