Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Nájomné byty

Čo vybavíte

Mesto Leopoldov má vo svojom vlastníctve 93 nájomných bytov. 55 b. j. je na Gojdičovej ul. č. 1141/15A,B,C,D,E,F a 38 b. j. je na Rázusovej ul. 1491/33, 1491/35, 1492/37, 1492/39.

Nájomné byty v meste Leopoldov sú určené predovšetkým občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov, pochádzajúcich z mesta Leopoldov, ale tiež i pre ostatných občanov SR.

Pri prideľovaní nájomných bytov sa Mesto Leopoldov riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 118/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov (ďalej len „VZN č. 118/2016“) a podľa zákona č. 443/2010 Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

Nájomné byty sú prideľované žiadateľom, ktorých žiadosť o pridelenie nájomného bytu je úplná, spĺňajú podmienky stanovené VZN č. 118/2016 a na základe toho sú zaradení do zoznamu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.

Podmienky pridelenia nájomného bytu sú:

  • Žiadateľ nesmie byť vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu, rodinného domu alebo iného objektu určeného na trvalé bývanie s výškou podielu presahujúcou 50 %. Uvedené ustanovenie platí aj pre osoby uvedené v žiadosti, ktoré budú so žiadateľom žiť v spoločnej domácnosti.
  • Žiadateľ musí mať pravidelný príjem, aby bol schopný platiť nájomné a poplatky za služby spojené s užívaním bytu.
  • Žiadateľ a osoby s ním žijúce v domácnosti musia mať spoločný mesačný príjem minimálne 1,3-násobok životného minima a najviac 3-násobok životného minima určeného zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Žiadateľ nesmie mať voči mestu Leopoldov pozdĺžnosti z titulu nezaplatenia daní, poplatkov a iných finančných záväzkov a nevedie sa proti nemu súdny spor vo vyššie uvedených veciach ani exekučné konanie.

Nového nájomníka vyberá zo zoznamu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, komisia sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky.

 

Čo potrebujete

V prvom rade je potrebná písomná žiadosť o pridelenie nájomného bytu, ktorej vzor je možné nájsť na tejto stránke nižšie. Vyplnenú žiadosť s potrebnými prílohami je možné podať osobne prostredníctvom podateľne mestského úradu, poštou alebo e-mailom.

Žiadateľ k žiadosti ďalej priloží dokumenty svedčiace o tom, že spĺňa vyššie uvedené podmienky.

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Dotazník k žiadosti o pridelenie nájmu bytu (v prípade aktualizácie údajov v žiadosti)

Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy

 

Správne poplatky

 

Kde vybavíte

Kancelária – Podateľňa/Sekretariát

 

Zodpovedná osoba

Ing. Dana Sawická
Tel. č.: 033/28 527 11, 0903 993 693
Email: sekretariat@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00