Prístup k registratúrnym záznamom

Čo vybavíte

Mestský úrad (ďalej len „úrad“) má zriadené registratúrne stredisko (ďalej len „registratúra“), v ktorom má uložené spisy pochádzajúce z činnosti Mesta Leopoldov - Mestského úradu a z činnosti Spoločného obecného úradu v Leopoldove so sídlom v Hlohovci.

Prístup k spisom v registratúre upravuje Registratúrny poriadok Mestského úradu v Leopoldove.

Úrad umožňuje na základe písomného poverenia nazeranie do spisov v registratúre právnickým osobám, ktoré do nich potrebujú nazrieť v súvislosti s plnením svojich pracovných úloh. Úrad môže povoliť nazretie do spisov na základe písomnej žiadosti aj iným osobám, ak sa ich týkajú a ak preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky.

Úrad vyhotovuje na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby odpis, výpis, potvrdenie z registratúrneho záznamu a kópiu registratúrneho záznamu za úhradu nákladov a v prípade potreby osvedčuje na nich ich zhodu s registratúrnym záznamom.

Čo potrebujete

Písomnú žiadosť o prístup k registratúrnym spisom, v ktorej je potrebné uviesť:

  • Meno a priezvisko žiadateľa, v prípade PO názov spoločnosti
  • Adresa žiadateľa alebo sídlo spoločnosti
  • Údaje o požadovanom dokumente, ktoré sú žiadateľovi známe, účel využitia, vyhlásenie o tom či je pôvodcom registratúrneho záznamu.

Žiadosť je možné podať

  • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
  • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk
  • osobne/ústne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín
  • faxom na č. 033/7342388
  • iným technicky vykonateľným spôsobom

Potrebné tlačivá

Správne poplatky

Kde vybavíte

Kancelária – Podateľňa/Sekretariát

Zodpovedná osoba

Ing. Dana Sawicka

e-mail: sekretariat@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.