Slobodný prístup k informáciam

Čo vybavíte

Mesto Leopoldov poskytuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a riadi sa Internou smernicou o slobodnom prístupe k informáciám.

Kto má právo na sprístupnenie informácií:

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má mesto Leopoldov k dispozícii, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Povinná osoba:

Mesto Leopoldov je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii.

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • ktorej povinnej osobe je určená (mesto Leopoldov),
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 • jeho adresa pobytu alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti mesto bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, neúplnú žiadosť doplnil.

Lehota vybavenia:

Informácie mesto sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená.

Čo sa nesprístupňuje:

Nesprístupňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné subsumovať pod § 11 ods. 1 zákona.

Rozhodnutie:

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len z časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Odvolanie:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Z odvolania musí byť zrejmé:

 • kto ho podáva
 • akej veci sa týka, t.j. voči ktorému rozhodnutiu smeruje
 • čo sa navrhuje, t.j. návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť
 • Výhodou je zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva.

 

Čo potrebujete

Tlačivo - Žiadosť o poskytnutie informácie

Žiadosť je možné podať

 • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
 • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk
 • osobne/ústne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín
 • faxom na č. 033/7342388
 • iným technicky vykonateľným spôsobom

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o informáciu

 

Správne poplatky

 Sadzobník spoplatňovaných úkonov

 

Kde vybavíte

Mestský úrad Leopoldov

 

Zodpovedná osoba

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.