Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Daň za psa

Čo vybavíte

Na základe oznamovacej povinnosti vyplníte štruktúrovaný predtlačený formulár k dani za psa. Uvedené tlačivo obsahuje všetky potrebné údaje k registrácii, k zmene alebo zániku daňovej povinnosti. Po doručení daňového priznania na mestský úrad je vypočítaná daň a zaslané rozhodnutie o povinnosti úhrady dane. Daňovník je povinný uhradiť v stanovenom termíne vyrubenú daň za psa. Registrácia sa vykoná na základe podaného daňového priznania za psa.

  • Daňovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa.
  • Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
  • Základom dane je počet psov.
  • Sadzba dane sa určuje v súlade so zákonom správca dane všeobecne záväzným nariadením č. 170/2023
  • Sadzba dane sa určuje za jedného psa na kalendárny rok vo výške 22,60,- €.
  • Sadzba dane uvedená v ods.1 platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
  • Zníženie dane – za psa chovaného v rodinnom dome znižuje správca dane sadzbu dane o 50 %.

 

Daňová povinnosť k dani za psa

  • Vznik: Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.
  • Zánik: Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

 

Priznanie k dani za psa

Termín: Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi daňovník najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku tejto daňovej povinnosti.

Ak daňovník podal priznanie k dani za psa… a stane sa vlastníkom alebo držiteľom ďalšieho psa je povinný

podať čiastkové priznanie k dani… príslušnému správcovi dane v lehote podľa prvej vety. Daňové priznanie je

povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane

vyzve.

 

SÚVISIACE PREDPISY

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 170/2023 o miestnych daniach  (1 014 kB)

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo Priznania k dani za psa + príloha V. Oddiel k priznaniu za psa. Predtlačený formulár nájdete priamo na referáte miestnych daní, alebo v elektronickej podobe - Priznanie k dani za psa (fyzické osoby)

Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na účet MsÚ Leopoldov IBAN: SK15 0200 0000 0000 27223212 vedený vo VÚB a. s. Trnava. Daň je možné uhradiť i poštovým peňažným poukazom alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Leopoldove.

 

Potrebné tlačivá

Oznámenie zmeny adresy pre daňové účely editovateľné (docx)  (24 kB)

Oznámenie zmeny adresy pre daňové účely editovateľné (odt) (24 kB)

Oznámenie zmeny adresy pre daňové účely    (471 kB)

 

Editovateľné tlačivo


Správne poplatky

 

Kde vybavíte

Kancelária – referát miestnych daní.

 

Zodpovedná osoba

Gabriela Halasová
Tel. č.: +42133/285 27 15, +421911 903 705
Email: poplatky@leopoldov.sk

Ľudmila Blašková
Tel. č.: +42133/285 27 16, +421911 903 705 
Email: ludmila.blaskova@leopoldov.sk

Kedy vybavíte

 Deň

 Otváracie hodiny doobeda

 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

    

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.