Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 4. marca 1991 v Drahovciach a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 Združenie miest a obcí Slovenska – región JE Jaslovské Bohunice

Funkcie združenia

1. Združenie vo vzťahu k členským mestám a obciam plní najmä:

– koordinačnú,

– iniciatívnu,

– poradenskú,

– vzdelávaciu,

– informačné funkciu.

2. Zastupuje združené mestá a obce vo vzťahu k zákonodarným orgánom, Vláde SR, ústredným a regionálnym orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom a medzinárodným organizáciám. Tým nie je dotknutá a obmedzená samostatná iniciatíva miest a obcí združenia.

3. Vzdelávaciu funkciu napĺňa združenie prostredníctvom vlastného Regionálneho vzdelávacieho centra (ďalej len „RVC“), ktorého funkciou je:

– podporovať tvorivosť, efektívnosť a schopnosť samosprávy reagovať na potreby a požiadavky občanov, obcí a regiónov v súlade s platnou legislatívou,

– zvyšovať kvalitu miestnej samosprávy prostredníctvom profesionálnych vzdelávacích aktivít (školenia, workshopy, odborné, informačné a konzultačné semináre, poradenstvo; pracovné stretnutia a ďalšie vzdelávacie aktivity),

– poskytovať členom združenia i RVC aktuálne informácie z oblasti legislatívy prostredníctvom seminárov, školení a konzultácií,

– rozvíjať manažment samospráv s cieľom zvyšovania kvality riadenia a výkonu samosprávy,

– vytvárať a rozvíjať partnerské vzťahy s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničí.

4. Na plnenie svojich funkcií vytvára združenie pre vlastnú potrebu a na základe dobrovoľne poskytnutých dát informačnú databázu o členských mestách a obciach a zabezpečuje ich ochranu v súlade s platnými právnymi predpismi.

5. Združenie na podporu naplnenia cieľov vyvíja i vydavateľskú a publikačnú činnosť.


Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.