Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Nájomné byty

Čo vybavíte

Mesto Leopoldov má vo svojom vlastníctve 93 nájomných bytov. 55 b. j. je na Gojdičovej ul. č. 1141/15A,B,C,D,E,F a 38 b. j. je na Rázusovej ul. 1491/33, 1491/35, 1492/37, 1492/39.

Nájomné byty v meste Leopoldov sú určené predovšetkým občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov, pochádzajúcich z mesta Leopoldov, ale tiež i pre ostatných občanov SR.

Pri prideľovaní nájomných bytov sa Mesto Leopoldov riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 118/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov (ďalej len „VZN č. 118/2016“) a podľa zákona č. 443/2010 Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

Nájomné byty sú prideľované žiadateľom, ktorých žiadosť o pridelenie nájomného bytu je úplná, spĺňajú podmienky stanovené VZN č. 118/2016 a na základe toho sú zaradení do zoznamu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.


Podmienky pridelenia nájomného bytu:

  • Žiadateľ nesmie byť vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu, rodinného domu alebo iného objektu určeného na trvalé bývanie s výškou podielu presahujúcou 50 %. Uvedené ustanovenie platí aj pre osoby uvedené v žiadosti, ktoré budú so žiadateľom žiť v spoločnej domácnosti.
  • Žiadateľ musí mať pravidelný príjem, aby bol schopný platiť nájomné a poplatky za služby spojené s užívaním bytu.
  • Žiadateľ a osoby s ním žijúce v domácnosti musia mať spoločný mesačný príjem minimálne 1,3-násobok životného minima a najviac 3-násobok životného minima určeného zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Žiadateľ nesmie mať voči mestu Leopoldov pozdĺžnosti z titulu nezaplatenia daní, poplatkov a iných finančných záväzkov a nevedie sa proti nemu súdny spor vo vyššie uvedených veciach ani exekučné konanie.

Nového nájomníka vyberá zo zoznamu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, komisia sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky.

 

Čo potrebujete

V prvom rade je potrebná písomná žiadosť o pridelenie nájomného bytu, ktorej vzor je možné nájsť na tejto stránke nižšie. Vyplnenú žiadosť s potrebnými prílohami je možné podať osobne prostredníctvom podateľne mestského úradu, poštou alebo e-mailom.

Žiadateľ k žiadosti ďalej priloží dokumenty svedčiace o tom, že spĺňa vyššie uvedené podmienky.

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – editovateľné (docx)  (docx, 27 kB)

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – editovateľné (odt)  (odt, 33 kB)

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu  (96 kB)

Dotazník k žiadosti o pridelenie nájmu bytu – aktualizácia údajov v žiadosti – editovateľné (docx)  (docx, 29 kB) 

Dotazník k žiadosti o pridelenie nájmu bytu – aktualizácia údajov v žiadosti – editovateľné (odt)  (odt, 37 kB)

Dotazník k žiadosti o pridelenie nájmu bytu – v prípade aktualizácie údajov v žiadosti (102 kB)

 

Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy – editovateľné (docx)  (docx, 26 kB)

Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy – editovateľné (odt)  (odt, 32 kB)

Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  (92 kB)

 

Správne poplatky

 

Kde vybavíte

Kancelária – Podateľňa/Sekretariát.

 

Zodpovedná osoba

Ing. Stanislava Bachňáková
Tel. č.: +42133/285 27 19
Email: stanislava.bachnakova@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Deň
 Otváracie hodiny doobeda
 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

13.00 h – 15.00 h

Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

13.00 h – 16.30 h 

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.