Oznámenie o strategickom dokumente - „Zmeny a doplnky 05/2018 Územného plánu Mesta Leopoldov“

Mesto Leopoldov v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že mu bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 05/2018 Územného plánu Mesta Leopoldov“.

Obstarávateľ: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Leopoldove – na oddelení životného prostredia, počas úradných hodín do 08.03.2019.


Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.