Prístup k registratúrnym záznamom

Čo vybavíte

Mestský úrad (ďalej len „úrad“) má zriadené registratúrne stredisko (ďalej len „registratúra“), v ktorom má uložené spisy pochádzajúce z činnosti Mesta Leopoldov - Mestského úradu a z činnosti Spoločného obecného úradu v Leopoldove so sídlom v Hlohovci.

Prístup k spisom v registratúre upravuje Registratúrny poriadok Mestského úradu v Leopoldove.

Úrad umožňuje na základe písomného poverenia nazeranie do spisov v registratúre právnickým osobám, ktoré do nich potrebujú nazrieť v súvislosti s plnením svojich pracovných úloh. Úrad môže povoliť nazretie do spisov na základe písomnej žiadosti aj iným osobám, ak sa ich týkajú a ak preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky.

Úrad vyhotovuje na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby odpis, výpis, potvrdenie z registratúrneho záznamu a kópiu registratúrneho záznamu za úhradu nákladov a v prípade potreby osvedčuje na nich ich zhodu s registratúrnym záznamom.

 

Čo potrebujete

Písomnú žiadosť o prístup k registratúrnym spisom, v ktorej je potrebné uviesť:

  • Meno a priezvisko žiadateľa, v prípade PO názov spoločnosti
  • Adresa žiadateľa alebo sídlo spoločnosti
  • Údaje o požadovanom dokumente, ktoré sú žiadateľovi známe, účel využitia, vyhlásenie o tom či je pôvodcom registratúrneho záznamu.

Žiadosť je možné podať

  • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
  • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk
  • osobne/ústne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín
  • faxom na č. 033/7342388
  • iným technicky vykonateľným spôsobom

 

Potrebné tlačivá

 

Správne poplatky

 

Kde vybavíte

Kancelária – Podateľňa/Sekretariát

 

Zodpovedná osoba
Ing. Dana Sawická
Tel. č.: 033/28 527 11, 0903 993 693
Email: sekretariat@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.