Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

VZN č. 151/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov

Schválené: 13. 12. 2021

Účinné: 01. 01. 2022


VZN č. 150/2021 o dani z nehnuteľnosti

Schválené: 13. 12. 2021

Účinné: 01. 01. 2022


VZN_č.149_2021

VZN 149/2021  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č.  134/2019 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov č. 144/2020  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v  školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov

Schválené: 16. 08. 2021

Účinnosť: 01. 09. 2021

 

VZN_č.148_2021

VZN_č.147_2020 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Leopoldov č. 109/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Leopoldov

Schválené: 22. 02. 2021

Účinnosť: 01. 04. 2021

 

VZN_č.147_2020

VZN_č.147_2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov

Schválené: 14. 12. 2020

Účinnosť: 01. 01. 2021  

 

VZN_č.146_2020

VZN_č.146_2020 o dani z nehnuteľnosti

Schválené: 14. 12. 2020

Účinnosť: 01. 01. 2021 

 

VZN_č.145_2020

VZN_č.145_2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 14. 12. 2020

Účinnosť: 01. 01. 2021 

 

VZN_č.144_2020

VZN_č.144_2020 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 134/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov

Schválené: 17. 08. 2020

Účinnosť: 01. 09. 2020 

 

VZN_č.143_2020

VZN_č.143_2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území mesta Leopoldov

Schválené: 11. 05. 2020

Účinnosť: 04. 06. 2020

 

VZN_č.142_2020

VZN_č.142_2020 ktorým sa merní všeobecne záväzné nariadenie č. 115/2016 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Leopoldove

Schválené:  24. 02. 2020 

Účinnosť: 17. 03. 2020

 

VZN_č.141_2019

VZN_č.141_2019 o dani z nehnuteľnosti

Schválené: 09. 12. 2019

Účinnosť: 01. 01. 2020 

 

VZN_č.140_2019

VZN_č.140_2019 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Č. 110/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 09. 12. 2019

Účinnosť: 01. 01. 2020 

 

VZN_č.139_2019

VZN_č.139_2019 o miestnom poplatku za rozvoj

Schválené: 09. 12. 2020

Účinnosť: 01. 01. 2020 

 

VZN_č.138_2019

VZN_č.138_2019 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov

Schválené: 09. 12. 2019 

Účinnosť: 01. 01. 2020 

 

VZN_č.137_2019

VZN_č.137_2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov.

Schválené: 09. 12. 2019

Účinnosť: 01. 01. 2020

 

VZN_č.136_2019

VZN_č.136_2019, ktorého predmetom je vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 05/2018 Územného plánu mesta Leopoldov, na základe schválenia Zmien a doplnkov 05/2018 Územného plánu mesta Leopoldov. 

Príloha k VZN č.136_2019

Schválené: 11. 11. 2019 

Účinnosť: 31. 11. 2020

 

VZN_č.135_2019

VZN_č.135_2019, ktorým sa zrušujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva a Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva

Schválené: 19. 08. 2019

Účinnosť: 08. 09. 2019


VZN_č.134_2019

VZN_č.134_2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach)

Schválené: 24. 06. 2019

Účinnosť: 01. 09. 2019

 

VZN_č.133_2018

VZN_č.133_2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 110/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 12. 12. 2018

Účinnosť: 01. 01. 2019

VZN_č.132_2018

VZN_č.132_2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov

Schválené: 10. 12. 2018

Účinnosť: 01. 01. 2019

 

VZN_č.131_2018

VZN_č.131_2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

Schválené: 10. 12. 2018

Účinnosť: 01. 01. 2019

 

VZN_č.130_2018 

VZN č. 130/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 123/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka Školských zariadení so sídlom na území meste Leopoldov

Schválené: 20. 08. 2018

Účinnosť: 06. 09. 2018 


VZN_č.129_2018 

VZN č. 129/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Leopoldov L 122/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom Je mesto Leopoldov

Schválené: 16. 07. 2018

Účinnosť: 01. 09. 2018


VZN_č.128_2018

VZN č. 128/2018 o umiestňovaní volebných plagátov

Schválené: 16. 07. 2018

Účinnosť: 01. 09. 2018

 

