Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Voľby prezidenta SR 2024

Voľby prezidenta SR sa uskutočnia v sobotu 23. marca 2024. Lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností je do 30. januára 2024. Lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií je do 19. februára 2024 a lehota na ich prvé zasadanie je do 29. februára 2024.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky bude sobota 6. apríla 2024.

 Informácie pre voliča  (449 kB)

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby prezidenta Slovenskej republiky  (67 kB)

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (138 kB)

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (157 kB)

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu  (93 kB)

Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky(190 kB)

Kto môže voliť?

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Čo potrebujem?

Do volebnej miestnosti je potrebné prísť s občianskym preukazom alebo hlasovacím lístkom.

 

Kde môžem voliť?

V prezidentských voľbách je možné voliť iba vo volebným miestnostiach na území Slovenskej republiky. Voľba zo zahraničia alebo na veľvyslanectvách nie je možná. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky môže voliť vo volebnej miestnosti, v ktorej zozname voličov je zapísaný podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže vo voľbách prezidenta hlasovať, ak sa v deň konania volieb dostaví do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky a preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine (vzor je uverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky).

 

Hlasovací preukaz

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne, a to:

 • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024),
 • elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 •  meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

 

Delegovanie do volebných komisií

Politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade SR, a petičný výbor môžu delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií do 19. februára 2024. Prvé zasadnutia volebných komisií sa uskutočnia do 29. februára 2024.

 

Aké právomoci má prezident?

Prezident zastupuje štát navonok. Je zároveň hlavným veliteľom Ozbrojených síl. Prezident podpisuje a vetuje zákony, ktoré schválil parlament. Vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády, poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu. Vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu, rektorov vysokých škôl či vysokoškolských profesorov. Udeľuje štátne vyznamenania, vyhlasuje referendum, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Spolutvorí zahraničnú politiku štátu.

Prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií a zvoláva ustanovujúcu schôdzu Národnej rady.

Národnej rade podáva správy o stave republiky a o závažných politických otázkach. Prezident udeľuje amnestie a do jeho právomocí podľa ústavy spadajú podmienky vypovedania vojny, vyhlásenia vojnového stavu, vyhlásenia výnimočného stavu, vyhlásenia núdzového stavu a spôsob výkonu verejnej moci v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu ustanoví ústavný zákon.

 

Koľko trvá volebné obdobie?

Funkčné obdobie prezidenta na Slovensku je päť rokov.

 

Aké podmienky musí splniť kandidát?

Za prezidenta môže kandidovať každý občan Slovenska, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady a v deň volieb dovŕšil minimálne 40 rokov. Toto právo nemá, ak je vo výkone trestu odňatia slobody, ak je právoplatné odsúdený za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, alebo ak bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Ústava hovorí, že kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady alebo občania na základe petície s 15-tisíc podpismi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.

 

Čo je to volebné moratórium?

Obdobie začne plynúť 48 hodín pred dňom konania volieb. Počas moratória je zakázané viesť volebnú kampaň akýmkoľvek spôsobom a uverejňovať prieskumy verejnej mienky. Počas moratória sa nesmie zobrazovať platená politická reklama na sociálnych sieťach ani sponzorované príspevky. Zakázaný je aj presun dopravných prostriedkov s kampaňovým vizuálom. Počas moratória je zakázané uverejňovať volebné prieskumy, ako aj volebné ankety.

 

Prehľad prezidentov a prezidentiek SR

1993 Michal Kováč

1999 Rudolf Schuster

2004 Ivan Gašparovič

2009 Ivan Gašparovič

2014 Andrej Kiska

2019 Zuzana Čaputová


Dôležité dátumy

Sobota 2. 3. 2024 Odovzdanie kandidátok

Štvrtok 21. 3. 2024 Začiatok volebného moratória

Sobota 23. 3. 2024 Otvorenie volebných miestností

Nedeľa 24. 3. 2024 Vyhlásenie oficiálnych výsledkov

Sobota 6. 4. 2024 Druhé kolo prezidentských volieb

 Zdroj.

 Viac informácií.

 

Výsledky

Celkové Výsledky 1. kola prezidentských volieb 2024 v meste Leopoldov

V našom meste sa prezidentských volieb zúčastnilo 2 168 voličov. Volebná účasť teda bola 62,12 %.