VZN_č.127_2018

VZN č. 127/2018 O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov

Schválené: 28. 05. 2018

Účinnosť: 13. 06. 2018

 

VZN_č.126_2018

VZN č. 1256/2018 O poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldove

Schválené: 28. 05. 2018

Účinnosť: 13. 06. 2018


VZN_č.125_2018

VZN č. 125/2018 vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov, na základe schválenia Zmien a doplnkov 04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov

Schválené: 28. 05. 2018

Účinnosť: 13. 06. 2018


VZN_č.124_2018

VZN č. 124/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby

Schválené: 26. 03. 2018

Účinnosť: 01. 05. 2018

 

VZN_č.123_2017

VZN č. 123/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov.

Schválené: 11. 12. 2017

Účinnosť: 01. 01. 2018


VZN_č.122_2017

VZN č. 122/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov

Schválené: 13. 11. 2017

Účinnosť: 1. 1. 2018

 
VZN_č.121_2017

VZN č. 121/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta Leopoldov

Schválené: 31. 08. 2017

Účinnosť: 14. 09. 2017

 

VZN_č.120_2017

VZN č. 120/2017 o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí

Schválené: 13. 06. 2017

Účinnosť: 29. 06. 2017


VZN_č.118_2016

VZN č. 118/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov

Príloha na stiahnutie:

Príloha_č. 1_k_VZN_118_2016

Príloha_č. 2_k_VZN_118_2016

Príloha_č. 3_k_VZN_118_2016

Príloha_č. 4_k_VZN_118_2016

Schválené: 12. 12. 2016

Účinnosť: 01. 01. 2017

 

VZN_č.117_2016

VZN č. 117/2016 Vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2016 Územného plánu mesta Leopoldov, na základe schválenia Zmien a doplnkov 03/2016 Územného plánu mesta

Príloha na stiahnutie:

Príloha_č.1_k_VZN_117_2016

Schválené: 03. 10. 2016

Účinnosť: 22. 10. 2016


VZN_č.116-2016

VZN č. 116/2016 ktorým sa ruší VZN č. 28/98 o podnikaní na území mesta

Schválené: 15. 08. 2016

Účinnosť: 31. 08. 2016


VZN_č.115_2016

VZN č. 115/2016 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Leopoldove

Schválené: 20. 06. 2016

Účinnosť: 01. 09. 2016


VZN_č.114_2016

VZN č. 114/2016 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Leopoldov

Schválené: 20. 06. 2016

Účinnosť: 06. 07. 2016


VZN_č.113_2016

VZN č. 113/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Leopoldov

Schválené: 20. 06. 2017

Účinnosť: 06. 07. 2016


VZN_č.112_2016

VZN č. 112/2016 Požiarny poriadok mesta Leopoldov

Príloha na stiahnutie:

Príloha_č. 1_k_VZN_112_2016

Príloha_č. 2_k_VZN_112_2016

Príloha_č. 3_k_VZN_112_2016

Príloha_č. 4_k_VZN_112_2016

Schválené: 30. 05. 2016

Účinnosť: 15. 06. 2016


VZN_č.111_2016

VZN č. 111/2016 Vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov

Príloha na stiahnutie:

Príloha_č. 1_k_VZN_111_2016

Schválené: 29. 04. 2016

Účinnosť: 24. 05. 2016


VZN_č.110_2015 

VZN Č. 110/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 07. 12. 2015

Účinnosť: 01. 01. 2016


VZN_č.109_2015

VZN č. 109/2015 o miestnych daniach

Schválené: 07. 12. 2015

Účinnosť: 01. 01. 2016


VZN_č.108_2015

VZN č. 108/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov

Schválené: 07. 12. 2015

Účinnosť: 01. 01. 2016


VZN_č.104_2015 

VZN č. 104/2015 ktorým sa dopĺňa VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov

Schválené: 24. 03. 2015

Účinnosť: 09. 04. 2015

 

VZN_č.103_2015

VZN č. 103/2015 ktorým sa ruší VZN č. 86/2012 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Leopoldov 