 1. Peter Pellegrini (1015 hlasov)
 2. Ivan Korčok (753 hlasov)
 3. Štefan Harabin (289 hlasov)
 4. Igor Matovič (36 hlasov)
 5. Ján Kubiš (34 hlasov)
 6. Patrik Dubovský (13 hlasov)
 7. Marian Kotleba (8 hlasov)
 8. Róbert Švec (4 hlasy)
 9. Andrej Danko (3 hlasy)
 10. Krisztián Forró (2 hlasy)
 11. Milan Náhlik (1 hlas)

 

Zápisnica – volebný okrsok č. 1  (84 kB)

Zápisnica – volebný okrsok č. 2  (86 kB)

Zápisnica – volebný okrsok č. 3  (82 kB)

Zápisnica – volebný okrsok č. 4  (86 kB)

 

Celkové Výsledky 2. kola prezidentských volieb v našom meste

1. Peter Pellegrini (1480 hlasov)

2. Ivan Korčok (939 hlasov)

 

Zápisnica – volebný okrsok č. 1  (71 kB)

Zápisnica – volebný okrsok č. 2  (74 kB)

Zápisnica – volebný okrsok č. 3  (73 kB)

Zápisnica – volebný okrsok č. 4  (70 kB)

 

výsledky 1. kola v jednotlivých okrskoch

Volebný okrsok č. 1 (1 kolo)

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1062

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 627

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 627

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 625

Výsledky vo volebnom okrsku č. 1:

 1. Peter Pellegrini (280 hlasov)
 2. Ivan Korčok (233 hlasov)
 3. Štefan Harabin (78 hlasov)
 4. Igor Matovič (13 hlasov)
 5. Ján Kubiš (11 hlasov)
 6. Patrik Dubovský (6 hlasov)
 7. Róbert Švec (3 hlasy)
 8. Marian Kotleba (1 hlas)
 9. Andrej Danko (0 hlasov)
 10. Krisztián Forró (0 hlasov)
 11. Milan Náhlik (0 hlasov)

 

Volebný okrsok č. 2

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1109

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 633

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 633

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 629

Výsledky vo volebnom okrsku č. 2:

 1. Peter Pellegrini a Ivan Korčok (obidvaja 245 hlasov)
 2. Štefan Harabin (104 hlasov)
 3. Igor Matovič (16 hlasov)
 4. Ján Kubiš (10 hlasov)
 5. Marian Kotleba (5 hlasov)
 6. Patrik Dubovský (3 hlasy)
 7. Róbert Švec (1 hlas)
 8. Andrej Danko (0 hlasov)
 9. Krisztián Forró (0 hlasov)
 10. Milan Náhlik (0 hlasov)

 

Volebný okrsok č. 3

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1052

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 641

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 639

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 638

Výsledky vo volebnom okrsku č. 3:

 1. Peter Pellegrini (272 hlasov)
 2. Ivan Korčok (260 hlasov)
 3. Štefan Harabin (79 hlasov)
 4. Ján Kubiš (13 hlasov)
 5. Igor Matovič (5 hlasov)
 6. Patrik Dubovský (4 hlasy)
 7. Andrej Danko (2 hlasy)
 8. Marian Kotleba (2 hlasy)
 9. Milan Náhlik (1 hlas)
 10. Krisztián Forró (0 hlasov)
 11. Róbert Švec (0 hlasov)

 

Volebný okrsok č. 4

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 267

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 267

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 267

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 266

Výsledky vo volebnom okrsku č. 4:

 1. Peter Pellegrini (218 hlasov)
 2. Štefan Harabin (28 hlasov)
 3. Ivan Korčok (15 hlasov)
 4. Krisztián Forró (2 hlasy)
 5. Igor Matovič (2 hlasy)
 6. Andrej Danko (1 hlas)
 7. Ján Kubiš (0 hlasov)
 8. Patrik Dubovský (0 hlasov)
 9. Marian Kotleba (0 hlasov)
 10. Milan Náhlik (0 hlasov)
 11. Róbert Švec (0 hlasov)

 

Výsledky 2. kola v jednotlivých okrskoch

Volebný okrsok č. 1

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1061

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 698

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 698

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 693

Výsledky vo volebnom okrsku č. 1:

1. Peter Pellegrini (409 hlasov)

2. Ivan Korčok (284 hlasov)

 

Volebný okrsok č. 2

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1116

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 753

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 753

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 749

Výsledky vo volebnom okrsku č. 2:

1. Peter Pellegrini (429 hlasov)

2. Ivan Korčok (320 hlasov)

 

Volebný okrsok č. 3

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1052

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 718

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 718

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 714

Výsledky vo volebnom okrsku č. 3:

1. Peter Pellegrini (400 hlasov)

2. Ivan Korčok (314 hlasov)

 

Volebný okrsok č. 4

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 266

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 266

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 264

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 263

Výsledky vo volebnom okrsku č. 4:

1. Peter Pellegrini (242 hlasov)

2. Ivan Korčok (21 hlasov)


Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.