Schválené: 16. 01. 2015

Účinnosť: 03. 02. 2015


VZN_č.99_2014

VZN č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti

Schválené: 09. 12. 2014

Účinnosť: 01. 01. 2015

 

VZN_č._97_2014

VZN č. 97/2014 o plagátových plochách v predvolebnom období ktorým sa mení VZN č. 69/2009 o plagátových plochách o predvolebnom období

Schválené: 08. 09. 2014

Účinnosť: 25. 09. 2014


VZN_č._91_2013

VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov

Príloha na stiahnutie:

Žiadosť_o_grant_2014

Žiadosť_fp_2014

Schválené: 21. 01. 2013

Účinnosť: 11. 02. 2013

 

VZN_č._87_2012

VZN č. 87/2012 ktorým sa mení VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov

Schválené: 10. 12. 2012

Účinnosť: 01. 01. 2013


VZN_č._84_2011

VZN č. 84/2011 ktorým sa mení VZN č. 71/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Leopoldov

Schválené: 14. 12. 2011

Účinnosť: 05. 12. 2011


 VZN_č._81_2011

VZN č. 81/2011 ktorým sa mení VZN č. 63/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov

Schválené: 21. 02. 2011

Účinnosť: 09. 03. 2011


VZN_č._80_2010

VZN č. 80/2010 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce - mesta Leopoldov

Príloha na stiahnutie:

Príloha č.1 k VZN č._80_2010

Schválené: 06. 12. 2010

Účinnosť: 22. 12. 2010


VZN_č._76-2010

VZN č. 76/2010 O poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldove

Schválené: 22. 02. 2010

Účinnosť: 10. 03. 2010


VZN_č._71_2009

VZN č. 71/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Leopoldov

Schválené: 09. 11. 2009

Účinnosť: 11. 12. 2009


VZN_č._70_2009

VZN č. 70/2009 o poskytovaní sociálnych služieb

Schválené: 12. 10. 2009

Účinnosť: 01. 01. 2010


VZN_č._69_2009

VZN č. 69/2009 o plagátových plochách v predvolebnom období

Schválené: 11. 05. 2009

Účinnosť: 26. 05. 2009


VZN_č._58_2007

VZN č. 58/2007 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Leopoldov a trhový poriadok

Schválené: 25. 06. 2007

Účinnosť: 13. 07. 2007

Príloha na stiahnutie:

Dodatok_č._1_k_VZN_č._58_2007  

Schválené: 20. 07. 2007

Účinnosť: 07. 08. 2007

Dodatok_č._2_k_VZN_č._58_2007

Schválené: 08. 09. 2008

Účinnosť: 23. 09. 2008


VZN_č._52_2005

VZN č. 52/2005 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce – mesta

Schválené: 07. 03. 2005

Účinnosť: 23. 03. 2005


VZN_č._45_2004

VZN č. 45/2004 určení školských obvodov Základnej školy Leopoldov

Schválené: 08. 03. 2004

Účinnosť: 24. 03. 2004

Príloha na stiahnutie:

Dodatok_č.1_k_VZN_č.45_2004

Schválené: 08. 09. 2008

Účinnosť: 24. 09. 2008


VZN_č._34_2000

VZN č. 34/2000 o spôsobe prevodu bytových a nebytových priestorov v majetku mesta Leopoldov

Schválené: 06. 11. 2000

Účinnosť: 22. 11. 2000


VZN_č._33_2000

VZN č. 33/2000 o udeľovaní ocenení mesta Leopoldov

Schválené: 05. 06. 2000

Účinnosť: 21. 06. 2000


VZN_č._32_2000

VZN č. 32/2000 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Leopoldov

Schválené: 14. 02. 2000

Účinnosť: 01. 03. 2000


VZN_č._22_1996

VZN č. 22/1996 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území mesta

Schválené: 28. 10. 1996

Účinnosť: 12. 11. 1996

Príloha na stiahnutie:

Dodatok_č.1_k_VZN_č.22-1996

Schválené: 08. 09. 1997

Účinnosť: 24. 09. 1997

Dodatok_č.2_k_VZN_č.22-1996

Schválené: 08. 09. 2003

Účinnosť: 24. 09. 2003
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.